A+ R A-
Kras Małgorzata

Kras Małgorzata

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

WYPALANIE TRAW - WIOSENNA PLAGA

piątek, 23 marca 2012 08:06 Opublikowane w Z życia Gminy

„NIE WYPALAJ SUCHYCH TRAW”

 

W związku z rozpoczętym okresem wiosennym i corocznie obserwowanym w tym czasie nagminnym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach i nieużytkach, co  staje się niejednokrotnie przyczyną powstania groźnych pożarów lasów, zabudowań gospodarczych i innych obiektów budowlanych

 

WÓJT GMINY GROMNIK 

ostrzega o negatywnych  skutkach wypalania roślinności powodujących:

1)     zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz sąsiednich obiektów,

2)     zatruwanie atmosfery dwutlenkiem węgla,

3)     dym może być przyczyną zagrożeń w ruchu drogowym, utrudniając kierowcom  widoczność,

4)     degradacja gleby,

5)     niszczenie mikrofauny / trzmieli, mrówek, błonkówek itd./,

6)     niszczenie legowisk i gniazd dzikiej zwierzyny i ptactwa.

Zagrożenie jakie stwarzają pożary traw nie zniechęcają do wątpliwego użyźniania gleby ogniem. Niegroźne zdawałoby się wypalanie suchej trawy na łące lub nieużytkach, bardzo szybko może zmienić się w niekontrolowany ogień, który może być przyczyną groźnych pożarów w wyniku których ludzie tracą cały dobytek.

Bezmyślne wypalanie traw powoduje poza zagrożeniem generowanie kosztów akcji ratowniczo – gaśniczych. Każda interwencja straży pożarnej to koszt rzędu kilkuset złotych, kwota ta pokrywana jest z budżetu Gminy.

Dlatego przestrzegam przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności. Wypalanie traw, łąk i nieużytków jest prawnie zabronione za co grozi kara aresztu lub grzywny.

 /źródło; ustawa o Ochronie Przyrody, Kodeks wykroczeń. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenie MSWiA ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów/.

 

 

        

 

 

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

środa, 21 marca 2012 12:31 Opublikowane w Z życia Gminy

 

KONKURS  NA

„NAJPIĘKNIEJSZĄ  PALMĘ WIELKANOCNĄ”

Jak co roku w Gminie Gromnik, w Niedzielę Palmową, upamiętniającą triumfalny wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy w kościołach,  organizowane będą konkursy palm wielkanocnych.

Komisje konkursowe przy wyborze najpiękniejszej plamy będą brały pod uwagę:

-           sposób wykonania

-           wykorzystanie materiałów naturalnych

-           zdobnictwo i formę

-           samodzielność

-           inwencję artystyczną oraz pomysłowość  i oryginalność.

Organizatorami konkursów są Parafie rzymsko – katolickie, placówki oświatowe oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !

 

W CHOJNIKU konkurs odbędzie się w kościele w Niedzielę Palmową o godz.1130,  organizatorzy: Zespół Szkół w Chojniku, Parafia Rzymsko-Katolicka w Chojniku  i GOK Gromnik.

Palmy będą oceniane w dwóch kategoriach:

  • Palma góralska
  • Palma wileńska

Palmy góralskie – to związane witki wierzbowe, wiklinowe albo leszczynowe, zwieńczone czubem z bazi, jedliny, udekorowane kwiatami  z bibuły i długimi wstążkami. Są one kolorowe i bardzo wysokie.

Palmy wileńskie – są niewielkie, uplecione z suszonych kwiatów, ziół i traw sztucznie barwionych.

Z każdej kategorii zostaną przyznane trzy główne nagrody.

Ponadto zostanie przyznana nagroda specjalna za Najwyższą Palmę.

Zapraszamy do konkursu!

  

Prezentacja albumu

środa, 15 lutego 2012 11:02 Opublikowane w 2012

„CZTERY PORY ROKU W GMINIE GROMNIK”

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych stała się, na podstawie art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, działalnością regulowaną , wymagającą wpisu do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

                Warunkiem uzyskania wpisu do powyższego rejestru jest, stosownie do art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, złożenie pisemnego wniosku zawierającego:

1)       firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)       numer identyfikacji podatkowej NIP;

3)       numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4)       określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, z podaniem kodu odpadu.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 50 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej.

Obowiązek uiszczenia opłaty nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 1 .01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych.

  1. Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1)       dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2)       znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z p. zm.)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1)       nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2)       oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3)       podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji,

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

 

Wzór wniosku dostępny jest w urzędzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, pok. nr 11

oraz w BIP Gminy Gromnik i na www.gromnik.pl .

UWAGA

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2012 r.