A+ R A-
Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW            

Urząd Gminy Gromnik informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Gromnik odbywać się będzie we wskazanych miejscach na terenie poszczególnych miejscowości, według następującego harmonogramu:

L.p.

Miejscowość

Miejsce odbioru

Data

Czas odbioru

1.

Brzozowa

Plac przy starej Remizie OSP

08.06.2015 r.

11.30-15.00

2.

Chojnik

Parking przy Kościele

09.06.2015 r.

7.30-14.00

3.

Golanka

Plac przy Szkole Podstawowej

13.06.2015 r.

11.30-15.00

4.

Gromnik

Plac Targowy

13.06.2015 r.

7.30-14.00

5.

Polichty

Parking przy Domu Ludowym

08.06.2015 r.

7.30–11.00

6.

Rzepiennik Marciszewski

Parking przy Domu Ludowym

13.06.2015 r.

7.30-11.00

7.

Siemiechów

Plac przy Remizie OSP

13.06.2015 r.

7.30-14.00

Odpady będą odbierane przez Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane ,,KOMBUD’’    Spółka z o.o. z/s w Ciężkowicach przy ul. Krynickiej 6.

Zebraniu podlegają następujące rodzaje odpadów:

- meble (stoły, krzesła, szafy, dywany wykładziny, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.),

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, piece kuchenne, telewizory, monitory itd.),

- opony samochodów osobowych (bez ciągnikowych),

- odpady rozbiórkowe i budowlane (panele, okna, drzwi, elementy ogrodzeniowe, wanny, umywalki, muszle klozetowe, spłuczki, grzejniki, rolety, itp.),

- zużyte baterie i akumulatory

                                                                                                                                

Odpady ładowane będą w w/w terminach bezpośrednio na samochody podstawione przez firmę.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego uzyskać można w godzinach pracy tut. Urzędu Gminy, tj. 33-180 Gromnik ul. Witosa 2, pok. nr 9, tel. (0-14) 65 14 202 wew.14

czwartek, 28 maja 2015 09:55
Więcej…

W dniach: 11.02.2015r. i 12.02.2015r. oraz 27.02.2015 r. w Urzędzie Gminy Gromnik została przeprowadzona kontrola przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatury w Tarnowie w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Kontrola WIOŚ odbyła sie na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności:

- art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., póz. 1399 z p. zm.), cyt.: „gminy prowadzą ewidencję:

1)      zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2)     przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej".

W zaleceniach pokontrolnych inspektor WIOŚ zalecił dla urzędników gminnych:

1.        Przeprowadzić kontrole gospodarstw i posesji, nie posiadających przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanych na terenie Gminy Gromnik, a korzystających ze zbiorników bezodpływowych ścieków bytowych, ewentualnie przydomowych oczyszczalni ścieków, pod kątem posiadania umów korzystania z usług wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczenia opłat za usługi wywozu nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach, lub okresowego wywozu osadu nadmiernego wytwarzanego w przydomowych oczyszczalniach, zgodnie z art. 5, ust. 6 cyt.: „Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt," oraz art. 6, ust.7 i art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z p. zm.),

w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 roku.

2.        W przypadku nieprawidłowości polegających na stwierdzeniu, że zbiornik, w którym gromadzone są ścieki bytowe jest nieszczelny, lub jest w złym stanie technicznym, poinformować, zgodnie z właściwością organy nadzoru budowlanego, tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowie, który jest organem właściwym zgodnie z art. 81 ust. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z p. zm.) do prowadzenia nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,

w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 roku.

3.        Zobowiązać właścicieli posesji, m.in. poprzez wydanie decyzji nakazującej przyłączenie posesji do istniejącej sieci kanalizacji gminnej z uwzględnieniem możliwości technicznych i ekonomicznych, za wyjątkiem właścicieli posesji wyposażonych wprzydomowe oczyszczalnie ścieków, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 roku, póz. 1399 z p. zm.),

w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 roku.

piątek, 10 kwietnia 2015 12:51
Więcej…

INFORMACJA

o osiągniętych w 2014 roku przez Gminę Gromnik poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 49,19 %
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 19,19 %
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %.
poniedziałek, 25 maja 2015 10:41
Więcej…
Segregacja odpadów komunalnych u źródła niesie za sobą wiele korzyści. Niezwykle istotnym argumentem przemawiającym za gromadzeniem odpadów w sposób selektywny jest ochrona środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Segregowanie śmieci a następnie odzyskiwanie z nich cennych surowców stanowi skuteczny sposób zapobiegania przepełnianiu się składowisk odpadów.
Trzeba pamiętać, że segregacja to nie tylko cenny wkład w ochronę środowiska, ale także szansa na duże oszczędności. Wytwarzane przez nas każdego dnia śmieci stanowią cenne źródło surowców wtórnych, które można ponownie wykorzystać- zapobiegając tym samym powstawaniu kosztów związanych z procesem pozyskiwania surowca i produkcją przedmiotów od podstaw.
 
wtorek, 16 grudnia 2014 09:11
Więcej…

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

W GMINIE GROMNIK

NA 2015 ROK

Obwód 1

- Polichty,

- Brzozowa,

- Gromnik:

                - ul. Królowej Jadwigi

                - ul. Jana Pawła II

                - ul. Sikorskiego

 

L.p.

Miesiąc

Dzień odbioru

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

1.

STYCZEŃ

2,19

15

2.

LUTY

2,16

13

3.

MARZEC

2,18

16

4.

KWIECIEŃ

1,17

15

5.

MAJ

4,18

15

6.

CZERWIEC

1,17

15

7.

LIPIEC

1,17

15

8.

SIERPIEŃ

3,19

17

9.

WRZESIEŃ

1,17

15

10.

PAŹDZIERNIK

5,19

15

11.

LISTOPAD

2,17

14

12.

GRUDZIEŃ

1,16

14

Obwód 2

- Siemiechów

- Gromnik:

                - ul. Tarnowska

                - os. Jagiellońskie

                - ul. Witosa

 

L.p.

Miesiąc

Dzień odbioru

Odpady Zmieszane

Odpady Segregowane

1.

STYCZEŃ

5,20

15

2.

LUTY

3,17

13

3.

MARZEC

3,19

16

4.

KWIECIEŃ

2,20

15

5.

MAJ

5,19

15

6.

CZERWIEC

2,18

15

7.

LIPIEC

2,20

15

8.

SIERPIEŃ

4,20

17

9.

WRZESIEŃ

2,18

15

10.

PAŹDZIERNIK

6,20

15

11.

LISTOPAD

3,18

14

12.

GRUDZIEŃ

2,17

14

 

 

Obwód 3

- Siemiechów –pozostałe domu od strony Gromnika

-Gromnik:

                - ul. Zalesie

                - ul. Dąbrowa

                - ul. Zalesie

-Rzepiennik Marciszewski,

-Golanka,

-Chojnik – droga główna w stronę szkoły

 

L.p.

Miesiąc

Dzień odbioru

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

1.

STYCZEŃ

7,21

15

2.

LUTY

4,18

13

3.

MARZEC

4,20

16

4.

KWIECIEŃ

3,21

15

5.

MAJ

6,20

15

6.

CZERWIEC

3,19

15

7.

LIPIEC

3,21

15

8.

SIERPIEŃ

5,21

17

9.

WRZESIEŃ

3,21

15

10.

PAŹDZIERNIK

7,21

15

11.

LISTOPAD

4,19

14

12.

GRUDZIEŃ

3,18

14

 

Obwód 4

- Chojnik – pozostałe gospodarstwa

- Gromnik:

                -ul. Zakladowa

                -ul. Sportowa

                -ul. Parkowa

                -ul. Młodości

                -ul. Pogórze

                -ul. Krynicka

 

L.p.

Miesiąc

Dzień odbioru

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

1.

STYCZEŃ

8,22

16

2.

LUTY

5,19

14

3.

MARZEC

5,23

17

4.

KWIECIEŃ

7,22

16

5.

MAJ

7,21

16

6.

CZERWIEC

5,22

16

7.

LIPIEC

6,22

16

8.

SIERPIEŃ

6,22

18

9.

WRZESIEŃ

4,22

16

10.

PAŹDZIERNIK

8,22

16

11.

LISTOPAD

5,20

16

12.

GRUDZIEŃ

4,21

15

 

Obwód 5

-Rzepiennik Marciszewski

-Golanka – pozostałe gospodarstwa

-Gromnik – gospodarstwa po prawej stronie rzeki Białej

                - ul. Widok

                -ul. Łokietka

                -ul. Strzeleckiego

                -ul. Zacisze

 

 

L.p.

Miesiąc

Dzień odbioru

Odpady zmieszane

Odpady segregowane

1.

STYCZEŃ

9,23

16

2.

LUTY

6,20

14

3.

MARZEC

6,24

17

4.

KWIECIEŃ

8,23

16

5.

MAJ

8,22

16

6.

CZERWIEC

6,23

16

7.

LIPIEC

7,23

16

8.

SIERPIEŃ

7,24

18

9.

WRZESIEŃ

7,23

16

10.

PAŹDZIERNIK

9,23

16

11.

LISTOPAD

6,23

16

12.

GRUDZIEŃ

7,22

15

 

 

ODPADY POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW W TERMINIE WSKAZANYM                           W HARMONOGRAMIE O GODZ. 7.00

piątek, 21 listopada 2014 07:07
Więcej…

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNO – BUDOWLANE „KOMBUD” spółka z o.o.

Ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice

Tel.: 14 6510215, Fax: 14 6510595

KRS: 0000224477

Umowa z Gminą Gromnik nr GOŚ/155/2013 z dnia 17 października 2013 r. do wykonania usługi pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik".

- poz. 2 TRANS – FORMERS KARPATIA Sp. z o.o.

siedziba 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46
Tel.: 014 626 35 40, Fax: 014 627 59 73
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
KRS
: 0000047175

adres prowadzenia działalności
33-100 Tarnów, Ul. Fabryczna 20
Tel./fax 014 621 45 85
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- poz. 3  Miejskie   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

33-100 Tarnów, ul. Okrężna 11
Tel.:   014 6213642, Fax.:  014 6218673
KRS: 0000168311

- poz. 4 Firma Usługowo – Handlowa „Dimarco” Marek Strzelec
32-861 Iwkowa 482
Tel.: 14/6844059

- poz. 5 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP  s. c.

33-300 Nowy Sącz, Ul. Wyspiańskiego 3

- poz. 6 CONTEKO SP.  Z O.O., 33-130 RADŁÓW, UL. WOLEŃSKA 15

- poz. 7 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH  van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.
30-740 Kraków, ul. Półłanki 64

- poz. 8 STARZYK PIOTR PETERTRANS

UL. WYPOCZYNKOWA 13,  33-112 TARNOWIEC

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
w załączniku

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

1. 
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNO – BUDOWLANE „KOMBUD” spółka z o.o.

Ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice

Tel.: 14 6510215, Fax: 14 6510595

2. USŁUGI ASENIZACYJNE Andrzej Kopek, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 47, tel. 787 970 078,

3. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZAKLICZYNIE,  ul. Krakowska 11, 32-840 Zakliczyn, tel. 14 6653501,

4. F.H.U. Małgorzata Kozioł, 33-172 Siedliska 113C, tel. 510 633 485 

5. Firma Handlowo Usługowa „ZBYSZKO” Ciurej Zbigniew Poręba Radlna 61A/1, 33-112 Tarnowiec, tel. 570 300 102.  

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY GROMNIK ZMIESZANYH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

1. Sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Półłanki 64, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Ganselwinkel sp. z o.o.),

2. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Tarnowie – Klikowej, GRUPA AZOTY – Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie,

3. Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna 29,

4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów.

 

POZOSTAŁOŚCI Z ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, PRZEKAZANE SĄ DO SKŁADOWANIA NA:

1. Składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne „Za rzeką Białą”, w Tarnowie, ul. Czysta,

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów,

3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebini, ul. Piłsudskiego.

 

 

INFORMACJA  

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /j. t. Dz. U. 2013.1399 ze zm./ gminy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości danych o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 

- do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

- do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Osiągnięty przez Gminę Gromnik w 2013r.  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska:

- na dzień 16.07.2013 r. : 0 %

- na dzień 31.12.2013 r.: 38,95 %

(wymagany poziom < 50 % do 16 lipca 2013 r.).

 

Do dnia 31 grudnia 2020 r., Gminy obowiązane są osiągnąć: 

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo;

Osiągnięty przez Gminę Gromnik w 2013 r.  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

– 12,09 % (wymagany poziom w 2013 r.: 12 %).

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Osiągnięty przez Gminę Gromnik w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

– 100 % (wymagany poziom > 36 %).

 

 

W Gminie Gromnik w 2013 r., działał Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na działce nr 570/2 w Gromniku (plac targowy w Gromniku), właściciel: Gmina Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik.

 

INFORMACJA O PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY
SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NA TERENIE GMINY GROMNIK

Art. 42.1 mówi, że sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 42 ust. 1,  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Gromniku prowadzi zbiórkę niżej wymienionego sprzętu w sklepie nr 3 w Gromniku ul. Jana Pawła II nr 3
 

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

 1. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki
 2. Grzejniki elektryczne

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

 1. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań
 2. Tostery
 3. Rozdrabniacze, młynki di kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań
 4. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
 5. Zegary , zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu.

Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

 1. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
 2. Telefony komórkowe

Sprzęt oświetleniowy

 1. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła

Narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych

 1. Wiertarki
 2. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych

 

 

poniedziałek, 20 stycznia 2014 12:53
Więcej…

 1. Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – od gospodarstwa domowego.
 2. Przez gospodarstwo domowe rozumieć należy zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli, któraś z osób mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie osoba ta tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe.
 3. Ustalone zostały miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  w następującej wysokości:

a) Gospodarstwo 1-osobowe:

- za odpady niesegregowane     15 zł,

- za odpady segregowane         10 zł,

b)    Gospodarstwo 2-3 osobowe:

- za odpady niesegregowane     23 zł,

- za odpady segregowane         13 zł,

c)     Gospodarstwo 4-6 osobowe:

- za odpady niesegregowane     33 zł,

- za odpady segregowane         23 zł,

d)    
Gospodarstwo pow. 6 osób:

- za odpady niesegregowane     43 zł,

- za odpady segregowane         33 zł.

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, bez wezwania do 15-go dnia każdego miesiąca.

5. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w pkt. 4 upływa z dniem  15 stycznia 2014 roku.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gromnik.

7. Deklaracje będą dystrybuowane poprzez sołtysów, dostępne są również w Urzędzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, pok.9 oraz na stronie internetowej www.gromnik.pl/utrzymanie czystości i porządku w gminie

8. Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklaracje w Urzędzie Gminy Gromnik w następujących terminach:

- do 31 grudnia 2013 roku- z powodu zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2014 r. ,

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

- w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub  określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację  do Wójta Gminy Gromnik w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

poniedziałek, 02 grudnia 2013 08:12
Więcej…
Podaje się w załączeniu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
poniedziałek, 02 grudnia 2013 06:34
Więcej…

Gmina Gromnik opracowała Projekt „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gromnik wraz ze szczegółową inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest". Program wraz z inwentaryzacją został wspołfinansowany w ramach ralizacji  zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
Wykonawca Programu: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 31-261 Kraków, ul. J. Wybickiego 7.

wtorek, 22 października 2013 07:48
Więcej…
W załączeniu zamieszcza się wzór blankietu opłaty za gospodarowanie odpadami.
czwartek, 13 czerwca 2013 08:20
Więcej…