A+ R A-
Wybory Prezydenta RP

Wybory Prezydenta RP (7)

 

Obwód Nr 1

Obwód Nr 2

Obwód Nr 3

Obwód Nr 4

Obwód Nr 5

Obwód Nr 6

Obwód Nr 7

 

Razem

Liczba uprawnionych do głosowania

771

998

321

1238

1418

544

1470

6760

Liczba wyborców,którym wydano karty do głosowania

411

538

212

743

816

266

774

3760

 

Frekwencja

53,18 %

53,91%

66,04%

60,02%

57,55%

48,9%

52,62%

55,62%

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów

408

534

207

736

813

263

769

3730

Poszczególni kandydaci otrzymali głosów:

               

2.Duda Andrzej

369

445

191

600

670

202

648

3 125

83,78%

2.Komorowski Bronisław

39

89

16

136

143

61

121

605

16,22%

poniedziałek, 25 maja 2015 10:58
Opublikowane w Wybory Prezydenta RP
Napisane przez Kras Małgorzata
Więcej…

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 maja 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r. kandydują:

 1. DUDA Andrzej Sebastian
 2. KOMOROWSKI Bronisław Maria

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

(-)Sylwester Marciniak

czwartek, 14 maja 2015 11:44
Opublikowane w Wybory Prezydenta RP
Napisane przez Kras Małgorzata
Więcej…

ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

 

Na podstawie art.36 § 3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy/Dz. U. Nr 21 poz.112 ze zm./

WÓJT GMINY GROMNIK

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   w dniu 10 maja 2015 roku.

Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego.

Każdy wyborca w terminie od dnia 20 kwietnia do dnia 04 maja 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Gromnik, ul. Witosa Nr 2 , pokój   Nr 14 w godzinach pracy tj. od godz. 7.30 do 15.30 może sprawdzić czy został wpisany do spisu wyborców.

                              

       WÓJT GMINY

/-/ BOGDAN STASZ

                              

środa, 22 kwietnia 2015 09:45
Opublikowane w Wybory Prezydenta RP
Napisane przez Kras Małgorzata
Więcej…

Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

 ZARZĄDZENIE W ZAŁĄCZNIKU

poniedziałek, 20 kwietnia 2015 13:15
Opublikowane w Wybory Prezydenta RP
Napisane przez Kras Małgorzata
Więcej…

O B W I E S Z C Z E N I E  

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 7 kwietnia 2015 roku

 Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów glosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego  i przez pełnomicnika  w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

OBWIESZCZENIE W ZAŁĄCZNIKU

środa, 08 kwietnia 2015 08:36
Opublikowane w Wybory Prezydenta RP
Napisane przez Kras Małgorzata
Więcej…

Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Wójt Gminy Gromnik, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r., informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia.

 1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji o: właściwym dla siebie obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, terminie wyborów oraz godzinach głosowania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i o warunkach oraz formach głosowania.

Informacje, o których mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Informacje te są także przekazywane przez wójta wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

 

II.Prawo do głosowania przez pełnomocnika

 

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. orzeczenie o zaliczeniu do II gruy inwalidów

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta – Sekretarzem Gminy- do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 6. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 4 maja 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428). (wzór dołączony do informacji).

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazanego wyżej (wzór dołączony do informacji);
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r., stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428).

 

III. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

 

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

 

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

 

IV. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu wyborcy, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Szerzej na ten temat w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Informacje te dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomicnictwa w załączniku 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w załączniku

wtorek, 10 marca 2015 09:56
Opublikowane w Wybory Prezydenta RP
Napisane przez Kras Małgorzata
Więcej…

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 289 §1 i art. 290 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr  21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr  94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i nr 217, poz. 1281 z 2012 r., poz. 849, 951, 1521 oraz z 2014 r., poz. 179, 180,  i 1072) stanowi co następuje:

TREŚĆ POSTANOWIENIA W ZAŁĄCZNIKU

czwartek, 12 lutego 2015 09:29
Opublikowane w Wybory Prezydenta RP
Napisane przez Kras Małgorzata
Więcej…