A+ R A-
Projekty realizowane na terenie Gminy Gromnik

„Drewniany urok Małopolski”

Najcenniejsze i najciekawsze spośród małopolskich zabytkowych obiektów drewnianych tworzą Szlak Architektury Drewnianej (SAD). Na Szlaku znalazły się malownicze kościoły, piękne cerkwie, smukłe dzwonnice, staropolskie dwory, wille i skanseny.. Szlak Architektury Drewnianej powstał w 2001 roku z inicjatywy Województwa Małopolskiego. Po opracowaniu jego koncepcji i podpisaniu umowy z sąsiednimi województwami o współpracy w zakresie jego tworzenia w latach 2001-2003 wszystkie obiekty zostały oznakowane tablicami, a dojazd do nich znakami drogowymi. Aktualnie na liście obiektów „SAD” znajdują się aż 253 obiekty.

Wśród nich znajdują się dwa, na które warto zwrócić szczególną uwagę: kościół pw. św. Marcina Biskupa w Gromniku oraz kościół pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie.

Od 2013 roku w obu świątyniach prowadzone są prace budowlane mające na celu zabezpieczenie ich konstrukcji. Budowle były w tak złym stanie konstrukcyjnym, że wymagały natychmiastowej interwencji. Projekt ratunkowy jest realizowany przy znacznym udziale środków z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i bez takiego wsparcia realizacja ta byłaby niemożliwa.

            Prace prowadzone w kościele w Siemiechowie są kontynuacją ratunkowych prac zabezpieczających rozpoczętych w 2013 roku. Natomiast prace konstrukcyjne w kościele w Gromniku mają na celu usunięcie awaryjnego stanu konstrukcji, który jest konsekwencją wysuwania się północnej podpory łuku tęczowego oraz deformacji ścian zewnętrznych i dachu.

  1. Historia z wieków wzięta.

 

 

Kościół ten jest jednonawowym, obiektem drewnianym, zbudowanym na przełomie XV i XVI wieku na miejscu starszego kościoła wzmiankowanego w źródłach pisanych w pierwszej połowie XIV wieku.

Z tego okresu zachowały się: prezbiterium , partie ścian nawy i być może zakrystia, a także niektóre więźby dachowe wykorzystane przy późniejszej przebudowie.

Dach świątyni jest kryty gontem, hełmy wieży i wieżyczki mają sygnaturki obite blachą. Chór muzyczny wsparty jest na dwóch słupach z parapetem późnobarokowym. Główny korpus wykonano w konstrukcji zrębowej szalowanej od zewnątrz na podmurówce z kamienia. Od strony północnej zamkniętego trójbocznie prezbiterium znajduje się pomieszczenie zakrystii, zaś od jego południowej strony kruchta ze składzikiem.

Sklepienie świątyni pokrywa XIX – wieczna, naśladująca rozgwieżdżone niebo, dekoracja malarska. Wyposażenie pochodzi głównie z 2. poł. XVIII w. Na barokowej, oryginalnie wygiętej belce umieszczono późnogotycki krucyfiks z końca XV w. W późnobarokowym ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Marcina dzielącego się płaszczem z żebrakiem z ok. 1720–1730 r. (w tle obrazu widoczny jest dawny kościół w Gromniku).

 

Kościół ten został zbudowany na początku XVI w. Był odnawiany prawdopodobnie w 1585 r. przy udziale cieśli Jana z Mstowa (Joannes Msthovius). Około 1678 r. odbudowano zakrystię zniszczoną pożarem. W XVII w. wzniesiono wieżę, która została rozebrana w 1922 r. W końcu XVIII w. przybudowano murowaną kaplicę. W latach 1955-56 kościół został odnowiony, ze stanu niemal ruiny, wtedy wykonano fundamenty, wyremontowano ściany, dach, położono nowe pokrycie i wzniesiono nowe kruchty .

Kościół, mimo licznych przekształceń i wprowadzenia nowych elementów drewnianych ścian zrębowych, nie zatracił swojego charakteru i nadal stanowi jeden z ciekawszych przykładów gotyckiej architektury drewnianej na tych terenach. Jednonawowa, obita gontem świątynia ma konstrukcję zrębową, a jej smukłą sylwetkę kryje jednokalenicowy, gontowy dach.

Wewnątrz zachowały się elementy gotyckich detali architektonicznych: portale w nawie i obramienie okna w prezbiterium, zwieńczone łukami w ośli grzbiet. Zachowała się również szafka na oleje (koniec XVI w.) oraz cenne malowidła (najstarsze z XVI w.). Fragmenty polichromii pochodzą z XVI – XVII w. W prezbiterium można dojrzeć Adama i Ewę.

W 1953 r. kiedy ukończono budowę nowej murowanej świątyni, stary drewniany kościół przestał pełnić swoją funkcję.

  1. 2.Fachowa pomoc w przywróceniu funkcjonalności.

Na przełomie ostatnich dwóch lat, prowadzono liczne pracę budowlane i konserwatorskie mające na celu zabezpieczenie konstrukcji kościołów w Siemiechowie i Gromniku. Z pomocą fachowców, cel ten został osiągnięty.

Od lat nie pełniąca już funkcji sakralnych świątynia pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie uległa znacznemu przechyleniu. Do destrukcji konstrukcji przyczyniło się prawdopodobnie również rozebranie wieży kościelnej. Wychylenie ścian od pionu sięgnęło 30 cm, co stanowiło poważne zagrożenie wystąpienia katastrofy budowlanej. Konieczna była natychmiastowa interwencja przywracająca stabilność konstrukcji obiektu.

Dotychczas, udało się przeprowadzić prace przy wzmocnieniu posadowienia obiektu oraz przygotowawcze do realizacji usztywnienia naziemnej części jego konstrukcji. W ich trakcie odsłonięto kryptę oraz elementy starej, średniowiecznej posadzki. Po zakończeniu prac konstrukcyjnych, będzie możliwość przystąpienia do konserwacji bogatego wystroju pochodzącego z różnych okresów historycznych.

Podobnie w kościele w Gromniku, okazało się, że z przyczyn wad konstrukcji jego elementy uległy znacznej deformacji: ściany zewnętrzne uległy znacznemu wychyleniu, zdeformowały się węzły belki tęczowej. Również w tym przypadku stan faktyczny stwarzał warunki awarii budowlanej. W konsekwencji tego w tym roku planowane jest zabezpieczenie obiektu i konieczne wzmocnienie wszystkich elementów konstrukcyjnych.

Aktualnie realizowany jest drugi etap prac konstrukcyjnych w kościele w Siemiechowie, natomiast pierwszy etap w Gromniku. Oba kościoły posiadają ogromne walory kulturowe. Zważywszy na zły stan techniczny, są one obecnie wyłączone z życia publicznego i nie pełnią funkcji sakralnych.

Po zakończeniu prac budowlanych i konserwatorskich, możliwe będzie pełne udostępnienie obiektów zarówno w celach kultu religijnego (ceremonie ślubne, pogrzebowe oraz ważnych uroczystości związanych z rokiem obrzędowym), jak i turystycznych.

piątek, 15 sierpnia 2014 05:40
Więcej…

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  PRZY SZKOŁACH  

W GMINIE GROMNIK

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

          

 

Gmina Gromnik w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej realizuje od 23 maja 2014r projekt

p.n. „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Gminie Gromnik”.

Celem projektu jest doposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach w taki sposób, aby spełnić warunki niezbędne do przyjęcia i zapewnienia właściwej opieki i realizacji działań wychowawczych i opiekuńczych dla większej liczby dzieci 3 i 4 – letnich.

Wartość projektu wynosi 323 035,46.

Projektem zostały objęte oddziały przedszkolne w następujących placówkach :

- Zespół Szkół w Gromniku- Punkt Filialny Polichty

- Zespół Szkół w Gromniku- Punkt Filialny Golanka

- Zespół Szkół w Chojniku

- Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim

- Szkoła Podstawowa w Brzozowej

Udoskonalenie zaplecza infrastrukturalnego realizowane jest w trzech obszarach :

1.organizacji placów zabaw: zakupione zostaną : karuzele, sprężynowce, huśtawki, domki, ławki, zjeżdżalnie, ścianki spinaczkowe, piaskownice.

2.dostosowanie pomieszczeń : obejmuje modernizację łazienek w szkołach oraz zakup : podgrzewaczy do wody, luster, podestów , półek, umywalek, misek ustępowych, brodzików, podajników na mydło, ręczniki i papier.

3.zakup wyposażenia takiego jak : odkurzacze, pralki, meble, zabawki , pomoce dydaktyczne, dywany, zmywarki,, wyparzacze, naczynia , sztućce, apteczki pierwszej pomocy, rolety okienne, tablice, szafy, telewizory, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne , drukarki laserowe, projektory multimedialne, laptopy.

Jednostką realizującą projekt w imieniu Gminy jest Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Gromniku.

piątek, 30 maja 2014 06:48
Więcej…