Rolnictwo

piątek, 30 września 2011 07:11
Drukuj
Powierzchnia ogólna gminy wynosi 6981 ha w tym u?ytki rolne stanowi? 64% powierzchni ogólnej, nast?pnie lasy 24,8%, pozosta?e grunty 10,6%. ?rednia wielko?? gospodarstw rolnych w gminie to 3,7 ha. W miejscowo?ci Chojnik i Siemiechów wyst?puj? gospodarstwa specjalizuj?ce si? w uprawie krzewów owocowych, truskawek i malin. Charakterystycznymi glebami w gminie s? gleby bielicowe i brunatne nale??ce do ?redniej klasy glebowej III b i IV a, jedynie w dolinie rzeki Bia?ej wyst?puj? gleby w klasie II i III.

G?ównym kierunkiem produkcji zwierz?cej w gminie jest produkcja trzody chlewnej.
Potencja? jaki przedstawia rolnictwo nie jest efektywnie wykorzystany. Warunkiem jest jego modernizacja i odci??enie z nadmiaru si?y roboczej.
Na 100 ha u?ytków rolnych w gminie jest pe?nozatrudnionych 53 osoby.
Obecnie rolnicy widz? du?? szans? poprawy swojej sytuacji materialnej w dzia?alno?ci agroturystycznej.

Podzia? w?asno?ci gruntów.

W?asno?? gminy stanowi? grunty o powierzchni 102 ha, w tym:

W?asno?? Skarbu Pa?stwa stanowi?:

 

Indywidualne gospodarstwa rolne zajmuj? powierzchni? 5621 ha, w tym:

Grunty nie wchodz?ce w sk?ad indywidualnych gospodarstw rolnych, stanowi?ce w?asno?? osób fizycznych lub prawnych zajmuj? powierzchnie 447 ha, w tym:

 

Istniej?ca struktura w?asno?ci gruntów jest niekorzystna pod wzgl?dem mo?liwo?ci wykorzystania terenów dla realizacji celów publicznych i prowadzenia aktywnej gospodarki gruntami.

U?ytki rolne zajmuj? w Gminie Gromnik powierzchni? 4511 ha, co stanowi 64,6% powierzchni gminy. Struktur? u?ytków rolnych przedstawia tabela.

Dane wg NSP i PSR z 2000 r.

powierzchnia (ha)

udzia? w pow. gminy (%)

udzia? w pow. UR (%)

grunty orne

2.972

54,2

78,9

sady

27

0,

0,5

u?ytki zielone

1.133

15,3

20,6

 

Grunty orne zajmuj? nie zalesione powierzchnie wierzchowin i stoków wzniesie?. ??ki i pastwiska znajduj? si? g?ównie w dolinach cieków wodnych i w dolnych partiach zboczy wzniesie?.

Ro?liny uprawiane na terenie gminy to g?ównie zbo?a – 54,5% powierzchni zasiewów, nast?pnie ziemniaki – 20% powierzchni zasiewów. Zasiewy buraków cukrowych, str?czkowych jadalnych i pozosta?ych zasiewów (wa5rzywa, truskawki, okopowe pastewne, ro?liny motylkowe) – zajmowa?y 25,5% powierzchni zasiewów.

Obszary zmeliorowane zajmuj? w gminie powierzchni? zaledwie 82 ha. W wi?kszo?ci s? to tereny po?o?one w so?ectwie Golanka i w Rzepienniku Marciszewskim.

Na terenie gminy Gromnik wyst?puj? g?ównie trzy typy gleb:

Poza tym wyst?puj? w znikomej ilo?ci gleby brunatne w?a?ciwe oraz gleby pocz?tkowego, okresu rozwojowego.

Podzia? gruntów rolnych wed?ug klas bonitacyjnych gminy Gromnik na tle województwa ma?opolskiego i kraju przedstawia tabela.

jednostka terytorialna

klasa bonitacyjna

I

II

III

IV

V

VI

gmina Gromnik

ha

-

-

370,9

1.486,7

955,4

245,0

%

-

-

12,1

48,5

31,2

8,2

woj. ma?opolskie

%

1,9

6,1

25,7

37,9

19,8

8,6

Polska

%

0,5

3,3

24,8

39,1

20,3

12,0

 

 

Gleby klas IV i V stanowi? wi?ksz? cz??? powierzchni gleb wykorzystywanych rolniczo. Udzia? gleb klasy III jest ma?y. Brak jest gleb klasy I i II. 39% gleb to gleby bardzo kwa?ne, 27% to gleby kwa?ne. Pozosta?e to gleby kwa?ne i oboj?tne (44%). Wapnowania wymaga 79%.gleb. 73% posiada bardzo nisk? i nisk? zawarto?? fosforu i potasu.

Waloryzacj? rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Gromnik na tle Ma?opolski i , wed?ug metody IUNiG w Pu?awach przedstawia tabela.

 

Jednostka terytorialna

Wska?nik bonitacji

Ogólny wska?nik rolniczej przestrzeni produkcyjnej

jako?ci

i przydatno?ci rolniczej

agroklimatu

rze?by terenu

warunków wodnych

gmina Gromnik

57,7

10,0

1,6

4,3

73,3

województwo ma?opolskie

53,2

9,7

2,5

4,1

69,4

Polska

49,5

9,9

3,9

3,3

66,6

 

Gmina Gromnik posiada lepsze ni? przeci?tne w kraju i w Ma?opolsce warunki umo?liwiaj?ce rozwój rolnictwa. Gorsze s? jedynie wska?niki zwi?zane z ocen? ukszta?towania terenu.

 

Grunty le?ne.

U?ytki le?ne zajmuj? na terenie gminy powierzchni? 1729 ha, co stanowi 24,8% powierzchni gminy. Tworz? one trzy wi?ksze zespo?y oraz szereg enklaw le?nych o du?ym stopniu naturalno?ci drzewostanu.

Wi?ksze obszary zalesie? znajduj? si?:

Wyst?powanie enklaw le?nych, wskazuj?cych wcze?niejszy zasi?g kompleksów le?nych, wi??e si? z terenami trudnymi dla wprowadzenia gospodarki polowej – wzniesieniami o stromych zboczach, dolinami cieków wodnych.

Lasy pa?stwowe, o powierzchni 431,7ha (25% ca?kowitej powierzchni lasów gminy) znajduj? si? w zarz?dzie Nadle?nictwa Gromnik (obr?b Gromnik).Nie tworz? one oddzielnych zespo?ów – stanowi? cz??ci wi?kszych kompleksów, razem z lasami prywatnymi. S? to oddzia?y nr 15 do 24, nale??ce do nadle?nictwa Burzyn, nr 25 i nr 30 do 33 nale??ce do le?nictwa Bogoniowice. Stan sanitarny lasów pa?stwowych jest dobry,. Nie zosta?y one zakwalifikowane do stref uszkodze? przemys?owych. Gospodarka le?na prowadzona jest zgodnie z planem urz?dzania lasu.

Zgodnie z Zarz?dzeniem Ministra Ochrony ?rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le?nictwa nr 12 z dnia 9.03.1993 roku, znajduj?ce si? na terenie gminy oddzia?y lasów pa?stwowych obr?bu Gromnik Nadle?nictwa Gromnik, o numerach od 15 do 21 uznane zosta?y za lasy ochronne – glebochronne na stromych zboczach. Powierzchnia tych lasów wynosi 293,5 ha (17% powierzchni lasów gminy).

Pozosta?? cz??? u?ytków le?nych stanowi? lasy, b?d?ce w?asno?ci? komunaln?, osób fizycznych lub osób prawnych. Zajmuj? one powierzchni? 1297,3 ha. Gospodarka le?na w tych lasach prowadzona jest zgodnie z uproszczonymi planami urz?dzania lasów, pod nadzorem Nadle?nictwa Gromnik.