A+ R A-
Kras Małgorzata

Kras Małgorzata

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

piątek, 10 kwietnia 2015 12:51 Opublikowane w Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

W dniach: 11.02.2015r. i 12.02.2015r. oraz 27.02.2015 r. w Urzędzie Gminy Gromnik została przeprowadzona kontrola przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatury w Tarnowie w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Kontrola WIOŚ odbyła sie na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności:

- art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., póz. 1399 z p. zm.), cyt.: „gminy prowadzą ewidencję:

1)      zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2)     przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej".

W zaleceniach pokontrolnych inspektor WIOŚ zalecił dla urzędników gminnych:

1.        Przeprowadzić kontrole gospodarstw i posesji, nie posiadających przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanych na terenie Gminy Gromnik, a korzystających ze zbiorników bezodpływowych ścieków bytowych, ewentualnie przydomowych oczyszczalni ścieków, pod kątem posiadania umów korzystania z usług wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczenia opłat za usługi wywozu nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach, lub okresowego wywozu osadu nadmiernego wytwarzanego w przydomowych oczyszczalniach, zgodnie z art. 5, ust. 6 cyt.: „Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt," oraz art. 6, ust.7 i art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z p. zm.),

w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 roku.

2.        W przypadku nieprawidłowości polegających na stwierdzeniu, że zbiornik, w którym gromadzone są ścieki bytowe jest nieszczelny, lub jest w złym stanie technicznym, poinformować, zgodnie z właściwością organy nadzoru budowlanego, tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowie, który jest organem właściwym zgodnie z art. 81 ust. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z p. zm.) do prowadzenia nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,

w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 roku.

3.        Zobowiązać właścicieli posesji, m.in. poprzez wydanie decyzji nakazującej przyłączenie posesji do istniejącej sieci kanalizacji gminnej z uwzględnieniem możliwości technicznych i ekonomicznych, za wyjątkiem właścicieli posesji wyposażonych wprzydomowe oczyszczalnie ścieków, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 roku, póz. 1399 z p. zm.),

w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 roku.

 

Obwód Nr 1

Obwód Nr 2

Obwód Nr 3

Obwód Nr 4

Obwód Nr 5

Obwód Nr 6

Obwód Nr 7

 

Razem

Liczba uprawnionych do głosowania

771

998

321

1238

1418

544

1470

6760

Liczba wyborców,którym wydano karty do głosowania

411

538

212

743

816

266

774

3760

 

Frekwencja

53,18 %

53,91%

66,04%

60,02%

57,55%

48,9%

52,62%

55,62%

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów

408

534

207

736

813

263

769

3730

Poszczególni kandydaci otrzymali głosów:

               

2.Duda Andrzej

369

445

191

600

670

202

648

3 125

83,78%

2.Komorowski Bronisław

39

89

16

136

143

61

121

605

16,22%

INFORMACJA

o osiągniętych w 2014 roku przez Gminę Gromnik poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 49,19 %
  2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 19,19 %
  3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %.

……………………………………..

(imię, imiona i nazwisko)

 

PESEL…………………………….

                                                                                              RADA GMINY

 

                                                                                              GROMNIK

 

 

 

            W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na ławnika do sądu powszechnego oświadczam, że nie jest i nigdy nie byłem/łam pozbawiony/na władzy rodzicielskiej, a także, że moja władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani zawieszona

Dnia……………………..*)

                                                                       ……………………………………………..

                                                                       (czytelny podpis składającego oświadczenie)

 

 

 

*) Uwaga! Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia