Gospodarka

piątek, 23 września 2011 09:51
Drukuj

Komunikacja. Transport drogowy i kolejowy.

Gmina Gromnik powi?zana jest z terenami otaczaj?cymi poprzez:

Po??czenia z terenami gmin s?siednich zapewniaj? drogi powiatowe:

 

Drogi krajowe

Gmina Gromnik znajduje si? poza uk?adem dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych nie planuje te? inwestycji na terenie gminy.

 

Drogi wojewódzkie

Przez gmin? Gromnik przebiegaj? nast?puj?ce drogi wojewódzkie:

Istniej?cy uk?ad dróg wojewódzkich jest wystarczaj?cy dla przeniesienia istniej?cego ruchu drogowego. Dla poprawy stanu technicznego wskazana jest ich modernizacja.

Drogi powiatowe

Przez teren gminy przebiegaj? nast?puj?ce drogi powiatowe:

Drogi powiatowe posiadaj? parametry kwalifikuj?ce je do dróg lokalnych. Zarz?d Dróg Powiatowych planuje w przysz?o?ci ich modernizacj?, maj?c? na celu zaliczenie ich do dróg klasy Z (zbiorczych).

Drogi gminneView the embedded image gallery online at:
http://gromnik2015.gromnik.pl/index.php?view=article&catid=40%3Anasza-gmina&id=82%3Agospodarka&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=166#sigProGalleria23e632bbd4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

??czna d?ugo?? dróg gminnych wynosi 50 km. Drogi o nawierzcni utwardzonej ulepszonej maj? d?ugo?? 45 km. Drogi o nawierzchni ulepszonej maj? d?ugo?? 5 km.

Stan nawierzchni mo?na oceni? jako dobry. Prace zwi?zane ulepszaniem i remontami kolejnych odcinków dróg prowadzone s? na bie??co. Konieczna jest budowa zatok do mijania si? pojazdów – znaczna cz??? dróg gminnych to drogi szeroko?ci 3,0 – 3,5m.

Na terenie gminy istnieje rozwini?ta sie? dróg dojazdowych do pól. S? to zarówno drogi komunalne jak te? ogólnodost?pne drogi prywatne.

 

Transport drogowy

Komunikacj? pasa?ersk? zapewniaj? autobusy PKS przewo?ników z Tarnowa, Nowego S?cza, Krakowa, Gorlic i Jas?a. Oprócz PKS gmin? obs?uguj? przewo?nicy prywatni, zapewniaj?cy po??czenie z Tarnowem, Ci??kowicami i Gorlicami, za pomoc? tzw. “mini busów”. Przystanki PKS znajduj? si? we wszystkich so?ectwach.

Na terenie gminy funkcjonuje jedna stacja paliw, zlokalizowana w Gromniku

 

Transport kolejowy

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Tarnów – Leluchów. Jest to linia jednotorowa wyposa?ona w trakcj? elektryczn?. W miejscowo?ci Chojnik znajduje si? przystanek osobowy, a w Gromniku stacja kolejowa z bocznic?. Kolej zapewnia po??czenia poci?gami osobowymi bezpo?rednio z Krakowem, Tarnowem, Nowym S?czem oraz Krynic?. W s?siedztwie stacji kolejowej w Gromniku zlokalizowane s? budynki stacyjne, magazynowe oraz zabudowa mieszkaniowa.

Wed?ug informacji uzyskanych w przedsi?biorstwie PKP nie przewiduje ono w przysz?o?ci prac zwi?zanych z modernizacj? infrastruktury.

 

Zaopatrzenie w wod?.

Na terenie gminy Gromnik zaopatrzenie w wod? odbywa si? za pomoc? wodoci?gu gminnego (so?ectwo Gromnik, Golanka) oraz z wykorzystaniem indywidualnych studni na terenach nie obj?tych zasi?giem wodoci?gu. Studnie lokalizowane s? w obr?bie gospodarstw lub na stokach wzniesie?, sk?d jest sprowadzana grawitacyjnie do budynków.

Sie? wodoci?gowa liczy 70 km d?ugo?ci i posiada 694 przy??cza. Wyposa?ona jest w cztery hydrofornie i trzy zbiorniki wyrównawcze. ?ród?em zasilania wodoci?gu jest uj?cie wód wg??bnych w Gromniku, b?d?ce zespo?em pi?ciu studni g??binowych (pozwolenie wodnoprawne nr OS-VI-4/6210/3664/439/94/95 z dnia 95.04.03.). Pobór wody ze studni odbywa si? systemem pompowym. Woda uzdatniana jest w zak?adzie uzdatniania, a nast?pnie t?oczona jest do sieci. Maksymalny, dopuszczony pozwoleniem wodnoprawnym godzinowy pobór wody wynosi 28,0 m3/h. Obecnie wodoci?g pobiera z uj?cia 8,0 m3 na godzin?. Dla uj?cia wody w Gromniku zosta?y ustanowione strefy ochronne (decyzja wojewody tarnowskiego nr OS.VI.2.6226/4406/94/2604/95 z dnia 95.04.03.):

W obr?bie tych stref obowi?zuj? ograniczenia dotycz?ce przebywania w bezpo?rednim s?siedztwie uj??, sposobu prowadzenia gospodarki rolnej, w tym nawo?enia i stosowania ?rodków ochrony ro?lin, gospodarki ?ciekowej i odpadami sta?ymi, lokalizacji inwestycji liniowych i kubaturowych oraz prowadzenia robót budowlanych, lokalizacji zak?adów przemys?owych oraz ferm hodowlanych, wydobywania kopalin, lokalizacji nowych uj?? wody, cmentarnictwa i grzebalnictwa zwierz?t, obozowania, mycia pojazdów mechanicznych.

Przebieg granic poszczególnych stref przedstawiony zosta? na planszach studium.

 

Kanalizacja sanitarna

Gmina Gromnik posiada sie? kanalizacji sanitarnej, która wynosi 16,5 km, do której pod??czonych jest 266 odbiorców oraz czynn? oczyszczalni? ?cieków o przepustowo?ci 150m3/d.

Gospodarka ?ciekowa na pozosta?ym terenie gminy nie jest uregulowana. ?cieki bytowo gospodarcze odprowadzane s? do do?ów ch?onnych, zbiorników wybieralnych lub bezpo?rednio do wód powierzchniowych. Instytucje i cz??? zak?adów oraz gospodarstw korzysta z mo?liwo?ci wywozu ?cieków wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ?cieków w Ci??kowicach, Zakliczynie lub Tuchowie.

Istniej?ca oczyszczalnia ?cieków docelowo, po rozbudowie osi?gnie przepustowo?? 300m3/d co pozwoli przyj?? i oczy?ci? ?cieki z dalszych terenów Gromnika oraz z miejscowo?ci Chojnik, Golanka, Rzepiennik Marciszewski.

Tereny so?ectw Brzozowa i Siemiechów po?o?one s? w zlewni Dunajca. W zwi?zku z tym rozwi?zanie problemu gospodarki ?ciekowej na terenie tych so?ectw b?dzie wymaga?o budowy oczyszczalni ?cieków o przepustowo?ci 150m3/d w miejscowo?ci Siemiechów oraz realizacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – t?ocznej wraz z przykanalikami.

 

Elektroenergetyka

Przez obszar gminy przebiegaj? linie energetyczne wysokiego napi?cia: linia 110 kV Tarnów – Nowy S?cz (dwutorowa) i linia wysokiego napi?cia 110 kV – Tarnów – Gorlice (dwutorowa). S? to linie przesy?owe o znaczeniu regionalnym i nie s?u?? do bezpo?redniego zasilania terenu.

Teren gminy zasilany jest poprzez sie? napowietrzn? ?redniego i niskiego napi?cia. Dostawa energii elektrycznej zapewniona jest do wszystkich odbiorców w wystarczaj?cym zakresie. Sie? napowietrzna wyposa?ona jest w stacje transformatorowe 15 kV / 0,4 kV. Utrzymanie w?a?ciwych parametrów energii elektrycznej wymaga prowadzenia bie??cych prac maj?cych dla podtrzymania dobrego stanu technicznego sieci.

W zakresie energetyki powi?zania wynikaj? z przebiegu tranzytowych linii napowietrznych wysokiego napi?cia 110 kV relacji Tarnów – Nowy S?cz oraz Tarnów – Gorlice, a tak?e z przebiegu sieci ?redniego napi?cia.

 

Telekomunikacja

Operatorami sieci telefonii stacjonarnej na terenie gminy s? Telekomunikacja Polska SA oraz MULTIMEDIA POLSKA - BRZESKO SA.

Tereny gminy znajduj? si? w zasi?gu wszystkich dzia?aj?cych na polskim rynku telekomunikacyjnym operatorów telefonii komórkowej. Urz?dzenia nadawczo – odbiorcze umieszczone na maszcie i telewizyjnej stacji przeka?nikowej w Gromniku nie s? uci??liwe dla ?rodowiska i nie wymagaj? zachowania w otoczeniu masztu strefy wolnej od zabudowy (zgodnie z ocenami oddzia?ywania na ?rodowisko).

 

Ciep?ownictwo

Budynki mieszkalne zaopatrywane s? w ciep?o przy pomocy indywidualnych urz?dze? grzewczych. S? nimi piece albo wewn?trzne instalacje centralnego ogrzewania. Najcz??ciej stosowanym paliwem jest gaz, w?giel i drewno. Budynki us?ugowe i produkcyjne s? zaopatrywane w ciep?o z indywidualnych lub wbudowanych kot?owni.

 

Gazownictwo

Przez teren gminy przebiega gazoci?g wysokiego ci?nienia DN 250, relacji Wygoda – Grybów, z odga??zieniem DN 80 do miejscowo?ci Olszyny w gminie Rzepiennik Strzy?ewski. Na terenie wsi Gromnik znajduje si? rozdzielnia gazu. ?redniopr??na sie? gazowa obejmuje swoim zasi?giem ca?y obszar gminy, za wyj?tkiem so?ectwa Polichty. Obs?uguje ona oko?o 75 % budynków (1040 na 1419 gospodarstw jest pod??czonych do sieci). Gaz ziemny u?ywany jest niemal wy??cznie jako paliwo w piecach kuchennych.

 

Mieszkalnictwo. Ruch budowlany.

Na terenie gminy przewa?a zabudowa jednorodzinna. Wynika to z du?ej liczby gospodarstw rolnych. W 1999 roku liczba mieszka? wynosi?a 1872. ??czna powierzchnia u?ytkowa mieszka? wynosi?a 137,1 tys. m2 , a liczba izb wynosi?a 6364. Na jedn? izb? przypada?o 1,31 osoby (0,95 – kraj), natomiast na jedno mieszkanie przypada?o 4,45 osoby. Powierzchnia u?ytkowa na jedn? osob? wynosi?a 16,5 m2. ?rednia wielko?? mieszkania jest wysoka i wynosi 73,2 m2.

Powstawanie nowych mieszka? wi??e si? wy??cznie z budow? jednorodzinnych budynków mieszkalnych przez osoby fizyczne. Gmina nie prowadzi dzia?alno?ci inwestycyjnej w dziedzinie budownictwa komunalnego.

 

Administracja, bankowo??.

W Gromniku znajduje si? siedziba Urz?du Gminy Gromnik przy ul. Witosa 2.

W Gromniku dzia?a Oddzia? Banku Spó?dzielczego Rzemios?a z Krakowa przy ul. Krynickiej oraz Agencja Banku PKO BP S.A. przy ul. Jana Paw?a II 7.

Na terenie gminy dzia?aj? 3 placówki pocztowe, w miejscowo?ciach Gromnik, Siemiechów i Brzozowa.

 

O?wiata.

Na terenie gminy Gromnik funkcjonuj? nast?puj?ce placówki o?wiatowe:

Gromnik:

 

Siemiechów

Chojnik

Brzozowa

Rzepiennik Marciszewski

 

W gminie Gromnik dzia?aj? przedszkola w Gromniku (4 oddzia?y) i w Siemiechowie (2 oddzia?y)

Szko?a w Gromniku oraz w Siemiechowie dysponuje sal? gimnastyczn?, szko?a w Brzozowej dysponuje sal? zast?pcz?.

Stan techniczny budynków jest zró?nicowany. W dobrym stanie technicznym znajduj? si? budynki w Gromniku, Polichtach i Siemiechowie. W z?ym stanie technicznym znajduj? si? pozosta?e budynki.

Gmina posiada system zorganizowanego dowozu dzieci do szkó?.

Gimnazjum w Gromniku nie posiada w?asnego budynku. Dzia?a ono wykorzystuj?c budynek szko?y podstawowej w Gromniku.

 

Gmina Gromnik realizuje nast?puj?ce inwestycje, zwi?zane z budow? bazy o?wiatowej:

Zosta?a zako?czona budowa budynku wielofunkcyjnego w Golance, w którym odbywa? si? b?d? zaj?cia punktu filialnego Szko?y Podstawowej z Gromnika w klasach „0 – III”.

 

Kultura, sport, rekreacja

W Gromniku dzia?a Gminny O?rodek Kultury przy ul .Jana Paw?a II 11. Wyposa?ony jest w budynek o powierzchni ok. 300 m2, w tym sal? widowiskow? o powierzchni 100 m2.

Przy GOK-u dzia?a orkiestra d?ta OSP Siemiechów i kapela ludowa.

GOK animuje dzia?alno?? amatorskiego ruchu artystycznego (8 grup i zespo?ów).

W Brzozowej, Polichtach, Rzepienniku Marciszewskim i w Siemiechowie znajduj? si? Domy Ludowe pod zarz?dem Dyrektora GOK Gromnik.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gromniku ma swoj? siedzib? w GOK Gromnik przy ul. Jana Paw?a II 11. Posiada filie w Brzozowej, Rzepienniku Marciszewskim i w Siemiechowie. Ksi?gozbiór biblioteki liczy 48.701 woluminów, zatrudnionych jest 5 osób.

W 2004 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Gromniku zosta?a obj?ta akcj?

“Ikonka” zorganizowan? przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. G?ównym

celem “Ikonki” jest uruchomienie punktów powszechnego dost?pu do Internetu

we wszystkich gminach. Ministerstwo sfinansowa?o sprz?t komputerowy wraz z

oprogramowaniem. Biblioteka wzbogaci?a si? o 3 nowoczesne komputery, pracuj?ce

w sieci bezprzewodowej. Komputery wyposa?one w oprogramowanie antywirusowe

i pakiety biurowe zosta?y po??czone z Internetem ??czem Neostrada .

Powiekszy?o to dost?p do aktualnych i rzetelnych informacji dla ka?dego ale szczególnie

dla m?odzie?y ucz?cej si? i studiuj?cej .

Biblioteka od 2002 roku prowadzi komputerow? rejestracj? zbiorów, która zmierza

do kompleksowej automatyzacji rejestracji i wypo?yczania zbiorów .

 

W Gromniku dzia?a Gminny Klub Sportowy “Gromnik”, prowadz?cy dru?yn? juniorów i seniorów pi?ki no?nej, zrzeszaj?cy oko?o 60 osób.

W Siemiechowie dzia?a Wiejski Klub Sportowy prowadz?cy sekcj? piki no?nej.

Przy szko?ach podstawowych dzia?aj? uczniowskie kluby sportowe.

 

Zdrowie, opieka spo?eczna

Zadania z zakresu opieki zdrowotnej realizuje: „Rogal – Piech – Wojtaszek Lekarska Spó?ka Partnerska” poprzez O?rodek Zdrowia w Gromniku z punktami lekarskimi w Chojniku, Siemiechowie i Brzozowej. Spó?ka zatrudnia 3 lekarzy i 10 piel?gniarek.

Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w gminie wymaga budowy nowego budynku o?rodka zdrowia. Na terenie gminy dzia?a jedna apteka i punkt apteczny.

Program pomocy spo?ecznej realizuje Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej z siedzib? w Urz?dzie Gminy Gromnik ul. Witosa 2. Udziela on pomocy w formie zasi?ków pieni??nych, pomocy us?ugowej dla osób potrzebuj?cych.

 

Bezpiecze?stwo, ochrona przeciwpo?arowa.

Ochron? bezpiecze?stwa publicznego na terenie gminy zapewnia Miejska Komenda Policji w Tarnowie, za po?rednictwem komisariatu w Ci??kowicach.

Na terenie Gminy dzia?a 5 jednostek Ochotniczej Stra?y Po?arnej: OSP Gromnik, OSP Siemiechów, OSP Chojnik, OSP Rzepiennik Marciszewski i OSP Brzozowa. Ta ostatnia jednostka posiada pomieszczenie gara?owe w budynku Domu Ludowego w Brzozowej, pozosta?e jednostki posiadaj? remizy. Jednostki s? bardzo dobrze wyposa?one w sprz?t ratowniczo – ga?niczy i w system ??czno?ci. Jednostki OSP w Chojniku i w Gromniku znajduj? si? w Krajowym Systemie Ratownictwa Ga?niczego.

Najbli?sza jednostka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej znajduje si? w Tarnowie.

 

Us?ugi komunalne

Na terenie gminy znajduj? si? cmentarze:

oraz

 

Zaopatrzenie w wod? i oczyszczanie ?cieków dla mieszka?ców gminy Gromnik realizuje Gminny Zak?ad Komunalny w Gromniku ul. Wodna 5.

Odbiór odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Gromnik prowadz? firmy:

Firmy te posiadaj? zezwolenie Wójta Gminy Gromnik na odbiór odpadów komunalnych.

Firma KOMBUD z Ci??kowic posiada równie? zezwolenie Wójta Gminy Gromnik na odbiór nieczysto?ci ciek?ych od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu gminy.

 


Ziele? komunalna.

Park podworski w Gromniku pe?ni funkcj? ogólnodost?pnego parku komunalnego. Na teranie Parku ro?nie grupa 15 drzew, stanowi?cych pomnik przyrody. Park wraz z budynkiem dworu wpisany jest do rejestru zabytków.