BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
Utrzymanie czysto?ci i porz?dku w Gminie

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW            

Urz?d Gminy Gromnik informuje, ?e zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Gromnik odbywa? si? b?dzie we wskazanych miejscach na terenie poszczególnych miejscowo?ci, wed?ug nast?puj?cego harmonogramu:

L.p.

Miejscowo??

Miejsce odbioru

Data

Czas odbioru

1.

Brzozowa

Plac przy starej Remizie OSP

08.06.2015 r.

11.30-15.00

2.

Chojnik

Parking przy Ko?ciele

09.06.2015 r.

7.30-14.00

3.

Golanka

Plac przy Szkole Podstawowej

13.06.2015 r.

11.30-15.00

4.

Gromnik

Plac Targowy

13.06.2015 r.

7.30-14.00

5.

Polichty

Parking przy Domu Ludowym

08.06.2015 r.

7.30–11.00

6.

Rzepiennik Marciszewski

Parking przy Domu Ludowym

13.06.2015 r.

7.30-11.00

7.

Siemiechów

Plac przy Remizie OSP

13.06.2015 r.

7.30-14.00

Odpady b?d? odbierane przez Przedsi?biorstwo Komunalno-Budowlane ,,KOMBUD’’    Spó?ka z o.o. z/s w Ci??kowicach przy ul. Krynickiej 6.

Zebraniu podlegaj? nast?puj?ce rodzaje odpadów:

- meble (sto?y, krzes?a, szafy, dywany wyk?adziny, wózki dzieci?ce, materace, pierzyny, rowery, zabawki du?ych rozmiarów, itp.),

- zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, piece kuchenne, telewizory, monitory itd.),

- opony samochodów osobowych (bez ci?gnikowych),

- odpady rozbiórkowe i budowlane (panele, okna, drzwi, elementy ogrodzeniowe, wanny, umywalki, muszle klozetowe, sp?uczki, grzejniki, rolety, itp.),

- zu?yte baterie i akumulatory

                                                                                                                                

Odpady ?adowane b?d? w w/w terminach bezpo?rednio na samochody podstawione przez firm?.

 

 

Dodatkowe informacje dotycz?ce zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zu?ytego sprz?tu elektrycznego

i elektronicznego uzyska? mo?na w godzinach pracy tut. Urz?du Gminy, tj. 33-180 Gromnik ul. Witosa 2, pok. nr 9, tel. (0-14) 65 14 202 wew.14

czwartek, 28 maja 2015 09:55
WiÄ™cej…

W dniach: 11.02.2015r. i 12.02.2015r. oraz 27.02.2015 r. w Urz?dzie Gminy Gromnik zosta?a przeprowadzona kontrola przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska w Krakowie - Delegatury w Tarnowie w zakresie przestrzegania przepisów ochrony ?rodowiska. Kontrola WIO? odby?a sie na podstawie obowi?zuj?cych przepisów a w szczególno?ci:

- art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., póz. 1399 z p. zm.), cyt.: „gminy prowadz? ewidencj?:

1)      zbiorników bezodp?ywowych w celu kontroli cz?stotliwo?ci ich opró?niania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2)     przydomowych oczyszczalni ?cieków w celu kontroli cz?stotliwo?ci i sposobu pozbywania si? komunalnych osadów ?ciekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej".

W zaleceniach pokontrolnych inspektor WIO? zaleci? dla urz?dników gminnych:

1.        Przeprowadzi? kontrole gospodarstw i posesji, nie posiadaj?cych przy??czy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanych na terenie Gminy Gromnik, a korzystaj?cych ze zbiorników bezodp?ywowych ?cieków bytowych, ewentualnie przydomowych oczyszczalni ?cieków, pod k?tem posiadania umów korzystania z us?ug wykonywanych przez podmioty prowadz?ce dzia?alno?? w zakresie opró?niania zbiorników bezodp?ywowych i transportu nieczysto?ci ciek?ych oraz dowodów uiszczenia op?at za us?ugi wywozu nieczysto?ci p?ynnych gromadzonych w zbiornikach, lub okresowego wywozu osadu nadmiernego wytwarzanego w przydomowych oczyszczalniach, zgodnie z art. 5, ust. 6 cyt.: „Nadzór nad realizacj? obowi?zków okre?lonych w ust. 1-4 sprawuje wójt," oraz art. 6, ust.7 i art. 9 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z p. zm.),

w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 roku.

2.        W przypadku nieprawid?owo?ci polegaj?cych na stwierdzeniu, ?e zbiornik, w którym gromadzone s? ?cieki bytowe jest nieszczelny, lub jest w z?ym stanie technicznym, poinformowa?, zgodnie z w?a?ciwo?ci? organy nadzoru budowlanego, tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowie, który jest organem w?a?ciwym zgodnie z art. 81 ust. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z p. zm.) do prowadzenia nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,

w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 roku.

3.        Zobowi?za? w?a?cicieli posesji, m.in. poprzez wydanie decyzji nakazuj?cej przy??czenie posesji do istniej?cej sieci kanalizacji gminnej z uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci technicznych i ekonomicznych, za wyj?tkiem w?a?cicieli posesji wyposa?onych wprzydomowe oczyszczalnie ?cieków, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 roku, póz. 1399 z p. zm.),

w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 roku.

piÄ…tek, 10 kwietnia 2015 12:51
WiÄ™cej…

INFORMACJA

o osi?gni?tych w 2014 roku przez Gmin? Gromnik poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazanych do sk?adowania

 1. Osi?gni?ty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji kierowanych do sk?adowania – 49,19 %
 2. Osi?gni?ty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia nast?puj?cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk?a – 19,19 %
 3. Osi?gni?ty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami innych ni? niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %.
poniedziałek, 25 maja 2015 10:41
WiÄ™cej…
Segregacja odpadów komunalnych u ?ród?a niesie za sob? wiele korzy?ci. Niezwykle istotnym argumentem przemawiaj?cym za gromadzeniem odpadów w sposób selektywny jest ochrona ?rodowiska naturalnego, w którym ?yjemy. Segregowanie ?mieci a nast?pnie odzyskiwanie z nich cennych surowców stanowi skuteczny sposób zapobiegania przepe?nianiu si? sk?adowisk odpadów.
Trzeba pami?ta?, ?e segregacja to nie tylko cenny wk?ad w ochron? ?rodowiska, ale tak?e szansa na du?e oszcz?dno?ci. Wytwarzane przez nas ka?dego dnia ?mieci stanowi? cenne ?ród?o surowców wtórnych, które mo?na ponownie wykorzysta?- zapobiegaj?c tym samym powstawaniu kosztów zwi?zanych z procesem pozyskiwania surowca i produkcj? przedmiotów od podstaw.
 
wtorek, 16 grudnia 2014 09:11
WiÄ™cej…

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

W GMINIE GROMNIK

NA 2015 ROK

Obwód 1

- Polichty,

- Brzozowa,

- Gromnik:

                - ul. Królowej Jadwigi

                - ul. Jana Paw?a II

                - ul. Sikorskiego

 

L.p.

Miesi?c

Dzie? odbioru

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

1.

STYCZE?

2,19

15

2.

LUTY

2,16

13

3.

MARZEC

2,18

16

4.

KWIECIE?

1,17

15

5.

MAJ

4,18

15

6.

CZERWIEC

1,17

15

7.

LIPIEC

1,17

15

8.

SIERPIE?

3,19

17

9.

WRZESIE?

1,17

15

10.

PA?DZIERNIK

5,19

15

11.

LISTOPAD

2,17

14

12.

GRUDZIE?

1,16

14

Obwód 2

- Siemiechów

- Gromnik:

                - ul. Tarnowska

                - os. Jagiello?skie

                - ul. Witosa

 

L.p.

Miesi?c

Dzie? odbioru

Odpady Zmieszane

Odpady Segregowane

1.

STYCZE?

5,20

15

2.

LUTY

3,17

13

3.

MARZEC

3,19

16

4.

KWIECIE?

2,20

15

5.

MAJ

5,19

15

6.

CZERWIEC

2,18

15

7.

LIPIEC

2,20

15

8.

SIERPIE?

4,20

17

9.

WRZESIE?

2,18

15

10.

PA?DZIERNIK

6,20

15

11.

LISTOPAD

3,18

14

12.

GRUDZIE?

2,17

14

 

 

Obwód 3

- Siemiechów –pozosta?e domu od strony Gromnika

-Gromnik:

                - ul. Zalesie

                - ul. D?browa

                - ul. Zalesie

-Rzepiennik Marciszewski,

-Golanka,

-Chojnik – droga g?ówna w stron? szko?y

 

L.p.

Miesi?c

Dzie? odbioru

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

1.

STYCZE?

7,21

15

2.

LUTY

4,18

13

3.

MARZEC

4,20

16

4.

KWIECIE?

3,21

15

5.

MAJ

6,20

15

6.

CZERWIEC

3,19

15

7.

LIPIEC

3,21

15

8.

SIERPIE?

5,21

17

9.

WRZESIE?

3,21

15

10.

PA?DZIERNIK

7,21

15

11.

LISTOPAD

4,19

14

12.

GRUDZIE?

3,18

14

 

Obwód 4

- Chojnik – pozosta?e gospodarstwa

- Gromnik:

                -ul. Zakladowa

                -ul. Sportowa

                -ul. Parkowa

                -ul. M?odo?ci

                -ul. Pogórze

                -ul. Krynicka

 

L.p.

Miesi?c

Dzie? odbioru

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

1.

STYCZE?

8,22

16

2.

LUTY

5,19

14

3.

MARZEC

5,23

17

4.

KWIECIE?

7,22

16

5.

MAJ

7,21

16

6.

CZERWIEC

5,22

16

7.

LIPIEC

6,22

16

8.

SIERPIE?

6,22

18

9.

WRZESIE?

4,22

16

10.

PA?DZIERNIK

8,22

16

11.

LISTOPAD

5,20

16

12.

GRUDZIE?

4,21

15

 

Obwód 5

-Rzepiennik Marciszewski

-Golanka – pozosta?e gospodarstwa

-Gromnik – gospodarstwa po prawej stronie rzeki Bia?ej

                - ul. Widok

                -ul. ?okietka

                -ul. Strzeleckiego

                -ul. Zacisze

 

 

L.p.

Miesi?c

Dzie? odbioru

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

1.

STYCZE?

9,23

16

2.

LUTY

6,20

14

3.

MARZEC

6,24

17

4.

KWIECIE?

8,23

16

5.

MAJ

8,22

16

6.

CZERWIEC

6,23

16

7.

LIPIEC

7,23

16

8.

SIERPIE?

7,24

18

9.

WRZESIE?

7,23

16

10.

PA?DZIERNIK

9,23

16

11.

LISTOPAD

6,23

16

12.

GRUDZIE?

7,22

15

 

 

ODPADY POWINNY BY? WYSTAWIANE PRZEZ MIESZKA?CÓW W TERMINIE WSKAZANYM                           W HARMONOGRAMIE O GODZ. 7.00

piÄ…tek, 21 listopada 2014 07:07
WiÄ™cej…

WYKAZ PRZEDSI?BIORCÓW POSIADAJ?CYCH WPIS DO REJESTRU DZIA?ALNO?CI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD W?A?CICIELI NIERUCHOMO?CI

 

PRZEDSI?BIORSTWO KOMUNALNO – BUDOWLANE „KOMBUD” spó?ka z o.o.

Ul. Krynicka 6, 33-190 Ci??kowice

Tel.: 14 6510215, Fax: 14 6510595

KRS: 0000224477

Umowa z Gmin? Gromnik nr GO?/155/2013 z dnia 17 pa?dziernika 2013 r. do wykonania us?ugi pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie Gminy Gromnik".

- poz. 2 TRANS – FORMERS KARPATIA Sp. z o.o.

siedziba 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46
Tel.: 014 626 35 40, Fax: 014 627 59 73
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
KRS
: 0000047175

adres prowadzenia dzia?alno?ci
33-100 Tarnów, Ul. Fabryczna 20
Tel./fax 014 621 45 85
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- poz. 3  Miejskie   Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

33-100 Tarnów, ul. Okr??na 11
Tel.:   014 6213642, Fax.:  014 6218673
KRS: 0000168311

- poz. 4 Firma Us?ugowo – Handlowa „Dimarco” Marek Strzelec
32-861 Iwkowa 482
Tel.: 14/6844059

- poz. 5 Przedsi?biorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP  s. c.

33-300 Nowy S?cz, Ul. Wyspia?skiego 3

- poz. 6 CONTEKO SP.  Z O.O., 33-130 RAD?ÓW, UL. WOLE?SKA 15

- poz. 7 PRZEDSI?BIORSTWO US?UG KOMUNALNYCH  van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.
30-740 Kraków, ul. Pó??anki 64

- poz. 8 STARZYK PIOTR PETERTRANS

UL. WYPOCZYNKOWA 13,  33-112 TARNOWIEC

REJESTR DZIA?ALNO?CI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD W?A?CICIELI NIERUCHOMO?CI
w za??czniku

WYKAZ PRZEDSI?BIORCÓW POSIADAJ?CYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIA?ALNO?CI W ZAKRESIE OPRÓ?NIANIA ZBIORNIKÓW BEZODP?YWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTO?CI CIEK?YCH

1. 
PRZEDSI?BIORSTWO KOMUNALNO – BUDOWLANE „KOMBUD” spó?ka z o.o.

Ul. Krynicka 6, 33-190 Ci??kowice

Tel.: 14 6510215, Fax: 14 6510595

2. US?UGI ASENIZACYJNE Andrzej Kopek, 33-163 Rzepiennik Strzy?ewski 47, tel. 787 970 078,

3. ZAK?AD US?UG KOMUNALNYCH W ZAKLICZYNIE,  ul. Krakowska 11, 32-840 Zakliczyn, tel. 14 6653501,

4. F.H.U. Ma?gorzata Kozio?, 33-172 Siedliska 113C, tel. 510 633 485 

5. Firma Handlowo Us?ugowa „ZBYSZKO” Ciurej Zbigniew Por?ba Radlna 61A/1, 33-112 Tarnowiec, tel. 570 300 102.  

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJ?CE ODPADY KOMUNALNE OD W?A?CICIELI NIERUCHOMO?CI Z TERENU GMINY GROMNIK ZMIESZANYH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

1. Sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Pó??anki 64, Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych van Ganselwinkel sp. z o.o.),

2. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Tarnowie – Klikowej, GRUPA AZOTY – Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie,

3. Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna 29,

4. Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów.

 

POZOSTA?O?CI Z ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJ?CE BIODEGRADACJI, PRZEKAZANE S? DO SK?ADOWANIA NA:

1. Sk?adowisko odpadów komunalnych innych ni? niebezpieczne i oboj?tne „Za rzek? Bia??”, w Tarnowie, ul. Czysta,

2. Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów,

3. Sk?adowisko odpadów innych ni? niebezpieczne i oboj?tne w Trzebini, ul. Pi?sudskiego.

 

 

INFORMACJA  

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach /j. t. Dz. U. 2013.1399 ze zm./ gminy maj? obowi?zek podania do publicznej wiadomo?ci danych o osi?gni?tych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania: 

- do dnia 16 lipca 2013r. – do nie wi?cej ni? 50% wagowo ca?kowitej masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania, 

- do dnia 16 lipca 2020r. – do nie wi?cej ni? 35% wagowo ca?kowitej masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Osi?gni?ty przez Gmin? Gromnik w 2013r.  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych na sk?adowiska:

- na dzie? 16.07.2013 r. : 0 %

- na dzie? 31.12.2013 r.: 38,95 %

(wymagany poziom < 50 % do 16 lipca 2013 r.).

 

Do dnia 31 grudnia 2020 r., Gminy obowi?zane s? osi?gn??: 

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u?ycia nast?puj?cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk?a w wysoko?ci co najmniej 50 % wagowo;

Osi?gni?ty przez Gmin? Gromnik w 2013 r.  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia nast?puj?cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk?a:

– 12,09 % (wymagany poziom w 2013 r.: 12 %).

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami innych ni? niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysoko?ci co najmniej 70% wagowo.

Osi?gni?ty przez Gmin? Gromnik w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami innych ni? niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

– 100 % (wymagany poziom > 36 %).

 

 

W Gminie Gromnik w 2013 r., dzia?a? Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na dzia?ce nr 570/2 w Gromniku (plac targowy w Gromniku), w?a?ciciel: Gmina Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik.

 

INFORMACJA O PODMIOTACH ZBIERAJ?CYCH ZU?YTY
SPRZ?T ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NA TERENIE GMINY GROMNIK

Art. 42.1 mówi, ?e sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy s? obowi?zani przy sprzeda?y sprz?tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodp?atnego przyj?cia zu?ytego sprz?tu w ilo?ci nie wi?kszej ni? sprzedawany nowy sprz?t, je?eli zu?yty sprz?t jest tego samego rodzaju.

Zgodnie z powo?anym wy?ej art. 42 ust. 1,  Gminna Spó?dzielnia „Samopomoc Ch?opska” w Gromniku prowadzi zbiórk? ni?ej wymienionego sprz?tu w sklepie nr 3 w Gromniku ul. Jana Paw?a II nr 3
 

Rodzaje sprz?tu elektrycznego i elektronicznego

Wielkogabarytowe urz?dzenia gospodarstwa domowego

 1. Urz?dzenia kuchenne, w tym kuchenki
 2. Grzejniki elektryczne

Ma?ogabarytowe urz?dzenia gospodarstwa domowego

 1. ?elazka i pozosta?e urz?dzenia do prasowania, maglowania i pozosta?e urz?dzenia s?u??ce do piel?gnacji ubra?
 2. Tostery
 3. Rozdrabniacze, m?ynki di kawy oraz urz?dzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowa?
 4. Urz?dzenia do strzy?enia w?osów, suszenia w?osów, szczotkowania z?bów, golenia, masa?u oraz pozosta?e urz?dzenia do piel?gnacji cia?a
 5. Zegary , zegarki oraz urz?dzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu.

Sprz?t teleinformatyczny i telekomunikacyjny

 1. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
 2. Telefony komórkowe

Sprz?t o?wietleniowy

 1. Pozosta?e urz?dzenia o?wietleniowe s?u??ce do celów rozpraszania i kontroli ?wiat?a

Narz?dzia elektryczne i elektroniczne z wyj?tkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narz?dzi przemys?owych

 1. Wiertarki
 2. Narz?dzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych

 

 

poniedziałek, 20 stycznia 2014 12:53
WiÄ™cej…

 1. Metoda ustalania op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodz?cymi od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy – od gospodarstwa domowego.
 2. Przez gospodarstwo domowe rozumie? nale?y zespó? osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkaj?cych razem i wspólnie utrzymuj?cych si?. Je?eli, która? z osób mieszkaj?cych razem utrzymuje si? oddzielnie osoba ta tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe.
 3. Ustalone zosta?y miesi?czne stawki op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy  w nast?puj?cej wysoko?ci:

a) Gospodarstwo 1-osobowe:

- za odpady niesegregowane     15 z?,

- za odpady segregowane         10 z?,

b)    Gospodarstwo 2-3 osobowe:

- za odpady niesegregowane     23 z?,

- za odpady segregowane         13 z?,

c)     Gospodarstwo 4-6 osobowe:

- za odpady niesegregowane     33 z?,

- za odpady segregowane         23 z?,

d)    
Gospodarstwo pow. 6 osób:

- za odpady niesegregowane     43 z?,

- za odpady segregowane         33 z?.

4. W?a?ciciele nieruchomo?ci obowi?zani s? uiszcza? op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesi?cznie, bez wezwania do 15-go dnia ka?dego miesi?ca.

5. Termin wniesienia pierwszej op?aty, o której mowa w pkt. 4 up?ywa z dniem  15 stycznia 2014 roku.

6. Op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza si? w kasie lub na rachunek bankowy Urz?du Gminy Gromnik.

7. Deklaracje b?d? dystrybuowane poprzez so?tysów, dost?pne s? równie? w Urz?dzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, pok.9 oraz na stronie internetowej www.gromnik.pl/utrzymanie czysto?ci i porz?dku w gminie

8. W?a?ciciele nieruchomo?ci obowi?zani s? z?o?y? deklaracje w Urz?dzie Gminy Gromnik w nast?puj?cych terminach:

- do 31 grudnia 2013 roku- z powodu zmiany wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2014 r. ,

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo?ci pierwszego mieszka?ca lub powstania na danej nieruchomo?ci odpadów komunalnych,

- w przypadku zmiany danych b?d?cych podstaw? ustalenia wysoko?ci nale?nej op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub  okre?lonej w deklaracji ilo?ci odpadów komunalnych powstaj?cych na danej nieruchomo?ci w?a?ciciel zobowi?zany jest z?o?y? now? deklaracj?  do Wójta Gminy Gromnik w terminie 14 dni od dnia nast?pienia zmiany. Op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko?ci uiszcza si? za miesi?c, w którym nast?pi?a zmiana.

poniedziałek, 02 grudnia 2013 08:12
WiÄ™cej…
Podaje si? w za??czeniu deklaracj? o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
poniedziałek, 02 grudnia 2013 06:34
WiÄ™cej…

Gmina Gromnik opracowa?a Projekt „Programu usuwania wyrobów zawieraj?cych azbest z terenu gminy Gromnik wraz ze szczegó?ow? inwentaryzacj? wyrobów zawieraj?cych azbest". Program wraz z inwentaryzacj? zosta? wspo?finansowany w ramach ralizacji  zadania wynikaj?cego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
Wykonawca Programu: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi? PAN, 31-261 Kraków, ul. J. Wybickiego 7.

wtorek, 22 paĹşdziernika 2013 07:48
WiÄ™cej…
W za??czeniu zamieszcza si? wzór blankietu op?aty za gospodarowanie odpadami.
czwartek, 13 czerwca 2013 08:20
WiÄ™cej…