A+ R A-
Kras Małgorzata

Kras Małgorzata

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

UWAGA – KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB

NIEBIESKIM KOLOREM.

A.Właściwa rada gminy*), do której następuje zgłoszenie kandydata na ławnika (wypełnia kandydat):

......................................................................................................................................................

*)          Zgodnie z art. 158 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133,ze zm.).

B.Dane kandydata na ławnika (wypełnia kandydat):

1

Imię (imiona) i nazwisko

 

2

Nazwiska poprzednio używane

 

3

Imiona rodziców

 

4

Data i miejsce urodzenia

 

5

Obywatelstwo

 

6

Numer PESEL

 

7

NIP

 

8

Miejsce zamieszkania, ze wskazaniem, od ilu lat kandydat mieszka na terenie gminy

 

9

Adres do korespondencji i dane kontaktowe (numer telefonu domowego, numer telefonu w miejscu pracy i ewentualnie adres e-mail)

 

10

Wykształcenie i kierunek (np. wyższe ekonomiczne, średnie zawodowe – technik budowlany)

 

11

Status zawodowy (np. pracownik, przedsiębiorca, emeryt, bezrobotny) oraz wskazanie, od ilu lat (miesięcy) w nim pozostaje

 

12

Miejsce pracy lub prowadzonej działalności, ze wskazaniem, od ilu lat kandydat jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy

 

13

Doświadczenie w pracy społecznej (np. członkostwo w organizacjach społecznych)

 

14

Motywy kandydowania na ławnika

 

15

Informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach

 

16

Informacja, do orzekania w którym sądzie (w sądzie okręgowym albo rejonowym) proponowany jest kandydat

 

17

Informacja, czy zgłaszany kandydat jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem potwierdzającym szczególną znajomość spraw pracowniczych

(w razie braku miejsca w rubryce można dołączyć odrębną kartę)

 

C.Dane podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika (wypełnia podmiot zgłaszający):

1

Nazwa podmiotu i oznaczenie siedziby*)

 

2

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata, uprawnionej do reprezentacji

 

3

Podpis osoby zgłaszającej kandydata, uprawnionej do reprezentacji

 

4

Nazwa i numer rejestru lub ewidencji, do których podmiot jest wpisany

 

5

Dane teleadresowe do korespondencji: adres (jeżeli jest inny niż adres siedziby), telefon kontaktowy i adres e-mail

 

*)          Prezes sądu wypełnia w części C wyłącznie rubrykę 1.

Stosownie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszej karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru ławników przez radę gminy oraz do czynności administracyjnych sądu związanych z organizacją pracy ławników.

Wyrażam zgodę na kandydowanie i potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.

.......................................................                                                               .................................................................

(miejscowość i data wypełnienia)                                                                 (czytelny podpis kandydata na ławnika)

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.

.......................................................                                         .......................................................................................

(miejscowość i data wypełnienia)                                                (czytelny podpis prezesa sądu albo osoby reprezentującej

podmiot określony w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipc2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

uprawnionej do zgłoszenia kandydata bądź jednego z pięćdziesięciu obywateli zgłaszających kandydata)

POUCZENIE:

Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693),

pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (informacja z Krajowego Rejestru Karnego; oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; dwa zdjęcia; aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji; lista osób zgłaszających kandydata) podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie

30 dni.

Informacje zawarte w karcie zgłoszenia są jednocześnie wykorzystywane przez administrację sądu.

W razie zaistnienia jakichkolwiek zmian ławnik powinien je zgłosić do oddziału administracyjnego właściwego sądu.

………………………………….

(imię, imiona i nazwisko)

 

PESEL…………………………

 

                                                                                 

 

RADA GMINY

 

                                                                                  GROMNIK

 

 

 

 

 

            W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na ławnika do sądu powszechnego oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Dnia …………………….. 2015 r.*)                         ……………………………………..

                                                                       (czytelny podpis składającego oświadczenie)

 

 

 

*) Uwaga! Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

I N F O R M A C J A

 

z dnia 21 maja 2015 roku

 

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Wójt Gminy Gromnik informuje, że Rada Gminy Gromnik przystępuje do wyboru:

 1. 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie,
 2. 4 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r.

poz. 133),

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2001 r. w sprawie sposobu

postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na

ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r..

Zgłoszenia, które wpłyną po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej 50- ciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się

następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,(wzór – załącznik do informacji)
 3. oświadczenie kandydata, że nie lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,(wzór- w załączenik do informacji)
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego ( § 7 ust.1-3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212). 

            Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

            Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

            Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało zamieszczone jako pierwsze na liście.

            Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

            Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

           Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

            Komendant Wojewódzki Policji udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

            Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenie przyjmuje Urząd Gminy Gromnik, ul. Witosa 2 (pok. Nr 3) w godz. 730 – 1530, tel. 14) 65 14 202, 14) 65 14 250, w, 11.

            Kartę zgłoszenia można pobrać także ze strony internetowej www.wrotamalopolski.BIP.pl/Gromnik lub www.gromnik.pl. – w zakładce Wybory ławników – kad.2016-2019.

            Wyboru ławników dokona Rada Gminy w głosowaniu tajnym , w terminie do końca października 2015 r.

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ NR 68 W GROMNIKU w sprawie ustalenia lokalu wyborczego.

 

Obwieszczenie w załączniku