Komisje Sta?e Rady Gminy Gromnik

czwartek, 18 sierpnia 2011 11:58
Drukuj

Komisja rewizyjna

Komisja kontroluje dzia?alno?? Wˇjta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy    

 

 1. Kwiek Jerzy Przewodnicz?cy Komisji
 2. Knapik El?bieta     Wiceprzewodnicz?ca Komisji
 3. Kucharzyk Bronis?aw
 4. Klimek W?adys?awa
 5. Zabawski Stanis?aw              

Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Mienia Gminy
Komisja dzia?a w zakresie rolnictwa, handlu i us?ug, budownictwa, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem komunalnym, inwestycji i remontˇw, ochrony przeciwpo?arowej.

1. Knapik El?bieta         Przewodnicz?ca Komisji

2. Grzyb Andrzej          Wiceprzewodnicz?cy Komisji

3. Zygmunt Karnia

4. D?bosz ?ukasz

5. Klimek W?adys?awa

6. Kras Jˇzef

7. Pruchnicki Krzysztof


Komisja O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych


Komisja dzia?a w zakresie spraw o?wiaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, zdrowia i opieki spo?ecznej.

 1. Kajmowicz Robert     Przewodnicz?cy Komisji
 2. Grzyb Andrzej           Wiceprzewodnicz?cy Komisji
 3. Gawlik Krzysztof
 4. D?bosz Henryk
 5. Pruchnicki Krzysztof
 6. D?bosz ?ukasz
 7. Kwiek Jerzy
 8. ?aba Wojciech          


Komisja Bud?etu, Planowania i Rozwoju Gminy


Komisja dzia?a w zakresie opiniowania projektu bud?etu Gminy i uchwa? oko?obud?etowych mog?cych mie? wp?yw na jego realizacj?, wspieranie i upowszechnianie idei samorz?dowej, porz?dku publicznego, promocji Gminy, wspˇ?pracy z organizacjami pozarz?dowymi

 

 1. Zabawski Stanis?aw         Przewodnicz?cy Komisji
 2. Kajmowicz Robert          Wiceprzewodnicz?cy Komisji
 3. Gawlik Krzysztof
 4. Karnia Zygmunt
 5. Kras Jˇzef
 6. D?bosz Henryk
 7. Kucharzyk Bronis?aw
 8. ?aba Wojciech