BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
Marcin Wójcik

Marcin Wójcik

Adres witryny: E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Na podstawie art. 6 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 318) w zwi?zku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), podaje si? do publicznej wiadomo?ci informacj? o numerach i granicach obwodów g?osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepe?nosprawnych uprawnionych do udzia?u w referendum, a tak?e o mo?liwo?ci g?osowania korespondencyjnego i przez pe?nomocnika w referendum ogólnokrajowym zarz?dzonym na dzie? 6 wrze?nia 2015r.

NUMER OBWODU GRANICE OBWODU G?OSOWANIA SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM
1 So?ectwo: BRZOZOWA
POLICHTY
Dom Ludowy
Brzozowa 71, 33-182 Brzozowa
2 So?ectwo: CHOJNIK Zespó? Szkó?
Chojnik 287, 33-180 Gromnik
3 So?ectwo: GOLANKA Szko?a Podstawowa
Golanka 47, 33-180 Gromnik

4

So?ectwo: GROMNIK

ulice: D?browa
Jana Paw?a II
Niepodleg?o?ci
Witosa
Graniczna
Narutowicza
Osiedle Jagiello?skie
Parkowa
Sportowa
Tarnowska
Zak?adowa
Zalesie
Genera?a Okulickiego
Kazimierza Jagiello?czyka
Kolejowa
Ko?ciuszki
Królowej Jadwigi
Majora Sucharskiego
Monte Cassino
Przychockiego
Westerplatte
Wodna

Dom Ludowy
ul. Jana Paw?a II 11
33-180 Gromnik

5

So?ectwo: GROMNIK
ulice: 3 Maja
Genera?a Andersa
Krynicka
Szyd?owa
W?adys?awa ?okietka
Mickiewicza
M?odo?ci
Pi?sudskiego
Pogórze
Sienkiewicza
S?owackiego
Zacisze
Genera?a Sikorskiego
Leszka Czarnego
Po?nianka
S?oneczna
Strzeleckiego
Widok
Dom Ludowy
ul. Jana Paw?a II 11
33-180 Gromnik

6

So?ectwo: RZEPIENNIK MARCISZEWSKI Dom Ludowy
Rzepiennik Marciszewski 144
33-180 Gromnik

7

So?ectwo: SIEMIECHÓW Dom Ludowy
Siemiechów 282
33-181 Siemiechów

 -  obwody oznaczone symbolem, posiadaj? lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepe?nosprawnych.

  - obwody oznaczone symbolem zosta?y wyznaczone dla celów g?osowania korespondencyjnego.

 

 

WÓJT GMINY
BOGDAN STASZ

Pogórza?skie Stowarzyszenie Rozwoju serdecznie zaprasza spo?eczno?? gmin: Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzy?ewski, Gromnik oraz Ryglice na spotkania konsultacyjne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
W ramach spotka? przeprowadzona zostanie analiza obszaru pod k?tem mocnych i s?abych stron, szans i zagro?e?. Uczestnicy spotkania b?d? mie? okazj? do zg?aszania swoich pomys?ów dotycz?cych zagospodarowania i rozwoju obszaru.
Serdecznie zapraszamy cz?onków stowarzysze?, przedstawicieli instytucji i organizacji, rolników, gospodarstw agroturystycznych, przedsi?biorców, przedstawicieli rzemios?a i r?kodzielnictwa, twórców, animatorów kultury i turystyki oraz wszystkich mieszka?ców.

Spotkania konsultacyjne odb?d? si? w terminach:

 1. GROMNIK - 3 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
  Gminny O?rodek Kultury w Gromniku, ul. Jana Paw?a II 11, 33-180 Gromnik
 2. SZERZYNY - 4 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
  Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach, 38-246 Szerzyny 521
 3. RYGLICE - 5 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
  Spichlerz dworski w Ryglicach, ul. Tarnowska 29, 33-160 Ryglice
 4. RZEPIENNIK STRZY?EWSKI - 6 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
  Sala widowiskowa Gminnego O?rodka Kultury w Rzepienniku Strzy?ewskich, 33-163 Rzepiennik Strzy?ewski 400
 5. TUCHÓW - 7 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
  Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

Koperta ?ycia

środa, 10 czerwca 2015 07:32 Opublikowane w Og?oszenia

Twoje bezpiecze?stwo i fachowa pomoc na czas!

 • Gmina Gromnik do??czy?a do gmin, które rozpowszechniaj? w?ród swoich mieszka?ców tzw. „Koperty ?ycia". Koperty zawieraj? najistotniejsze informacje o przebytych chorobach, przyjmowanych lekach, a tak?e numery telefonów do bliskich i nazwisko lekarza prowadz?cego. Urz?d Gminy rozdaje specjalne magnesy na lodówk? i koperty do których nale?y w?o?y? wype?nion? Kart? Informacyjn?.
 • „Koperta ?ycia" to akcja spo?eczna skierowana do osób starszych, samotnych i chorych zamieszkuj?cych Gmin? Gromnik. Ma na celu u?atwienie niesienia pomocy w stanach zagro?enia ?ycia i zdrowia przez ró?nego rodzaju s?u?by: medyczne, socjalne i inne.
 • W otrzymanej karcie informacyjnej nale?y umie?ci? wa?ne wskazówki na temat stanu swojego zdrowia, a nast?pnie w?o?y? j? do plastikowej koperty. Kopert? nale?y umie?ci? w lodówce, a na lodówk? przyczepi? za??czony magnes z napisem „Tu jest koperta ?ycia". Ratownicy, którzy przyjd? do domu w razie nag?ej interwencji, b?d? mogli szybko zlokalizowa? dokument i znale?? w nim dane na temat pacjenta. Zebrane w jednym miejscu podstawowe informacje b?d? bardzo pomocne dla s?u?b medycznych, szczególnie w pierwszych minutach akcji, kiedy nie ma czasu lub mo?liwo?ci przeprowadzenia wywiadu.
 • Koperty mo?na odbiera? w Urz?dzie Gminy Gromnik przy ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik – na parterze w pok. nr 9 oraz w Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Gromniku przy ul. Krynickiej 3.

Koperta mo?e uratowa? ?ycie ka?demu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie poda? podstawowych informacji o swojej chorobie.

Informacja o nowych dowodach osobistych

wtorek, 03 marca 2015 08:47 Opublikowane w Z ?ycia Gminy

Od 1 marca 2015 b?dzie obowi?zywa? nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie b?dzie zawiera? ju? informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzro?cie. Nie b?dzie te? zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

Format i wymiary dowodu osobistego pozostan? takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która b?dzie wykorzystywana w dowodzie osobistym b?dzie taka sama jak ta, która obowi?zuje w paszportach.

Dowód osobisty b?dzie wa?ny przez 10 lat od daty wydania, z wyj?tkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poni?ej 5 roku ?ycia, który b?dzie wa?ny przez okres 5 lat.