BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
Kras Ma?gorzata

Kras Ma?gorzata

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZARZ?DZENIE NR 69/2015

wtorek, 11 sierpnia 2015 08:14 Opublikowane w Referendum Ogólnokrajowe

Zarzadzenie Nr 69/2015 w sprawie powo?ania obwodowych komisji do spraw referenduM.

 Zarz?dzenie w za??czniku

NIE DAJ SI? OSZUKA? - SPRAWD? PARAGON

poniedziałek, 20 lipca 2015 05:42 Opublikowane w Z ?ycia Gminy

„Nie daj si? oszuka? - Sprawd? paragon”

kolejna ods?ona akcji paragonowej

Akcja „Nie daj si? oszuka? - Sprawd? paragon" to kolejna ods?ona kampanii paragonowej resortu finansów. Od 2002 roku realizujemy dzia?ania pod has?em „We? paragon". Ich celem jest u?wiadomienie konsumentom znaczenia paragonu.

Obecnie administracja podatkowa realizuje kolejne przedsi?wzi?cie, zwi?zane z u?wiadomieniem spo?ecze?stwu roli paragonów, loteria paragonowa. Uruchomienie loterii planowane jest na 1 pa?dziernika 2015r., czekaj? atrakcyjne nagrody. Prawid?owy paragon to wa?ny aspekt loterii, gdy? w losowaniach b?d? bra?y udzia? tylko te zweryfikowane – paragony fiskalne. Paragony niefiskalne nie b?d? mog?y by? rejestrowane na stronie loterii i bra? w niej udzia?u.

Paragon fiskalny


Paragon fiskalny jest dokumentem fiskalnym emitowanym przez kas? rejestruj?c? dla nabywcy w momencie sprzeda?y, potwierdzaj?cym dokonanie tej transakcji. Ka?dy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy:

  • centralnie umieszczony napis paragon fiskalny,
  • NIP wystawcy, jego nazw? i adres,
  • nazw? towaru lub ?wiadczonej us?ugi,
  • cen?,
  • ·logo i numer unikatowy kasy.

Paragon niefiskalny


Paragon niefiskalny jest dokumentem wystawianym przed fiskalizacj? kasy i nie powinien by? przekazany kupuj?cemu jako dowód zakupu, je?eli sprzedawca jest zobowi?zany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestruj?cych. W przypadku niewydania paragonu, jak równie? wydania paragonu niefiskalnego przez podatnika, na którym ci??y obowi?zek jego wystawienia, warto?? podatku VAT z regu?y i tak jest pobierana od konsumenta. To konsument ostatecznie p?aci podatek w cenie towaru lub us?ugi, jednak nie trafia on do bud?etu, lecz do „kieszeni" sprzedawcy. Co jest istotne nie tylko z punktu widzenia spo?ecznego, ale równie? w aspekcie uczciwej konkurencji – przedsi?biorców, którzy rzetelnie p?ac? podatki.

Przyk?adem bran?y, w której zjawisko paragonów niefiskalnych jest szczególnie obecne, jest gastronomia. Funkcjonuje tu cz?sto „paragon" potocznie nazywany rachunkiem lub paragonem kelnerskim.

To ty decydujesz!


Aktualna ods?ona kampanii paragonowej, podobnie jak poprzednie, kierowana jest  do konsumentów. To konsument decyduje o tym, czy ostatecznie bierze paragon.  To równie? on, jako posiadacz paragonu, ma mo?liwo?? jego sprawdzenia.

Dlatego dzi? zwracamy uwag? konsumentów nie tylko na egzekwowanie paragonu, ale równie? o jego sprawdzenie.

Do naszej akcji zapraszamy nie tylko konsumentów, ale równie? przedsi?biorców. Zach?camy do pobierania materia?ów ze strony Ministerstwa Finansów zzak?adki Dzia?alno?? edukacyjna - Kampaniei eksponowania ich na w?asnych stronach internetowych i w siedzibach przedsi?biorstw. Poprzez w??czenie si? do naszej kampanii, wspierasz samego siebie – walczysz z oszustwami i masz pozytywny wp?yw na rozwój silnego pa?stwa.

PAMI?TAJ O PARAGONIE, WSPIERAJ UCZCIW? KONKURENCJ?!

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

?ród?o: Komunikat Ministerstwa Finansów

OG?OSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK

poniedziałek, 13 lipca 2015 11:33 Opublikowane w Z ?ycia Gminy

WÓJT GMINY GROMNIK INFORMUJE,

?e na tablicy og?osze? w Urz?dzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik zosta? wywieszony do publicznej wiadomo?ci wykaz dotycz?cy:

- zamiany dzia?ek po?o?onych w miejscowo?ci Brzozowa, gmina Gromnik.

Gromnik, 13.07.2015r.                                                                                   

 

Wykaz w za??czniku                                                                                                                             Wójt Gminy  

mgr Bogdan Stasz

 

 

ZARZ?DZENIE   Nr 58/2015 Wójta Gminy Gromnik z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejscprzeznaczonych na bezp?atne umieszczanie urz?dowych obwieszcze? referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udzia?u w referendum.

 

Zarz?dzenie w za??czniku.