Po?o?enie

czwartek, 18 sierpnia 2011 11:40
Drukuj

Gmina Gromnik po?o?ona jest w po?udniowo - wschodniej cz??ci województwa ma?opolskiego, w powiecie tarnowskim.

Zajmuje ona obszar o pow. 70 km2 i liczy 8.540 mieszka?ców. Gmin? tworzy siedem so?ectw: Brzozowa, Chojnik, Golanka, Gromnik, Polichty, Rzepiennik Marciszewski i Siemiechów.

Obszar Gminy Gromnik jest atrakcyjny krajobrazowo, z urozmaicon? rze?b? terenu. Charakterystyczne s? pasma wzgórz z dolinami potoków, roz?ogami pól i ??k oraz lasami. W krajobrazie wyró?nia si? dolina rzeki Bia?ej.

G?ównym o?rodkiem zapewniaj?cym obs?ug? mieszka?ców gminy Gromnik jest po?o?ony oko?o 30 km w kierunku pó?nocnym Tarnów.

Zapewnia on obs?ug? w zakresie:

Istotne zwi?zki funkcjonalno-przestrzenne zachodz? z gmina Tuchów:

W zakresie szkolnictwa i zatrudnienia zachodz? tak?e zwi?zki z gmin? Ci??kowice i Zakliczyn.