Drukuj
  1. Celina Kwa?na - Przewodnicz?ca Komisji
  2. Krystyna Bajorek - cz?onek
  3. Bernarda Zaj?c - cz?onek - Pe?nomocnik Wójta Gminy Gromnik ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
  4. W?adys?aw Piech - cz?onek
  5. Ryszard Iwaniec - cz?onek
  6. Antoni Gucwa - cz?onek
  7. Piotr Mo?dzierz - cz?onek
  8. Roman Wójcik - cz?onek

Cz?onkowie Gminnej Komisji ds. Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w Gromniku prowadz? dy?ury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i narkomani? w Gromniku przy ul. Krynickiej 3 -  tel. /0-14/ 6514 001, /0-14/ 6514238

w dniach:

CHOJNIK – Remiza OSP Chojnik

Roman Wójcik  prowadzi dy?ur w okresie od 01.11 do 31.04 w Punkcie Opieki Dora?nej dla dzieci i m?odzie?y z rodzin z problemem alkoholowym w dniach:

SIEMIECHÓW - Dom Ludowy w Siemiechowie

Ryszard Iwaniec prowadzi dy?ur w okresie od 01.11 do 31.04 w Punkcie Opieki Dora?nej dla dzieci i m?odzie?y z rodzin z problemem alkoholowym w dniach:

 
GOLANKA

Piotr Mo?dzierz prowadzi dy?ur w okresie od 01.11 do 31.04 w Punkcie Opieki Dora?nej dla dzieci i m?odzie?y z rodzin z problemem alkoholowym w dniach: