BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
Utrzymanie czysto?ci i porz?dku w Gminie

UCHWA?A NR XXIII/168/2013 RADY GMINY GROMNIK z dnia 29 stycznia 2013 r.

o zmianie uchwa?y w sprawie regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Gromnik


Tre?? uchwa?y w za??czniku.

piÄ…tek, 15 lutego 2013 10:16
WiÄ™cej…

                                                                                             Miejskie Przedsi?biorstwo 
                                                                                             Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 
                                                                                              w Tarnowie                                                                                           Gromnik, dnia .................................


Dotyczy: rozwi?zania umowy o wykonanie us?ug wywozu odpadów komunalnych, zawartej w dniu ................................... pomi?dzy: .....................................................(imi? i nazwisko, adres)  - jako Zamawiaj?cym, a Miejskim Przedsi?biorstwem Gospodarki Komunalnej Sp.  z o.o. w Tarnowie, ul. Okr??na 11 - jako Zleceniobiorc?.

Z dniem 30 czerwca 2013 r. wypowiadam umow? o wykonanie us?ug wywozu odpadów komunalnych zawart? w dniu: ................................                                                                                                                                .........................................................
                                                                                                                                czytelny podpis

środa, 30 stycznia 2013 13:48
WiÄ™cej…
  1. Metoda ustalania op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodz?cymi od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy – od gospodarstwa domowego. 
  2. Przez gospodarstwo domowe rozumie? nale?y zespó? osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkaj?cych razem i wspólnie utrzymuj?cych si?. Je?eli która? z osób mieszkaj?cych razem utrzymuje si? oddzielnie osoba ta tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe.  
  3. Ustalone zosta?y miesi?czne stawki op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy w nast?puj?cej wysoko?ci: 

1) gospodarstwo domowe 1 – 3 osobowe: 

- za odpady niesegregowane            - 15 z?, 

- za odpady segregowane                 - 10 z?, 

2) gospodarstwo domowe 4 – 6 osobowe: 

- za odpady niesegregowane            - 25 z?, 

- za odpady segregowane                 - 20 z?, 

3) gospodarstwo domowe powy?ej 6 osób: 

- za odpady niesegregowane            - 33 z?, 

- za odpady segregowane                 - 25 z?. 

4.       W?a?ciciele nieruchomo?ci obowi?zani s? uiszcza? op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesi?cznie, bez wezwania do 15 – go dnia ka?dego miesi?ca.

5.      Termin wniesienia pierwszej op?aty, o której mowa w pkt 4 up?ywa z dniem 15 lipca 2013 roku. 

6.      Op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza si? w kasie lub na rachunek bankowy Urz?du Gminy Gromnik. 

7. Deklaracje b?d? dystrybuowane poprzez so?tysów, na zebraniach wiejskich, dost?pne s? w Urz?dzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, pok. 11 oraz na stronie internetowej: www.gromnik.pl/utrzymanie czysto?ci i porz?dku w gminie.

8.  W?a?ciciele nieruchomo?ci obowi?zani s? z?o?y? deklaracje w Urz?dzie Gminy Gromnik w nast?puj?cych terminach:

- pierwsz? deklaracj? o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk?ada si? w terminie do 15 maja 2013 roku,

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo?ci pierwszego mieszka?ca lub powstania na danej nieruchomo?ci odpadów komunalnych,

- w przypadku zmiany danych b?d?cych podstaw? ustalenia wysoko?ci nale?nej op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okre?lonej w deklaracji ilo?ci odpadów komunalnych powstaj?cych na danej nieruchomo?ci w?a?ciciel nieruchomo?ci jest obowi?zany z?o?y? now? deklaracj? do Wójta Gminy Gromnik w terminie 14 dni od dnia nast?pienia zmiany. Op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko?ci uiszcza si? za miesi?c, w którym nast?pi?a zmiana.

 9. W?a?ciciele nieruchomo?ci s? obowi?zani wypowiedzie? dotychczasow? umow? na odbiór odpadów komunalnych: z MPGK i KOMBUDEM za 1 - miesi?cznym okresem wypowiedzenia (poniewa? 1 maja jest dniem ?wi?tecznym, wypowiedzenie umowy trzeba z?o?y? odpowiednio wcze?niej czyli w maju 2013 r.).

 

 

środa, 23 stycznia 2013 08:31
WiÄ™cej…
Zamieszcza si? do pobrania w za??czniku deklaracj? o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
środa, 23 stycznia 2013 08:27
WiÄ™cej…

Uchwa?a Nr XXI/ 150/2012
Rady Gminy Gromnik

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Gromnik 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 4 ustawy z 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po uzyskaniu pozytywnej opinii Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie wyra?onej w pi?mie NHK.4340.79.2012 z dnia 02.10.2012 r. – RADA GMINY GROMNIK u c h w a l a , co nast?puje: 

§ 1 

Uchwala si? Regulamin utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Gromnik, zwany dalej „regulaminem". 

Rozdzia? 1.
Postanowienia ogólne 

§ 2 

Przepisy niniejszego regulaminu okre?laj? szczegó?owe zasady utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenach nieruchomo?ci po?o?onych na obszarze Gminy dotycz?ce: 

1) wymaga? w zakresie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie nieruchomo?ci obejmuj?cych: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpa-dów komunalnych, w tym powstaj?cych w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zu?ytych baterii i akumulatorów, zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zu?ytych opon, a tak?e odpadów zielonych, 

b) uprz?tanie b?ota, ?niegu, lodu i innych zanieczyszcze? z cz??ci nieruchomo?ci s?u??cych do u?ytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemno?ci pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomo?ci oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz?dkowym i technicznym, przy uwzgl?dnieniu: 

a) ?redniej ilo?ci odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych b?d? w innych ?ród?ach, 

b) liczby osób korzystaj?cych z tych urz?dze?; 

3) cz?stotliwo?ci i sposobu pozbywania si? odpadów komunalnych i nieczysto?ci ciek?ych z terenu nieruchomo?ci oraz z terenów przeznaczonych do u?ytku publicznego; 

4) innych wymaga? wynikaj?cych z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowi?zków osób utrzymuj?cych zwierz?ta domowe, maj?cych na celu ochron? przed zagro?eniem lub uci??liwo?ci? dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u?ytku; 

6) wymaga? utrzymywania zwierz?t gospodarskich na terenach wy??czonych z produkcji rolniczej, w tym tak?e zakazu ich utrzymywania na okre?lonych obsza-rach lub w poszczególnych nieruchomo?ciach; 

7) wyznaczania obszarów podlegaj?cych obowi?zkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 3 

1. Ilekro? w regulaminie jest mowa o: 

1) w?a?cicielach nieruchomo?ci – rozumie si? przez to tak?e wspó?w?a?cicieli, u?ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj?ce nieruchomo?ci w zarz?dzie lub u?ytkowaniu, a tak?e podmioty w?adaj?ce nieruchomo?ci?, 

2) odpadach komunalnych – rozumie si? przez to odpady sta?e i p?ynne powstaj?ce w gospodarstwach domowych, a tak?e odpady niezawieraj?ce odpadów nie-bezpiecznych pochodz?ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzgl?du na swój charakter lub sk?ad s? podobne do odpadów powstaj?cych w gospodar-stwach domowych, 

3) nieczysto?ciach ciek?ych – rozumie si? przez to ?cieki komunalne, zwane te? odpadami komunalnymi p?ynnymi, gromadzonymi przej?ciowo w zbiornikach bezodp?ywowych, 

4) zbiornikach bezodp?ywowych – rozumie si? przez to instalacje i urz?dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczysto?ci ciek?ych w miejscu ich powstawania, 

5) zwierz?tach domowych – rozumie si? przez to zwierz?ta tradycyjnie przebywaj?ce wraz z cz?owiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cz?owieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególno?ci: psy, koty, ptaki egzotyczne, itp. oraz inne zwierz?ta uznane za nadaj?ce si? do trzymania w mieszkaniach w celach hodowlanych; 

6) zwierz?tach gospodarskich – rozumie si? prze to zwierz?ta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególno?ci: konie, byd?o, ?winie, owce, kozy, kury, kaczki, g?si, go??bie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczo?y oraz inne zwierz?ta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz?t gospodarskich. 

2. W ramach odpadów komunalnych wyodr?bnia si? nast?puj?ce rodzaje: 

1) ulegaj?ce biodegradacji – rozumie si? przez to odpady komunalne, które ulegaj? rozk?adowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, 

2) zielone - rozumie si? przez to odpady komunalne powstaj?ce na prywatnych lub Publicznych terenach zielonych wskutek ich piel?gnacji oraz ich uprawiania, a tak?e odpady pochodzenia ro?linnego z targowisk oraz k?ody drzew i ga??zie zalegaj?ce na drogach publicznych, 

3) wielkogabarytowe –rozumie si? przez to odpady komunalne, które ze wzgl?du na swoje rozmiary lub mas? nie mog? by? umieszczone w typowych pojemnikach z wy??czeniem zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego, 

4) niebezpieczne – rozumie si? przez to odpady komunalne, które zawieraj? sk?adniki niebezpieczne oraz posiadaj? w?a?ciwo?ci niebezpieczne okre?lone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 

5) niesegregowane – rozumie si? przez to odpady komunalne nie poddane se-lektywnemu zbieraniu, 

6) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny - rozumie si? przez to sprz?t wymieniony w za??czniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 ze zm.) pochodz?cy z gospodarstw domowych lub z innych ?róde?, który ze wzgl?du na charakter i ilo?? jest podobny do zu?ytego sprz?tu pochodz?cego z gospodarstw domowych, stanowi?cy odpady komunalne w rozumieniu o odpadach. 

Rozdzia? 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie nieruchomo?ci 

§ 4 

W?a?ciciele nieruchomo?ci zapewniaj? utrzymanie na ich terenie czysto?ci i porz?dku oraz nale?ytego stanu sanitarno – higienicznego, poprzez: 

1) wyposa?enie nieruchomo?ci w pojemniki s?u??ce do gromadzenia sta?ych odpadów komunalnych oraz do ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz?dkowym i technicznym, 

2) gromadzenia powsta?ych na terenie nieruchomo?ci odpadów komunalnych w pojemnikach, o których mowa w Rozdziale III, 

3) przy??czenia nieruchomo?ci do istniej?cej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposa?enie nieruchomo?ci w zbiornik bezodp?ywowy nieczysto?ci ciek?ych lub w przydomow? oczyszczalni? ?cieków bytowych, spe?niaj?ce wymagania okre?lone w przepisach odr?bnych. Przy??czenie nieruchomo?ci do sieci kanalizacyjnej nie jest obowi?zkowe, je?eli nieruchomo?? jest wyposa?ona w przydomow? oczyszczalni? ?cieków spe?niaj?c? wymagania okre?lone w odr?bnych przepisach, 

4) usuwanie b?ota, ?niegu, lodu i innych zanieczyszcze? z chodników po?o?onych wzd?u? nieruchomo?ci, 

5) likwidacj? ?lisko?ci chodnika po?o?onego bezpo?rednio przy granicy nieruchomo?ci poprzez posypywanie materia?ami uszarstniaj?cymi, 

6) usuwanie z dachów i gzymsów sopli i nawisów ?niegu stwarzaj?cych zagro?enie dla przechodniów, niezw?ocznie po ich pojawieniu si?, 

7) oddzielne gromadzenie ?cieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy, w przypadku prowadzenia dzia?alno?ci rolniczo- hodowlanej, któr? nale?y wykorzystywa? zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach o nawo?eniu, 

8) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru odpadów komunalnych, 

9) zbieranie w pojemnikach o wielko?ci uzale?nionej od liczby mieszka?ców nieruchomo?ci odpadów nie podlegaj?cych selekcji (odpady zmieszane), 

10) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozosta?ych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem. 

11) post?powanie z odpadami innymi ni? komunalne, powstaj?cymi na terenie nieruchomo?ci w wyniku prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 ze zm.), 

12) usuwanie poprzez zamiatania, zbieranie, grabienie, zmywanie itp., zanieczyszcze? z powierzchni nieruchomo?ci i utrzymanie ich nale?ytego stanu sanitarno- higienicznego, 

13) utrzymywanie w stanie wolnym od za?miecania wód powierzchniowych i ich najbli?szego otoczenia, 

14) oznaczenie nieruchomo?ci zgodnie z art. 47b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –Prawo geodezyjne i kartograficzne przez umieszczenie w widocznym miejscu numeru porz?dkowego nieruchomo?ci oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygl?d, 

15) utrzymywanie nieruchomo?ci niezabudowanych, nieb?d?cych rolnymi, ani obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ani obszarami le?nymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami na których wydobywane s? kopaliny, w stanie wolnym och zachwaszczenia, 

16) utrzymywanie od?ogowanych nieruchomo?ci rolnych w stanie ugoru czarnego lub zaj?tego (ugór czarny – teren nieobsiany przez okre?lony czas w celu odchwaszczenia lub wzrostu ?yzno?ci; ugór zaj?ty – obsiany ro?linami o krótkiej wegetacji, cz??? okresu ugorowania przeznacza si? na upraw? ro?lin motylkowych, które po przeoraniu przywracaj? glebie ?yzno??, pole nieuprawiane od ko?ca ?niw do po?owy czerwca nosi nazw? ugoru ?wi?toja?skiego), 

17) utrzymywanie czysto?ci na obszarach nieruchomo?ci le?nych, 

18) utrzymywanie rowów melioracyjnych i odwadniaj?cych przy drogach w stanie dro?no?ci i wykoszenia, 

19) stosowanie oraz gromadzenie obornika i p?ynnych odchodów zwierz?cych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spe?niaj?cych wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo?eniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81 poz. 991 ze zm.) 

§ 5 

1. W?a?ciciele nieruchomo?ci obowi?zani s? do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbieraj?cy odpady do odbierania nast?puj?cych rodzajów odpadów: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrze?eniem pkt 2 14, 

2) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

3) zu?ytych baterii i akumulatorów, 

4) zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego, 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

7) zu?ytych opon, 

8) odpadów zielonych, 

9) papieru i tektury, 

10) szk?a bezbarwnego, 

11) szk?a kolorowego, 

12) tworzywa sztucznego, 

13) opakowa? wielomateria?owych, 

14) metali, 

15) odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegaj?cych biodegradacji. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, w?a?ciciele nieruchomo?ci obowi?zani s? zbiera? i gromadzi? w terminie niezw?ocznym od chwili ich powstania. 

3. Powstaj?ce na obszarze nieruchomo?ci odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomo?ci zaleca si? podda? segregacji maj?cej na celu oddzielenie odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i odpadów z remontu oraz selektywn? zbiórk? odpadów komunalnych nadaj?cych si? od odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania. 

4. W miejscach publicznych odpady komunalne nale?y gromadzi? w koszach na ?mieci. 

5. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadaj?ce si? do odzysku i dalszego wykorzystania (np. makulatura, plastik, szk?o, ) nale?y umieszcza? odr?bnie w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach do segregacji. 

6. Meble i odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz metale nale?y gromadzi? odr?bnie od pozosta?ych odpadów komunalnych, wy??cznie w miejscu do tego wyznaczonym. 

7. Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane ?rodki ochrony ro?lin) i opony wydzielone z odpadów komunalnych powsta?ych w zwi?zku z bytowaniem cz?owieka, nale?y przekazywa? do wskazanych punktów zbiórki. 

8. Wydzielony z odpadów komunalnych przeznaczony dla gospodarstw domowych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny nale?y usuwa? z nieruchomo?ci poprzez oddanie podmiotowi zbieraj?cemu zu?yty sprz?t ( np. sprzedawcy detalicznemu) lub dostarczy? do wskazanych punktów zbiórki. 

9. Przeno?ne, samochodowe lub przemys?owe zu?yte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne nale?y umieszcza? w specjalnych pojemnikach w placówkach o?wia-towych ( w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) lub prze-kazywa? placówkom handlowym prowadz?cym sprzeda? detaliczn? baterii albo do wskazanych punktów zbiórki . 

10. Przeterminowane leki nale?y gromadzi? w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach lub w innych wskazanych do tego celu miejscach. 

11. Odpady zielone, które ulegaj? biodegradacji (pochodz?ce np. z ogrodów) mog? by? poddawane procesowi kompostowania, w celu uzyskania kompostu na w?asne potrzeby w?a?cicieli nieruchomo?ci lub by? zbierane w pojemniki przystosowane do tego celu i usuwane zgodnie z harmonogramem wywozu prowadz?cego dzia?alno?? w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

§ 6 

1. W?a?ciciele nieruchomo?ci po?o?onych wzd?u? chodników maj? obowi?zek uprz?tni?cia b?ota, ?niegu, lodu oraz innych zanieczyszcze? z cz??ci nieruchomo?ci s?u??cych do u?ytku publicznego, je?li: 

a) powsta?y w godzinach nocnych – do 7 rano, 

b) powsta?y w godzinach od 7 do 22 – w ci?gu dwóch godzin od momentu ich powstania. Za taki chodnik uznaje si? wydzielon? cz??? drogi publicznej s?u??c? dla ruchu pieszego po?o?on? bezpo?rednio przy granicy nieruchomo?ci. 

2. Uprz?tni?cie b?ota, ?niegu, lodu oraz innych zanieczyszcze? polega na usuni?ciu ich w miejsca niepowoduj?ce zak?óce? w ruchu pieszym i pojazdów, umo?liwiaj?c ich zebranie przez gmin?. 

3. Nieusuni?ty w terminie, o którym mowa w ust. 1, lód nale?y posypa? piaskiem lub innym stosownym ?rodkiem w celu zlikwidowania jego ?lisko?ci. 

§ 7 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami mo?e odbywa? si? wy??cznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania ?rodowiska i odprowadzania powstaj?cych ?cieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodp?ywowego 

2) dokonywania tych czynno?ci na wydzielonych, utwardzonych cz??ciach nieruchomo?ci oraz przy u?yciu ?rodków ulegaj?cych biodegradacji, 

3) i? mycie dotyczy nadwozia samochodu. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mo?e odbywa? si? wy??cznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania ?rodowiska i gromadzenia powstaj?cych odpadów w urz?dzeniach do tego przeznaczonych, 

2) i? naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw, 

3) i? naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uci??liwo?ci dla w?a?cicieli s?siednich nieruchomo?ci. 

Rozdzia? 3.
Rodzaje i minimalna pojemno?? pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomo?ci oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz?dkowym i technicznym 

§ 8 

1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomo?ciach oraz na drogach publicznych przeznacza si?: 

1) pojemniki na odpady o pojemno?ci 120 l, 240l, 1100l, 

2) worki z folii LDPE 60l, 120l, 

3) kosze uliczne o pojemno?ci od 20l do 70l, 

4) kontenery przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe. 

2. Na terenie Gminy obowi?zuje zasada gromadzenia odpadów segregowanych w workach z folii LDPE oznaczonych wed?ug segregacji odpowiednim kolorem. Oznaczenie worków powinno by? trwa?e i zawiera? co najmniej nazw? odpadów dopuszczonych do zbierania w worku, nazw?, adres, numer telefonu przedsi?biorstwa wywozowego. 

§ 9 

1. Ustala si? minimaln? pojemno?? pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomo?ci niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy w budynkach jednorodzinnych, je?eli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie wi?cej ni? 3 osoby – w rozmiarze 60 L, 

2) nie mniej ni? 4 osoby i nie wi?cej 6 osób – w rozmiarze 120 L, 

3) wi?cej ni? 7 osób – w rozmiarze 240 L. 

2. Dopuszcza si? – przy zachowaniu minimalnej pojemno?ci – stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, ni? zosta?y okre?lone w ust. 1 

§ 10 

1. Ustala si? dla w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy w budynkach jednorodzinnych minimaln? pojemno?? pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomo?ci segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 5 ust.1 pkt. 8 – 15: 

a) nie wi?cej ni? 3 osoby - w rozmiarze 60 L, 

b) nie mniej ni? 4 osoby i nie wi?cej ni? 6 osób – w rozmiarze 90 L, 

c) nie mniej ni? 7 osób – w rozmiarze 2x 120 L. 

2. Dopuszcza si?- przy zachowaniu minimalnej pojemno?ci – stosowanie do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych innych pojemników, ni? zosta?y okre?lone w ust.1. 

§ 11 

1. Ustala si?, minimaln? pojemno?? pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomo?ci niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj? mieszka?cy lecz odpady komunalne s? wytwarzane, a wi?c prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz?, kieruj?cy instytucjami o?wiaty, zdrowia, kultury je?eli z takiego pojemnika korzystaj? osoby (w szczególno?ci pracownicy oraz klienci, korzystaj?cy z us?ug tych instytucji) - w liczbie: 

1) nie wi?cej ni? 10 osób – w rozmiarze 240 L, 

2) nie mniej ni? 11 osób i nie wi?cej ni? 20 osób – w rozmiarze 2x 240L, 

3) nie mniej ni? 21 osób i nie wi?cej ni? 30 osób – w rozmiarze 1100 L, 

4) nie mniej ni? 31 osób i nie wi?cej ni? 40 osób – w rozmiarze 1100 L i 2 x 240 L. 

2. Dopuszcza si? – przy zachowaniu minimalnej pojemno?ci – stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, ni? zosta?y okre?lone w ust. 1. 

3. Ust. 1 stosuje si? odpowiednio do w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj? mieszka?cy, je?eli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych korzysta wi?cej osób, ni? okre?lono w ust. 1 pkt 4. 

§ 12 

Przepisy § 8–10 stosuje si? odpowiednio do w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których cz??ciowo zamieszkuj? mieszka?cy oraz na których cz??ciowo nie zamieszkuj? mieszka?cy. 

§ 13 

Okre?la si? rodzaj pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do u?ytku publicznego: 

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parku: 

a) kosze uliczne o pojemno?ci od 20 L do 70 L, 

b) odleg?o?? pomi?dzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parku nie mo?e przekroczy? 200 m, 

c) na przystankach komunikacji kosze nale?y lokalizowa? pod wiat?, a je?li jej nie ma to w s?siedztwie oznaczenia przystanków. 

2) przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szko?ami – zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowa? ze szk?a bia?ego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury, wielomateria?owaych - o pojemno?ci od 800 L do 1500 L, oznakowane kolorami takimi jak pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opisowo i znakiem graficznym. 

§ 14 

1. W stosunku do w?a?cicieli nieruchomo?ci, dla których nie ustalono w § 8-10 rodzaju minimalnych pojemników, przepisy te stosuje si? odpowiednio. 

2. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, nale?y umieszcza? na terenie nieruchomo?ci, z której zbierane s? odpady, z zastrze?eniem przepisów szczególnych. 

3. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny by? utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególno?ci poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku. 

4. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny by? utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególno?ci poprzez sta?? napraw? ich szczelno?ci. 

§ 15 

1. W?a?ciciele nieruchomo?ci zapewniaj? utrzymanie czysto?ci i porz?dku na jej terenie przez dostosowanie wielko?ci zbiornika bezodp?ywowego do ilo?ci osób stale lub czasowo przebywaj?cych na jej terenie. 

2. Przepustowo?? przydomowej oczyszczalni ?cieków musi by? dostosowania do ilo?ci mieszka?ców w sposób zapewniaj?cy uzyskanie stopnia ich oczyszczenia okre?lanego w przepisach odr?bnych. 

§ 16 

Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i urz?dze? do gromadzenia nieczysto?ci p?ynnych: 

1) na terenie nieruchomo?ci pojemniki na odpady nale?y ustawi? w miejscu wyodr?bnionym, na powierzchni w miar? mo?liwo?ci utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem si? na niej wody i b?ota, dost?pnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczno?ci otwierania wej?cia na teren nieruchomo?ci lub, gdy takiej mo?liwo?ci nie ma, nale?y wystawi? je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulic? przed wej?ciem na terenie nieruchomo?ci, tak, aby nie powodowa? utrudnie? w ruchu pieszych i pojazdów, 

2) szczelny zbiornik bezodp?ywowy nieczysto?ci ciek?ych lub oczyszczalnia przydomowa musz? by? zlokalizowane w sposób umo?liwiaj?cy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opró?nienia, 

3) w?a?ciciel nieruchomo?ci ma obowi?zek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czysto?ci w dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania, us?ugi w tej mierze mo?e wykonywa? podmiot uprawniony, 

4) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz? by? wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem przed wej?ciem na teren nieruchomo?ci, lub w wyznaczonych miejscach, 

5) odpady budowlane i zielone musz? by? z?o?one w udost?pnionych przez podmiot uprawniony, pojemnikach, w miejscu umo?liwiaj?cym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego. 

§ 17 

Usuwanie odpadów przemys?owych, medycznych lub weterynaryjnych powstaj?cych w zwi?zku z prowadzon? dzia?alno?ci? podlega obowi?zkowi gromadzenia, odbioru, unieszkodliwiania, wed?ug zasad i wymogów okre?lonych w odr?bnych przepisach. 

§ 18 

1. Obowi?zek oczyszczania ze ?niegu i lodu winien by? realizowany przez odgarni?cie w miejsce nie powoduj?ce zak?óce? w ruchu pieszych lub pojazdów i podj?cia dzia?a? usuwaj?cych lub co najmniej ograniczaj?cych ?lisko?? chodnika. Piasek u?yty do tych celów nale?y usun?? z chodnika niezw?ocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny by? gromadzone w pojemnikach na odpady w?a?ciciela nieruchomo?ci. 

3. Zakazuje si? usuwania ?niegu i b?ota lub innych zanieczyszcze? z chodnika na jezdni?. 

4. Obowi?zki okre?lone w ust. 1- 3 dotycz? w?a?cicieli nieruchomo?ci b?d? innych podmiotów obci??onych obowi?zkiem oczyszczania chodników i zarz?dców dróg. 

Rozdzia? 4.
Cz?stotliwo?? i sposoby pozbywania si? odpadów komunalnych i nieczysto?ci ciek?ych z terenu nieruchomo?ci oraz terenów przeznaczonych do u?ytku publicznego 

§ 19 

1. W?a?ciciele nieruchomo?ci obowi?zani s? do pozbywania si? odpadów komunalnych z terenu nieruchomo?ci w sposób systematyczny, gwarantuj?cy zachowanie czysto?ci i porz?dku na nieruchomo?ci. 

2. Pozbywanie si? odpadów komunalnych przez w?a?cicieli nieruchomo?ci odbywa si? poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a nast?pnie odebranie ich przez odbieraj?cego odpady. 

3. W?a?ciciel nieruchomo?ci obowi?zany jest udost?pni? pojemniki przeznaczone do zbierania od padów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególno?ci poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomo?ci. 

§ 20 

W?a?ciciele nieruchomo?ci, obowi?zani s? do pozbywania si? niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomo?ci co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. 

§ 21 

W?a?ciciele nieruchomo?ci na których zamieszkuj? mieszka?cy obowi?zani s? do pozbywania si? z terenu nieruchomo?ci segregowanych odpadów komunalnych: 

1) powstaj?cych w gospodarstwie domowym – co najmniej raz w miesi?cu, 

2) odpadów wielkogabarytowych – co najmniej raz na rok, chyba, ?e odpady takie nie powsta?y, 

3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych – co najmniej raz na rok, chyba, ?e odpady takie nie powsta?y, 

4) odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji – co najmniej raz na miesi?c. 

§ 22 

1. W?a?ciciele nieruchomo?ci obowi?zani s? do pozbywania si? nieczysto?ci ciek?ych z terenu nieruchomo?ci w sposób systematyczny, nie dopuszczaj?c do przepe?nienia si? urz?dze? do gromadzenia nieczysto?ci ciek?ych, gwarantuj?c zachowanie czysto?ci i porz?dku na nieruchomo?ci. 

2. W?a?ciciele nieruchomo?ci, obowi?zani s? do pozbywania si? nieczysto?ci ciek?ych z terenu nieruchomo?ci co najmniej raz na dwa miesi?ce, z zastrze?eniem ust. 1. 

3. W?a?ciciele nieruchomo?ci s? zobowi?zani do dokumentowania, w formie pisemnej umowy i dowodów op?at korzystania z us?ug podmiotu uprawnionego w zakresie opró?niania zbiorników bezodp?ywowych. Dowody uiszczania op?at za te us?ugi w?a?ciciele nieruchomo?ci s? zobowi?zani przechowywa? przez okres 2 lat. 

Rozdzia? 5.
Inne wymagania wynikaj?ce z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 23 

Podmioty prowadz?ce dzia?alno?? w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowi?zane s? informowa? w?a?cicieli nieruchomo?ci o obowi?zkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów. 

§ 24 

Z zastrze?eniem przepisów odr?bnych dopuszcza si? prowadzenie przez w?a?cicieli nieruchomo?ci na terenie nieruchomo?ci, do której posiadaj? tytu? prawny – kompostowanie odpadów komunalnych. 

§ 25 

1. Intensyfikacja edukacji w zakresie zapobiegania powstawania odpadów i w?a?ciwego post?powania z odpadami oraz prowadzenia skutecznej kampanii informacyjno – edukacyjnej w tym zakresie. 

2. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadz?cych dzia?alno?? w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla zapewnienia skutecznej egzekucji prawa. 

Rozdzia? 6.
Obowi?zki osób utrzymuj?cych zwierz?ta domowe, maj?ce na celu ochron? przed zagro?eniem lub uci??liwo?ci? dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u?ytku 

§ 26 

1. Osoby utrzymuj?ce zwierz?ta domowe s? zobowi?zane do zachowania bezpiecze?stwa i ?rodków ostro?no?ci zapewniaj?cych ochron? przed zagro?eniem lub uci??liwo?ci? dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do u?ytku publicznego, ponosz? te? pe?n? odpowiedzialno?? za zachowanie tych zwierz?t, a w szczególno?ci: 

1) utrzymywanie zwierz?t niebezpiecznych w pomieszczeniach uniemo?liwiaj?cych ich wydostanie si? na tereny przeznaczone do wspólnego u?ytku, 

2) umieszczania w widocznym miejscu ostrze?enia o fakcie utrzymywania zwierz?t niebezpiecznych, 

3) zabezpieczenia terenu nieruchomo?ci przed wydostaniem si? zwierz?cia, 

4) natychmiastowe usuwanie przez w?a?cicieli, zanieczyszcze? pozostawionych przez zwierz?ta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do u?ytku publicznego, 

5) niedopuszczanie do zak?ócania ciszy i spokoju przez zwierz?ta domowe, 

6) w odniesieniu do wszystkich zwierz?t domowych sta?y i skuteczny dozór, 

7) poddawanie zwierz?t okresowych szczepieniom ochronnym na zasadach okre?lonych w odr?bnych przepisach. 

§ 27 

1. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest mo?liwe po spe?nieniu nast?puj?cych warunków: 

1) w?a?ciciel lub opiekun psa zobowi?zany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras du?ych i olbrzymich b?d? uznanych za agresywne lub zachowuj?ce si? w sposób agresywny – na smyczy i w kaga?cu oraz wy??cznie przez osoby doros?e, 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kaga?cu, w miejscach ma?o ucz?szczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma mo?liwo?? sprawowania bezpo?redniej kontroli nad jego zachowaniem, 

2. Ust. 1 stosuje si? odpowiednio do innych zwierz?t domowych mog?cych stanowi? zagro?enie dla ludzi. 

3. Zabronione jest: 

1) pozostawianie psa bez dozoru, je?eli nie jest on nale?ycie uwi?zany lub nie znajduje si? w pomieszczeniu zamkni?tym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemo?liwiaj?cy wydostanie si? psa na zewn?trz, 

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci, 

3) wprowadzanie psów do obiektów u?yteczno?ci publicznej (z wyj?tkiem psów przewodników osób niewidomych). 

§ 28 

Osoby utrzymuj?ce zwierz?ta domowe zobowi?zane s? do usuwania zanieczyszcze? spowodowanych przez te zwierz?ta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego u?ytku. 

§ 29 

Hodowla i utrzymywanie psów ras agresywnych wymaga zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy na podstawie odr?bnych przepisów. 

Rozdzia? 7.
Wymagania utrzymywania zwierz?t gospodarskich na terenach wy??czonych z produkcji rolniczej 

§ 30 

1. Na terenach wy??czonych z produkcji rolniczej zwierz?ta gospodarskie mog? by? utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad okre?lonych w niniejszej uchwale. 

2. Osoby utrzymuj?ce zwierz?ta gospodarskie na terenach wy??czonych z produkcji rolnej oznaczonych jako takie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy s? zobowi?zane do utrzymywania tych zwierz?t w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób nie zagra?aj?cy wyrz?dzeniem szkody oraz zgodnie z zasadami sanitarnymi. 

§ 31 

1. Wszelka uci??liwo?? hodowli dla ?rodowiska, w tym emisje b?d?ce jej skutkiem zostan? ograniczone do obszaru nieruchomo?ci, na której hodowla jest prowadzona. 

2. Wytworzone podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczysto?ci b?d? gromadzone i usuwane zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i nie b?d? powodowa? zanieczyszczenia terenu nieruchomo?ci oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

3. Usuwanie nieczysto?ci pozostawionych przez zwierz?ta gospodarskie na terenach przeznaczonych do u?ytku publicznego: place, drogi, parkingi, chodniki i inne nale?y do w?a?cicieli lub opiekunów tych zwierz?t. 

4. Wywo?enie obornika, gnojówki i gnojowicy powinno odby? si? w sposób nie powoduj?cy zanieczyszczenia dróg, ulic i placów publicznych. 

Rozdzia? 8.
Obszary podlegaj?ce obowi?zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 32 

1. Obowi?zkowej deratyzacji podlegaj? budynki wielorodzinne, zak?ady gastronomiczne, podmioty gospodarcze sektora spo?ywczego. 

2. Obowi?zkowej deratyzacji podlegaj? w szczególno?ci pomieszczenia produkcyjne, handlowe, magazynowe, hurtownie. 

§ 33 

1. Obowi?zkow? deratyzacj? przeprowadza si?: 

- w okresie wiosennym (kwiecie?), 

- w okresie jesiennym (pa?dziernik). 

2. W?a?ciciel budynków jednorodzinnych przeprowadzaj? deratyzacj? w miar? potrzeby. 

3. Koszty przeprowadzania deratyzacji obci??aj? w?a?ciciela nieruchomo?ci. 

Rozdzia? 9.
Postanowienia ko?cowe 

§ 34 

1. Wykonanie uchwa?y powierza si? Wójtowi Gminy Gromnik. 

2. Z dniem wej?cia w ?ycie niniejszej uchwa?y traci moc Uchwa?a Nr XXXIII/253/06 Rady Gminy Gromnik z dnia 14 wrze?nia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Ma?op. Nr 796 poz. 4785). 

§ 35 

1. Uchwa?a podlega og?oszeniu w Dzienniku Urz?dowym Województwa Ma?opolskiego. 

2. Uchwa?a wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia, z moc? obowi?zuj?c? od 1 stycznia 2013 r. 

 

 

Przewodnicz?cy Rady Gminy 


Zdzis?aw Maniak

 

piÄ…tek, 18 stycznia 2013 08:11
WiÄ™cej…

Uchwa?a Nr XXI/ 151/2012
Rady Gminy Gromnik

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie szczegó?owego sposobu i zakresu ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) - RADA GMINY GROMNIK u c h w a l a , co nast?puje: 

§ 1 

Okre?la si? szczegó?owy sposób i zakres ?wiadczenia us?ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenu gminy Gromnik i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczan? przez w?a?ciciela nieruchomo?ci op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2 

1. Odpady komunalne b?d? odbierane od w?a?cicieli nieruchomo?ci w sposób selektywny i nieselektywny. 

2. Ustala si? odbiór ka?dej ilo?ci odpadów komunalnych zebranych przez w?a?cicieli nieruchomo?ci z terenów zamieszka?ych. 

§ 3 

1. Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny b?d? odbierane wed?ug ustalonego harmonogramu z cz?stotliwo?ci? 2 razy w miesi?cu. 

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny b?d? odbierane wed?ug ustalonego harmonogramu z cz?stotliwo?ci? 1 raz w miesi?cu. 

3. Harmonogramy odbioru zostan? dostarczone mieszka?com przez przedsi?biorstwo odbieraj?ce odpady oraz dost?pne b?d? na stronie internetowej www.gromnik.pl . 

§ 4 

1. Odpady komunalne odbierane b?d? z nieruchomo?ci wed?ug podzia?u na nast?puj?ce frakcje: 

1) zmieszane odpady komunalne (niesegregowane), 

2) odpady ulegaj?ce biodegradacji, w tym odpady zielone, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) papier i tektura, 

5) szk?o. 

2. Segregacja odpadów polega na oddzielnym zbieraniu w gospodarstwie domowym nast?puj?cych grup odpadów: 

a) tworzywa sztuczne (m.in. zgniecione, plastikowe butelki) zbierane b?d? do worków w kolorze ?ó?tym, 

b) suchy i niezanieczyszczony papier i tektura zbierane b?d? do worków w kolorze niebieskim, 

c) szk?o opakowaniowe (bez podzia?u na bia?e i kolorowe) zbierane b?dzie do worków koloru zielonego, 

d) odpady zielone zbierane b?d? do worków koloru czarnego, chyba, ?e zgromadzone zostan? w przydomowych kompostownikach. 

3. Odpady zbierane w workach nale?y oczy?ci? z resztek innych substancji. W dniu odbioru odpadów gromadzonych w workach, dostarczony b?dzie nowy worek na te odpady, które zosta?y odebrane. 

4. Pozosta?e zmieszane odpady z gospodarstwa zbierane b?d? do pojemników. 

5. Do pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych zabrania si? wrzucania m.in. gruzu, gor?cego popio?u i ?u?la, odpadów niebezpiecznych. 

6. Pojemniki i worki z nieodpowiedni? zawarto?ci? zostan? odebrane przez przedsi?biorstwo, ale przy zg?oszonej kolejnej nieprawid?owo?ci dotycz?cej gromadzenia odpadów naliczona zostanie w?a?cicielowi posesji op?ata jak za odpady niesegregowane. 

§ 5 

Odpady wielkogabarytowe, zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, zu?yte baterie i akumulatory oraz odpady niebezpieczne odbierane b?d? z cz?stotliwo?ci? 1 raz w roku, po uprzednim og?oszeniu terminu i miejsca ich zbierania, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

§ 6 

Powstaj?ce w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zu?yte opony odbierane b?d? z cz?stotliwo?ci? 1 raz w roku, po uprzednim og?oszeniu terminu ich zbierania, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

§ 7 

Bioodpady, w tym odpady zielone odbierane b?d? : 

- w okresie od 1 maja do 30 wrze?nia – raz na dwa tygodnie, 

- w okresie od 1 pa?dziernika do 30 kwietnia – 1 raz na miesi?c. 

§ 8 

Ustala si? odbiór przeterminowanych leków w aptekach na terenie gminy, w godzinach ich pracy. 

§ 9 

Zobowi?zuje si? Wójta Gminy Gromnik do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowi?zków w?a?cicieli nieruchomo?ci okre?lonych w niniejszej uchwale. 

§ 10 

Wykonanie uchwa?y powierza si? Wójtowi Gminy Gromnik. 

§ 11 

1. Uchwa?a podlega og?oszeniu w Dzienniku Urz?dowym Województwa Ma?opolskiego. 

2. Uchwa?a wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia, z moc? obowi?zuj?c? od 1 lipca 2013 roku. 

 

 

Przewodnicz?cy Rady Gminy 


Zdzis?aw Maniak

 

piÄ…tek, 18 stycznia 2013 08:09
WiÄ™cej…

Uchwa?a Nr XXI/152/2012
Rady Gminy Gromnik

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie okre?lenia metody ustalania op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki op?aty. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k w zwi?zku z art.6i pkt.1 i art. 6j ust.2 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) – RADA GMINY GROMNIK u c h w a l a , co nast?puje: 

§ 1 

1. Dokonuje si? wyboru metody ustalania op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodz?cymi od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy – od gospodarstwa domowego. 

2. Przez gospodarstwo domowe rozumie? nale?y zespó? osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkaj?cych razem i wspólnie utrzymuj?cych si?. Je?eli która? z osób mieszkaj?cych razem utrzymuje si? oddzielnie osoba ta tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe. 

§ 2 

Ustala si? miesi?czne stawki op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy w nast?puj?cej wysoko?ci: 

1) gospodarstwo domowe 1 – 3 osobowe: 

- za odpady niesegregowane - 15 z?, 

- za odpady segregowane - 10 z?, 

2) gospodarstwo domowe 4 – 6 osobowe: 

- za odpady niesegregowane - 25 z?, 

- za odpady segregowane - 20 z?, 

3) gospodarstwo domowe powy?ej 6 osób: 

- za odpady niesegregowane – 33 z?, 

- za odpady segregowane - 25 z?. 

§ 3 

Wykonanie uchwa?y powierza si? Wójtowi Gminy. 

§ 4 

1. Uchwa?a podlega og?oszeniu w Dzienniku Urz?dowym Województwa Ma?opolskiego. 

2. Uchwa?a wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia, z moc? obowi?zuj?c? od 1 lipca 2013 roku. 

 

 

Przewodnicz?cy Rady Gminy 


Zdzis?aw Maniak

 

piÄ…tek, 18 stycznia 2013 08:08
WiÄ™cej…

Uchwa?a Nr XXI/ 153/2012
Rady Gminy Gromnik

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie terminu, cz?stotliwo?ci i trybu uiszczania op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) – RADA GMINY GROMNIK u c h w a l a , co nast?puje: 

§ 1 

1. Ustala si?, ?e op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza si? miesi?cznie, do 15-go dnia ka?dego miesi?ca, którego obowi?zek ponoszenia op?aty dotyczy, z zastrze?eniem ust.3 i 4. 

2. Termin wniesienia pierwszej op?aty, o której mowa w ust.1 up?ywa z dniem 15 lipca 2013 roku. 

3. Op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza si? w terminie 14 dni od dnia zamieszkania danej nieruchomo?ci pierwszego mieszka?ca lub powstania na danej nieruchomo?ci odpadów komunalnych. 

4. W przypadku zmiany danych b?d?cych podstaw? ustalenia wysoko?ci nale?nej op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko?ci uiszcza si? w terminie 14 dni od dnia, w którym nast?pi?a zmiana. 

§ 2 

Op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza si? w kasie lub na rachunek bankowy Urz?du Gminy Gromnik. 

§ 3 

Wykonanie uchwa?y powierza si? Wójtowi Gminy. 

§ 4 

1. Uchwa?a podlega og?oszeniu w Dzienniku Urz?dowym Województwa Ma?opolskiego. 

2. Uchwa?a wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia, z moc? obowi?zuj?c? od 1 lipca 2013 roku. 

 

 

Przewodnicz?cy Rady Gminy 


Zdzis?aw Maniak

 

piÄ…tek, 18 stycznia 2013 08:03
WiÄ™cej…

Uchwa?a Nr XXI/ 154/2012
Rady Gminy Gromnik

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk?adanej przez w?a?cicieli nieruchomo?ci po?o?onych na terenie Gminy Gromnik 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 6n ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) – RADA GMINY GROMNIK u c h w a l a , co nast?puje: 

§ 1 

Ustala si? wzór deklaracji o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk?adanej przez w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej uchwa?y. 

§ 2 

Okre?la si?, i? pierwsz? deklaracj? o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk?ada si? w terminie do 15 maja 2013 roku. 

§ 3 

1. W?a?ciciele nieruchomo?ci, na których w dniu podj?cia niniejszej uchwa?y: 

1) nie zamieszkuj? mieszka?cy, 

2) nie powstaj? odpady komunalne 

- zobowi?zani s? z?o?y? do Wójta Gminy Gromnik deklaracj?, o której mowa w § 1 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo?ci pierwszego mieszka?ca lub powstania na danej nieruchomo?ci odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych zawartych w z?o?onej deklaracji b?d?cych podstaw? ustalenia wysoko?ci nale?nej op?aty za gospodarowania odpadami komunalnymi, w?a?ciciel nieruchomo?ci jest zobowi?zany z?o?y? do Wójta Gminy Gromnik now? deklaracj? w terminie 14 dni od dnia nast?pienia zmiany. 

§ 4 

Wykonanie uchwa?y powierza si? Wójtowi Gminy Gromnik. 

§ 5 

1. Uchwa?a podlega og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Województwa Ma?opolskiego. 

2. Uchwa?a wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia, z moc? obowi?zuj?c? od 1 lipca 2013 roku. 

 

 

Przewodnicz?cy Rady Gminy 


Zdzis?aw Maniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piÄ…tek, 18 stycznia 2013 07:57
WiÄ™cej…