BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
Z ?ycia Gminy

MA?OPOLSKI URZ?D WOJEWÓDZKI                               Kraków, 11 stycznia 2013 r.

W KRAKOWIE

Biuro Prasowe Wojewody Ma?opolskiego

 

NIE DAJ SI? NABRA?. SPRAWD?, ZANIM PODPISZESZ

Jerzy Miller, wojewoda ma?opolski wspiera kampani? spo?eczn? „Nie daj si? nabra?. Sprawd?, zanim podpiszesz”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi spo?ecze?stwa na ryzyka zwi?zane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaci?ganiem wysoko oprocentowanych krótkoterminowych po?yczek, tzw. „chwilówek”, oraz z korzystaniem z us?ug finansowych, które nie podlegaj? szczególnemu nadzorowi pa?stwa.

Akcja spo?eczna jest wspó?organizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisj? Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwo?ci, Narodowy Bank Polski, Policj? oraz Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wszyscy obywatele powinni zdawa? sobie spraw? z zagro?e? p?yn?cych z niefrasobliwego zawierania umów po?yczkowych i mie? wiedz? umo?liwiaj?c? dokonanie rzetelnej oceny takich ofert. Zbli?aj?cy si? okres przed?wi?teczny to czas szczególnie agresywnej kampanii reklamowej zach?caj?cej do korzystania z szybkich po?yczek (na dowód, bez zabezpiecze?). Klienci firm oferuj?cych tego typu us?ugi finansowe s? cz?sto nie?wiadomi, ?e rzeczywiste roczne oprocentowanie „?atwych pieni?dzy” mo?e si?ga? nawet kilkudziesi?ciu tysi?cy procent. Potencjalni po?yczkobiorcy ulegaj? pokusie zdobycia „szybkiej gotówki” nie zdaj?c sobie sprawy z konsekwencji wynikaj?cych z podpisania pozornie prostej umowy po?yczkowej, co w skrajnych przypadkach mo?e doprowadzi? nawet do utraty dorobku ?ycia.

 

 Celem kampanii jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na niebezpiecze?stwa zwi?zane
z zaci?ganiem krótkoterminowych po?yczek na wysoki procent. Ci, którzy decyduj? si? na skorzystanie z pozornie „?atwej gotówki” w instytucji nie podlegaj?cej nadzorowi pa?stwa, cz?sto nie zdaj? sobie sprawy, ?e wpadaj? w r?ce lichwiarzy. Po?yczenie od nich nawet drobnej sumy mo?e prowadzi? w skrajnych przypadkach do utraty dorobku ca?ego ?ycia i osobistych tragedii. Chcemy, aby osoby, które zastanawiaj? si? nad wzi?ciem „szybkiej gotówki”, czyni?y to w sposób ?wiadomy
– mówi prof. Marek Belka, prezes NBP.


Na stronie internetowej www.zanim-podpiszesz.pl mo?na zapozna? si? z podstawowymi informacjami dotycz?cymi bezpiecze?stwa na rynku finansowym i czterema zasadami bezpiecznego zaci?gania po?yczek. Za po?rednictwem strony mo?na dowiedzie? si? jak niebezpieczne kruczki prawne s? stosowane w umowach oraz uzyska? dost?p do kluczowych aktów prawnych. Na stronie znajduj? si? równie? kalkulatory finansowe.

Dodatkowo, pod bezp?atnym numerem infolinii Komisji Nadzoru Finansowego (tel. 800 290 479) mo?na uzyska? informacje, które podmioty s? obj?te nadzorem finansowym.

 

Cztery zasady bezpiecznego zaci?gania po?yczki to:

  1. Sprawd? wiarygodno?? firmy.
  2. Policz ca?kowity koszt po?yczki.
  3. Dok?adnie przeczytaj umow?.
  4. Nie podpisuj, je?li nie rozumiesz.

 

Wi?cej informacji: www.zanim-podpiszesz.pl

 

Monika Frenkiel

Rzecznik prasowy wojewody ma?opolskiego

tel. 12 - 392-11-16

kom. 601 483 277

 

czwartek, 17 stycznia 2013 07:57
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

 

                                        „Id?cie przez ?ycie z dobroci? w sercu,
                                  Otoczeni lud?mi, których kochacie,
                             Silni poczuciem bezpiecze?stwa
                   i szcz??cia – nieroz??czni”

 

     W tym dniu z ca?? pewno?ci? nie mog?o zabrakn?? „Marsza Mendelsona”, wspólnego toastu, zabawy, ?ycze? oraz kwiatów - bowiem 13 pa?dziernika w Gminnym O?rodku Kultury w Gromniku odby?y si? uroczysto?ci jubileuszowe 89 par ma??e?skich z terenu Gminy Gromnik. Jubilatów obchodz?cych 55, 50, 45, 40, 35, 30 oraz 25-lecie po?ycia ma??e?skiego okoliczno?ciowymi medalami i pami?tkami odznaczy? Wójt Gminy Gromnik Bogdan Stasz.

     Moment ten poprzedzi?a Msza ?wi?ta odprawiona w intencji Jubilatów, po której nast?pi?a dalsza cz??? uroczysto?ci w budynku Gminnego O?rodka Kultury. W oficjalnym powitaniu w?odarz gminy ?yczy? wszystkim zaproszonym go?ciom kolejnych, szcz??liwych lat w zdrowiu i rado?ci, w gronie kochaj?cej rodziny.

     Jedn? z najbardziej wznios?ych chwil by?o wr?czenie parom ma??e?skim Listów Gratulacyjnych oraz medali „Za D?ugoletnie Po?ycie Ma??e?skie” przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a tak?e moc ?ycze? sk?adanych przez Wójta Gminy Gromnik, Przewodnicz?cego Rady Gminy Zdzis?awa Maniaka oraz Proboszcza Parafii Gromnik ks. dr Andrzeja Jedynaka.

     Po cz??ci oficjalnej, nast?pi? czas na cz??? artystyczn?. Na scenie zaprezentowali si? nauczyciele Szko?y Muzycznej w Gromniku, którzy w swoim koncercie zagrali muzyk? filmow?, a tu? po nich wyst?pi? góralski kabaret „U Bacy”, bawi?cy swoim wyst?pem niejednego Jubilata. Po tak du?ej dawce ?miechu, przyszed? czas na zabaw? taneczn?, która trwa?a do pó?nych godzin wieczornych.  

     Uroczysto?? odby?a si? w mi?ej i rodzinnej atmosferze, a u?miech goszcz?cy na twarzach Jubilatów by? dowodem udanej zabawy.

 

piÄ…tek, 19 paĹşdziernika 2012 14:55
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

Gminny O?rodek Kultury w Gromniku
oraz
Pogórza?skie Stowarzyszenie Rozwoju
zapraszaj? na
I Pogórza?skie ?wi?to Wina i Miodu


W programie:
godz. 14.00:
- prezentacja winnic i pasiek pogórza?skich
godz. 15.00:
- pokazy winiarskie
- pokazy pszczelarskie
- konkursy, gry i zabawy
godz. 18.00:
- wyst?p gwiazdy wieczoru: ZESPÓ? BACIARY
po koncercie zabawa taneczna z zespo?em MALIBO

ZAPRASZAMY!

wtorek, 11 września 2012 09:09
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…
W zwi?zku z szerz?cym si? procederem otrzymywania przez przedsi?biorców od firm komercyjnych pism z ??daniem wp?aty kwot za dokonanie wpisu do ich katalogów przedsi?biorców, CEIDG informuje, ?e wpis do rejestru CEIDG jest BEZP?ATNY.
Na rynku funkcjonuj? firmy komercyjne przesy?aj?ce przedsi?biorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upowa?nia do wykonywania dzia?alno?ci gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsi?biorców swoich danych takim firmom, a tak?e wniesienie ewentualnych op?at, jest ca?kowicie dobrowolne.
Publikowane przez takie firmy dane nie korzystaj? z domniemania wiarygodno?ci, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w ?aden sposób nie ?wiadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowi? prób? powielenia ogólnodost?pnych bezp?atnych informacji o przedsi?biorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy te? Regon.
Ministerstwo Gospodarki nie ponosi odpowiedzialno?ci za zawarto?? jakichkolwiek spisów przedsi?biorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsi?biorcom rozwag? przed podejmowaniem wspó?pracy z firmami oferuj?cymi odp?atne wpisy do komercyjnych rejestrów.

czwartek, 30 sierpnia 2012 06:54
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

„NIE WYPALAJ SUCHYCH TRAW”

 

W zwi?zku z rozpocz?tym okresem wiosennym i corocznie obserwowanym w tym czasie nagminnym wypalaniem traw i pozosta?o?ci ro?linnych na polach i nieu?ytkach, co  staje si? niejednokrotnie przyczyn? powstania gro?nych po?arów lasów, zabudowa? gospodarczych i innych obiektów budowlanych

 

WÓJT GMINY GROMNIK 

ostrzega o negatywnych  skutkach wypalania ro?linno?ci powoduj?cych:

1)     zagro?enie dla ?ycia i zdrowia ludzkiego oraz s?siednich obiektów,

2)     zatruwanie atmosfery dwutlenkiem w?gla,

3)     dym mo?e by? przyczyn? zagro?e? w ruchu drogowym, utrudniaj?c kierowcom  widoczno??,

4)     degradacja gleby,

5)     niszczenie mikrofauny / trzmieli, mrówek, b?onkówek itd./,

6)     niszczenie legowisk i gniazd dzikiej zwierzyny i ptactwa.

Zagro?enie jakie stwarzaj? po?ary traw nie zniech?caj? do w?tpliwego u?y?niania gleby ogniem. Niegro?ne zdawa?oby si? wypalanie suchej trawy na ??ce lub nieu?ytkach, bardzo szybko mo?e zmieni? si? w niekontrolowany ogie?, który mo?e by? przyczyn? gro?nych po?arów w wyniku których ludzie trac? ca?y dobytek.

Bezmy?lne wypalanie traw powoduje poza zagro?eniem generowanie kosztów akcji ratowniczo – ga?niczych. Ka?da interwencja stra?y po?arnej to koszt rz?du kilkuset z?otych, kwota ta pokrywana jest z bud?etu Gminy.

Dlatego przestrzegam przed mo?liwymi zagro?eniami wynikaj?cymi z wypalania ro?linno?ci. Wypalanie traw, ??k i nieu?ytków jest prawnie zabronione za co grozi kara aresztu lub grzywny.

 /?ród?o; ustawa o Ochronie Przyrody, Kodeks wykrocze?. Ustawa o ochronie przeciwpo?arowej oraz rozporz?dzenie MSWiA ws. ochrony przeciwpo?arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów/.

 

 

        

 

 

piÄ…tek, 23 marca 2012 08:06
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

 

KONKURS  NA

„NAJPI?KNIEJSZ?  PALM? WIELKANOCN?”

Jak co roku w Gminie Gromnik, w Niedziel? Palmow?, upami?tniaj?c? triumfalny wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy w ko?cio?ach,  organizowane b?d? konkursy palm wielkanocnych.

Komisje konkursowe przy wyborze najpi?kniejszej plamy b?d? bra?y pod uwag?:

-           sposób wykonania

-           wykorzystanie materia?ów naturalnych

-           zdobnictwo i form?

-           samodzielno??

-           inwencj? artystyczn? oraz pomys?owo??  i oryginalno??.

Organizatorami konkursów s? Parafie rzymsko – katolickie, placówki o?wiatowe oraz Gminny O?rodek Kultury w Gromniku.

ZAPRASZAMY DO WZI?CIA UDZIA?U W KONKURSIE !

 

W CHOJNIKU konkurs odb?dzie si? w ko?ciele w Niedziel? Palmow? o godz.1130,  organizatorzy: Zespó? Szkó? w Chojniku, Parafia Rzymsko-Katolicka w Chojniku  i GOK Gromnik.

Palmy b?d? oceniane w dwóch kategoriach:

  • Palma góralska
  • Palma wile?ska

Palmy góralskie – to zwi?zane witki wierzbowe, wiklinowe albo leszczynowe, zwie?czone czubem z bazi, jedliny, udekorowane kwiatami  z bibu?y i d?ugimi wst??kami. S? one kolorowe i bardzo wysokie.

Palmy wile?skie – s? niewielkie, uplecione z suszonych kwiatów, zió? i traw sztucznie barwionych.

Z ka?dej kategorii zostan? przyznane trzy g?ówne nagrody.

Ponadto zostanie przyznana nagroda specjalna za Najwy?sz? Palm?.

Zapraszamy do konkursu!

  

środa, 21 marca 2012 12:31
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…