BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
Z ?ycia Gminy

 

            Jesie? 2014 roku to pora podsumowa? dla wszystkich jednostek samorz?du terytorialnego.

            Zespó? CURULIS (non -profit) opracowa? raport: Podsumowanie kadencji 2010 – 2014 opublikowany na stronie internetowej wydawnictwa WSPÓLNOTA.

            Zbadanych zosta?o 2 479 jednostek (wszystkie gminy oraz miast na prawach powiatu – 66), w których odby?y si? wybory bezpo?rednie. Ka?da jednostka zosta?a porównana w wymiarze gospodarczym, spo?ecznym, infrastrukturalnym i finansowym.

            Aby zaj?? wysok? pozycj? w rankingu ogólnym, jednostka musia?a odznacza? si? wysok? pozycj? we wszystkich cz??ciach sk?adowych, o których mowa wy?ej.

            Jak wynika z opracowanego raportu Gmina Gromnik zaj??a wysokie 12 miejsce w kraju.

W obszarze finanse – gmina zaj??a 925 pozycj?, w obszarze gospodarczym – 177 pozycj?, w obszarze infrastruktura – 118 pozycj?, w obszarze spo?ecznym – 151.

            Dla porównania zajmuj?ca w rankingu ogólnym 2 miejsce gmina Wielka Wie? (woj. ma?opolskie) w poszczególnych obszarach zaj??a odpowiednio 129, 184, 267, 318 pozycje. Zajmuj?ca 1 miejsce gmina Linia (woj. pomorskie) w poszczególnych obszarach zaj??a odpowiednio 68, 500, 206, 65 pozycje.

            FINANSE – w raporcie wykorzystano 5 wska?ników dotycz?cych finansów gmin obejmuj?cych lata 2010 – 2013. Wszystkie dane zaczerpni?to z zestawie? Ministerstwa Finansów wykorzystuj?c odpowiednie dzia?y, rozdzia?y i paragrafy. Nale?? do nich:

1) ?rednia dynamika zmian dochodów z podatków i op?at lokalnych,

2) ?redni udzia? dochodów z bud?etu Unii Europejskiej do dochodów ogó?em,

3) ?rednia dynamika zmian kosztów administracyjnych,

4) ?redni koszt obs?ugi d?ugu w przeliczeniu na 1 mln kapita?u,

5) ?redni udzia? deficytu w przychodach zwrotnych.

Pozycja Gminy Gromnik w tym obszarze -925

GOSPODARKA

            Dzia?ania podejmowane przez w?adz? lokaln? maj? na celu osi?gni?cie wymiernych d?ugookresowych efektów, które maj? s?u?y? spo?eczno?ci lokalnej. Rozwój lokalny jest poj?ciem interdyscyplinarnym, a poprzez z?o?ono?? zjawisk i procesów go tworz?cych jest poj?ciem trudnym do zdefiniowania. W procesie rozwoju lokalnego to de facto wymiar gospodarczy odgrywa najwa?niejsz? rol?, poniewa? warunkuje i nap?dza procesy zachodz?ce w pozosta?ych p?aszczyznach rozwojowych. Analiza w tym obszarze obejmowa?a aspekty zwi?zane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz bezrobociem. W tym celu przyj?to nast?puj?c? grup? wska?ników.

1) dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludno?ci,

2) dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludno?ci dzia?aj?cych w bran?y rolniczej,

3) dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludno?ci dzia?aj?cych w bran?y przemys?owej,

4) dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludno?ci dzia?aj?cych w bran?y us?ugowej,

5) Zmiana liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludno?ci zatrudniaj?cych do 9 pracowników,

6) Zmiana liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludno?ci zatrudniaj?cych od 10 do 49 pracowników,

7) Zmian liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 ludno?ci zatrudniaj?cych powy?ej 50 pracowników,

8) Dynamika liczby osób pracuj?cych na 1000 ludno?ci,

9) Dynamika liczby osób fizycznych prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? na 1000 ludno?ci,

10) Zmiana udzia?u liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w ludno?ci w wieku produkcyjnym

 

Pozycja Gminy Gromnik w tym obszarze – 177

INFRASTRUKTURA

            Zgodnie z ustaw? o samorz?dzie gminnym zadania w?asne gmin obejmuj? m.in. sprawy gospodarki wodnej, wodoci?gów, zaopatrzenia w wod?, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ?cieków komunalnych, utrzymania czysto?ci i porz?dku oraz urz?dze? sanitarnych. Wymienione zadania dotycz? w du?ej mierze utrzymania i rozbudowy infrastruktury na terenie jednostki samorz?du terytorialnego. Brak tych urz?dze? powodowa?by, ?e bardzo du?y odsetek ludno?ci na terenie jednostki móg?by pozosta? bez mo?liwo?ci zaspokojenia podstawowych potrzeb ?yciowych.

            W tym obszarze wyselekcjonowano sze?? wska?ników obejmuj?cych lata 2010 – 2012:

1) zmiana d?ugo?ci sieci wodoci?gowej na 100 km2 powierzchni,

2) zmiana odsetka osób korzystaj?cych z wodoci?gów,

3) zmian d?ugo?ci sieci kanalizacyjnej na 100 km2

4) zmiana odsetka osób korzystaj?cych z kanalizacji,

5) zmiana d?ugo?ci sieci gazowej na 100 km2 powierzchni,

6) zmiana odsetka osób korzystaj?cych z sieci gazowej.

                                                                       Pozycja Gminy Gromnik w tym obszarze – 118

OBSZAR SPO?ECZNY

            W powy?szej cz??ci raportu przedmiotem badania by?y warto?ci spo?eczno – kulturalne, na które jednostka samorz?du terytorialnego mia?a wp?yw na przestrzeni 2 lat (2010 – 2012) Do badania poprawy jako?ci ?ycia w aspekcie spo?ecznym przyj?to nast?puj?c? grup? wska?ników:

1) dynamika zmiany liczby ludno?ci,

2) zmiana miejsc w ??obkach na 1000 mieszka?ców,

3) zmiana liczby miejsc w przedszkolach podleg?ych jednostce samorz?du terytorialnego,

4) zmiana liczby uczniów w szko?ach podstawowych i gimnazjach przypadaj?cych na 1 komputer,

5) zmiana liczby klubów sportowych oraz artystycznych na 1000 mieszka?ców,

6) dynamika zmiany liczby ksi??ek w bibliotekach na 1000 ludno?ci,

7) dynamika zmiany ?redniej warto?ci wyp?acanych ?wiadcze? rodzinnych,

8) dynamika zmiany liczby gospodarstw domowych otrzymuj?cych ?wiadczenia spo?eczne.

                                                                       Pozycja Gminy Gromnik w tym obszarze – 151.

            Ranking ogólny gmin o najwi?kszych zmianach w poziomie rozwoju w latach 2010 – 2013 prezentuje w pierwszej 30. gminy, w których w ci?gu ostatniej kadencji nast?pi?y najwi?ksze zmiany w potencjale finansowym, gospodarczym, infrastrukturalnym i spo?ecznym. Pozycja w rankingu odzwierciedla ca?o?ciow? sytuacj? gmin w zakresie analizowanych wska?ników i obszarów rozwoju.

            Na szczególn? uwag? zas?uguj? jednostki, które pomimo i? w rankingu ogólnym zaj??y czo?owe miejsca, to jednak nie odnotowa?y ?adnego wysokiego miejsca w przypadku poszczególnych analizowanych obszarów rozwoju. Jest to niew?tpliwie fakt pozytywny, gdy? ?wiadczy o tym, ?e w?adze lokalne realizuj? polityk? rozwojow? o charakterze zrównowa?onym, to znaczy k?ad? nacisk na równomierny rozwój wszystkich sfer ?ycia wspólnoty samorz?dowej.

            W podsumowaniu raportu wskazano kilka istotnych wniosków:

1. Wydawa? by si? mog?o, ?e najwi?ksze zmiany w poziomie rozwoju spo?eczno – gospodarczego b?d? charakteryzowa? du?e miasta i gminy, które poprzez swoje po?o?enie, potencja? finansowy czy spo?eczny uznawane s? za jednostki strategiczne, nap?dzaj?ce rozwój polskiej gospodarki. Z wyników rankingu ogólnego uwzgl?dniaj?cego wszystkie obszary badania wynika jednak, ?e w okresie ostatniej kadencji najwi?ksze zmiany zasz?y w jednostkach o zupe?nie przeciwnym charakterze – realizuj? polityk? rozwojow? z my?l? o mieszka?cach a nie popularno?ci. W pierwszej 30- stce jednostek nie znalaz?o si? ?adne miasto na prawach powiatu.

2. Nale?y zwróci? uwag? na fakt, ?e na czo?owych miejscach w rankingu ogólnym znalaz?y si? jednostki, które zajmuj? odleg?e miejsca w zakresie dochodów na mieszka?ca, co ?wiadczy o tym, ?e uzyskiwanie wysokich dochodów nie jest determinant? zwi?kszonego rozwoju.

3. W wielu jednostkach mo?na zauwa?y? popraw? poziomu rozwoju spo?eczno – gospodarczego, nie tylko w jednym obszarze dzia?ania, co pokazuje wieloaspektywno?? aktywno?ci i dzia?alno?ci podejmowanej przez w?adze lokalne.

            Ca?o?? raportu z podsumowania kadencji 2010 – 2014 dost?pna na stronie www.wspolnota.org.pl w zak?adce Rankingi

                                                                                              Opr. w UG/ BM

środa, 30 lipca 2014 09:35
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

 

W siedzibie Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Gromniku mo?na pobiera? i sk?ada? wnioski o wydanie Karty Du?ej Rodziny – w ramach realizacji rz?dowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Informacje nt. Karty Du?ej Rodziny przedstawione poni?ej przygotowane zosta?y na podstawie rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 27.05.2014r. w sprawie szczegó?owych warunków realizacji rz?dowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Dla kogo?

Do korzystania z programu s? uprawnieni cz?onkowie rodziny wielodzietnej, przez któr? nale?y rozumie? rodzin?, w której rodzic (rodzice) lub ma??onek rodzica maj? na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

  • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie si? tak?e rodzica (rodziców) zast?pczych lub osob? (osoby) prowadz?c? rodzinny dom dziecka
  • ma??onek rodzica;
  • dziecko – przez które rozumie si? tak?e dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinn? piecz? zast?pcz?, oraz osob? powy?ej 18 r.?., przebywaj?c? za zgod? w rodzinie zast?pczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej):
    • do 18 r.?.,
    • do 25 r.?. gdy   dziecko uczy si? w szkole lub szkole wy?szej,
    • bez ogranicze? wiekowych dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepe?nosprawno?ci.

Wymagane dokumenty:

Orygina?y lub odpisy:

1. w przypadku rodzica oraz ma??onka rodzica – dokument potwierdzaj?cy to?samo??,

2. w przypadku dzieci w wieku do uko?czenia 18 r.?. – akt urodzenia lub dokument potwierdzaj?cy to?samo??,

3. w przypadku dzieci w wieku powy?ej 18 r.?. – dokument potwierdzaj?cy to?samo?? oraz za?wiadczenie ze szko?y lub szko?y wy?szej o planowanym terminie uko?czenia nauki w danej placówce,

4. w przypadku dzieci legitymuj?cych si? orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci w wieku powy?ej 18 r.?. – dokument potwierdzaj?cy to?samo?? oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci,

5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zast?pczej lub rodzinnym domu dziecka -  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zast?pczej lub rodzinnym domu dziecka,

w przypadku osób, powy?ej 18 r.?., przebywaj?cych za zgod? w rodzinie zast?pczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej) - za?wiadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zast?pczej lub rodzinnym domu dziecka.

Inne informacje:

Karta wydawana jest bezp?atnie i potwierdza uprawnienia cz?onka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

1. rodzicowi oraz ma??onkowi rodzica – na czas nieokre?lony;

2. dziecku w wieku do uko?czenia 18 r.?. – do uko?czenia 18 r.?.;

3. dziecku powy?ej 18 r.?. – odpowiednio do ko?ca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane uko?czenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w za?wiadczeniu, nie d?u?ej jednak ni? do uko?czenia 25 r.?.;

4. dziecku legitymuj?cemu si? orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci, w wieku powy?ej 18 r.?. – na okres wa?no?ci orzeczenia;

5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zast?pczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zast?pczej lub rodzinnym domu dziecka;

6.  osobie, przebywaj?cej za zgod? w rodzinie zast?pczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej) – odpowiednio do ko?ca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane uko?czenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w za?wiadczeniu, nie d?u?ej jednak ni? do uko?czenia 25 r.?.

Karta Du?ej Rodziny uprawnia do zni?ek, które oferowane s? zarówno przez instytucje pa?stwowe jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysoko?? zni?ek dost?pna jest na stronie: https://rodzina.gov.pl/
Lista jest aktualizowana na bie??co.

Sk?adanie wniosków:

Wnioski o wydanie Karty Du?ej Rodziny przyjmowane s? w siedzibie Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Gromniku, przy ul. Krynickiej 3 w pok. nr 1 w dniach:

Poniedzia?ek - Pi?tek   7.30 – 15.30


Druki wniosków mo?na pobra? osobi?cie w siedzibie lub ze strony internetowej GOPS.

Druk wniosku Karty Du?ej Rodziny (DOC)

Druk wniosku Karty Du?ej Rodziny (PDF)

piÄ…tek, 11 lipca 2014 09:17
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

Gmina Gromnik wraz z Uniwerstytetem Rolniczym w Krakowie, Ma?opolsk? Izb? Rolnicz?  oraz Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Ro?lin Grodkowice przystapi?a do projektu pn. "?RODOWISKO BEZ BARSZCZU SOSNOWSKIEGO (Heracleum Sosnowski)", który realizowany b?dzie w latach 2013 - 2016. Jego celem jest ca?kowita likwidacja niebezpiecznej ro?liny.

 

Barszcz Sosnowskiego to dwuletnia ro?lina o rodowodzie w rodzinie baldaszkowatych, inaczej nazywanych ro?linami selerowatymi. Pierwszy rok wzrostu to pojawienie si? rozety, dopiero w czasie drugiego roku powstaj? p?dy nasienne, które owocuj? daj?c nasiona. Z czasem po etapie owocowania ro?lina zamiera. Zdarza si? równie? wyd?u?ony okres wegetacji barszczu Sosnowskiego, kiedy po pierwszym roku z utworzonej rozety nie wyrastaj? p?dy nasienne. Wówczas ro?lina przeobra?a si? w wieloletni?, a nasiona pojawiaj? si? znacznie pó?niej: w drugim, a nawet trzecim roku.

Barszcz Sosnowskiego w pierwszej fazie wzrostu porównywalny jest z li?cieniem barszczu zwyczajnego, mo?na pomyli? równie? z wyro?ni?tym koprem, od którego jest o wiele wy?szy - osi?ga nawet 4 metry wysoko?ci.M?ode li?cie przybieraj? kszta?t pod?u?ny, nast?pnie pó?okr?g?y osi?gaj?c w rezultacie trójk?t. Li?cie uk?adaj? si? w rozet?, która w pierwszym roku wzrostu si?ga od 15 do 35 cm nad ziemi?. To z rozety w okolicy maja wyrasta ?odyga, która si?ga? mo?e nawet trzech metrów. ?odyga obrasta bardzo du?ymi i roz?o?ystymi li??mi. Wszystkie li?cie barszczu Sosnowskiego od strony wewn?trznej s? lekko ow?osione, podobnie jak i ?odyga. Na uwag? zas?uguje korze?ro?liny, który mo?e wrasta? nawet na dwa metry w jej g??b. Jego trzon si?ga do 30 cm pod ziemi? tworz?c jego zasadnicz? mas? wraz z licznymi odga??zieniami wokó? palowego korzenia g?ównego. Kwiatostan ro?liny sk?ada si? z baldaszków tworz?c sporej wielko?ci baldachim. Ro?lina ta jest obj?ta zakazem rozmna?ania, hodowli i sprzeda?y na terenie Polski. Barszcz Sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny w okresie kwitnienia i owocowania, kiedy odnotowuje si? wysok? temperatur? powietrza. Wtedy nawet po?redni kontakt z t? ro?lin? mo?e doprowadzi? do poparzenia skóry, poniewa? zwi?zki furanokumarynowe wydostaj? si? z barszczu w postaci oprysków i osadzaj? si? na skórze osób przebywaj?cych w pobli?u.

Wydzielane przez barszcz Sosnowskiego substancje stwarzaj? bardzo powa?ne niebezpiecze?stwo dla naszego zdrowia. W najlepszym wypadku kontakt z nim sko?czy si? wysypk?, której ostatnie ?lady mog? znikn?? po kilku miesi?cach, w gorszym scenariuszu wyl?dujemy w szpitalu z oparzeniem III stopnia, czyli takim, gdy pojawia si? otwarta rana i p?kaj?ce p?cherze, goj?ce si? nawet przez kilka lat.

środa, 04 czerwca 2014 07:08
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

Niewa?ny, przeterminowany dowód osobisty mo?e nam sprawi? powa?ny k?opot:

-  nie wybierzemy pieni?dzy w Banku,

- nie we?miemy kredytu,

- nie za?atwimy sprawy w Urz?dzie,

- mo?emy mie? problemy z wyjazdem za granic? itp.

                        Sprawd?my wi?c termin wa?no?ci dowodu osobistego, aby unikn?? takich problemów.

Termin wa?no?ci dowodu osobistego to 10 lat od daty jego wydania. Wyj?tki stanowi? osoby niepe?noletnie otrzymuj?ce dokument na okres pi?ciu lat oraz osoby, które uko?czy?y 65 lat je?eli zwróci?y si? o wydanie dowodu osobistego wa?nego bezterminowo.

Kiedy dokument zostanie uszkodzony lub zaistniej? inne okoliczno?ci utrudniaj?ce ustalenie to?samo?ci osoby- dowód równie? staje si? niewa?ny.

wtorek, 25 lutego 2014 10:11
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

CHRO?MY  SKARB -  W?ASN?  TO?SAMO??

Codziennie odnotowuje si? kilkadziesi?t prób pos?u?enia si? cudzym lub podrobionym dokumentem m.in. do:

- wy?udzenia po?yczki lub innych nienale?nych ?wiadcze?,

- wynajmu mieszkania w celu kradzie?y lub unikania op?at,

- kradzie?y samochodów lub innych warto?ciowych przedmiotów,

- kradzie?y towaru sprzedawanego na raty lub z odroczon?  p?atno?ci?,

- zak?adania fikcyjnych firm,

- wy?udzania ró?nych po?wiadcze? itp.

„ Zgubi?em dokumenty” , „zgubi?em dowód osobisty”, „ukradli mi paszport”-  w takiej sytuacji nale?y jak najszybciej:

-   zawiadomi? niezw?ocznie najbli?szy organ gminy lub placówk? konsularn? i wyrobi? nowy dokument. Dokument zg?oszony jako utracony zostanie natychmiast uniewa?niony  w systemie informatycznym,

-   powiadomi? oddzia? Banku, w którym posiadamy rachunek lub którego jeste?my sta?ym  klientem /albo w Banku, który przyjmuje zastrze?enia od wszystkich/. Powiadomienie polega na z?o?eniu wniosku o zastrze?enie dokumentu, Bank wpisuje zastrze?enie do Centralnej Bazy Danych Systemu Dokumentów Zastrze?onych. Poprzez system DZ informacje s? b?yskawicznie przekazywane do wszystkich  banków i instytucji korzystaj?cych z Systemu.  Dodatkowe informacje na stronie :  http://www.dokumentyzastrzezone.pl/

-  powiadomi? najbli?sz? jednostk? policji , je?eli dokument zosta? skradziony.

 

środa, 12 lutego 2014 09:12
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

O ochronie ?rodowiska cz?sto mówi si? w kontek?cie dzia?a? podejmowanych przez najwi?ksze pa?stwa na ?wiecie oraz przedsi?biorstwa prowadz?ce dzia?alno?? produkcyjn?. Niekiedy zdarza si? nam wi?c zapomnie?, ?e na stopie? zanieczyszczenia naszej planety mo?emy wp?ywa? równie? samodzielnie. Owszem, nasze dzia?ania nie zmniejsz? w istotny sposób emisji szkodliwego dwutlenku w?gla do atmosfery, mog? jednak przyczyni? si? do tego, ?e mniej odpadków trafi na wysypisko,  a wi?cej zostanie ponownie wykorzystanych.

Segregacja odpadów u ?ród?a prowadzona jest w naszych gospodarstwach domowych  i polega na umieszczaniu ich w specjalnie oznakowanych pojemnikach. Ich zalet? jest przy tym oznakowanie pozwalaj?ce na szybk? identyfikacj? tego, który jest nam w danym momencie najbardziej potrzebny. Zazwyczaj oferowane s? w trzech kolorach ?atwo kojarzonych z rodzajem surowca, który powinien do nich trafia?. Kolor ?ó?ty przypisany jest w tym kontek?cie plastikowi, zielony – szk?u, natomiast do pojemnika niebieskiego trafia papier. Wielu producentów zwraca uwag? równie? na instrukcje opisowe u?atwiaj?ce u?ytkownikom w?a?ciw? segregacj? odpadów u ?ród?a. Na pokrywach pojemników coraz cz??ciej spotykamy zatem informacje dotycz?ce charakteru zbieranych w nich odpadków, a nawet – wytyczne dotycz?ce tego, jakie b??dy s? najcz??ciej pope?niane przez osoby zajmuj?ce si? segregacj? plastiku, papieru i szk?a.

Segregowanie odpadów u ?ród?a kojarzone jest przede wszystkim z gospodarstwami domowymi, moda na ekologi? oraz du?a atrakcyjno?? wizualna pojemników wykorzystywanych w tym celu sprawia jednak, ?e coraz cz??ciej mamy z ni? do czynienia równie? w szko?ach, urz?dach i biurach. Pocz?tkowo mo?e nastr?cza? pewne trudno?ci, z czasem jednak staje si? dzia?aniem naturalnym i wykonywanym jak gdyby mimochodem. Jej propagowanie w kolejnych instytucjach ma zreszt? bardzo du?e znaczenie dla przysz?ego kszta?tu Ziemi. Badania prowadzone przez naukowców potwierdzaj?, ?e segregacja odpadów u ?ród?a jest wyj?tkowo wydajna i pozwala na naprawd? du?e oszcz?dno?ci widoczne ju? cho?by na wysypiskach ?mieci obs?uguj?cych tereny, na których jest ju? rozpropagowana. Nie mo?e nie cieszy? zatem to, ?e równie? w Polsce spotyka si? z coraz bardziej ?yczliwym przyj?ciem.

Za??czona tabela zawiera praktyczne wskazówki dotycz?ce prawid?owej segregacji odpadów powstaj?cych w gospodarstwach domowych.

czwartek, 10 paĹşdziernika 2013 11:57
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

Szanowni Pa?stwo,

 

Niniejszym mamy zaszczyt zaprosi? Pa?stwa na seminarium* pn.: „Prawid?owe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawieraj?cych azbest – mo?liwo?ci i koszty, które odb?dzie si? 12 wrze?nia 2013r. o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Tarnowie ul. Narutowicza 38 sala nr 11.                 Na seminarium zostan? poruszone kwestie zarówno zagro?e? jakie niesie za sob? u?ytkowanie azbestu jak i mo?liwo?ci finansowania czy aspekty prawne dotycz?ce tematyki azbestu.

Seminarium skierowane jest  do pracowników urz?dów miast i gmin, zarz?dców nieruchomo?ci oraz osób prywatnych.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Do pobrania:

*udzia? w seminarium jest nieodp?atny. Organizator zapewnia materia?y konferencyjne
oraz pocz?stunek w formie przerwy kawowej oraz obiadu.

 

Informacji udziela : Joanna Janek-Hytro? tel. 605 31 80 25, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wype?niony formularz prosz? przes?a? na e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 06.09.2013r.


Patronat Honorowy: Marek Sowa Marsza?ek Województwa Ma?opolskiego

wtorek, 03 września 2013 06:11
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

Ratujemy ko?ció? pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie

Od wiosny bie??cego roku w Siemiechowie realizowane s? prace ratunkowe w ko?ciele pw. Matki Boskiej Gromnicznej, maj?ce zabezpieczy? konstrukcj? ko?cio?a umo?liwiaj?c jego bezpieczne u?ytkowanie oraz rozpocz?cie prac konserwatorskich.

Projekt realizowany ze ?rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (??czna kwota przyznanej dotacji: 900 000 PLN) jest pierwszym etapem prac zaplanowanych przez proboszcza parafii pw. Ofiarowania w ?wi?tyni i Wniebowst?pienia Pana Jezusa w Siemiechowie Bogdana Wi?cka.

środa, 28 sierpnia 2013 06:38
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

OBWÓD 1

 

MIEJSCOWO??

 

DATA ODBIORU

 

 

NIESEGREGOWANE

 

 

SEGREGOWANE

POLICHTY

1   , 16      lipca

1   , 16      sierpnia

2   , 16      wrze?nia

1   , 16      pa?dziernika

2   , 18      listopada

2   , 16     grudnia

11 lipca

13 sierpnia

12 wrze?nia

11 pa?dziernika

13 listopada

12 grudnia

BRZOZOWA

1   , 16      lipca

1   , 16      sierpnia

2   , 16      wrze?nia

1   , 16      pa?dziernika

2   , 18      listopada

2   , 16     grudnia

11 lipca

13 sierpnia

12 wrze?nia

11 pa?dziernika

13 listopada

12 grudnia

GROMNIK

- UL. KRÓLOWEJ JADWIGI

- UL. JANA PAW?A II

- UL. SIKORSKIEGO

1   , 16      lipca

1   , 16      sierpnia

2   , 16      wrze?nia

1   , 16      pa?dziernika

2   , 18      listopada

2   , 16     grudnia

11 lipca

13 sierpnia

12 wrze?nia

11 pa?dziernika

13 listopada

12 grudnia

 

OBWÓD 2

 

MIEJSCOWO??

 

DATA ODBIORU

 

 

NIESEGREGOWANE

 

 

SEGREGOWANE

SIEMIECHÓW

2   , 17      lipca

2   , 19      sierpnia

3   , 17      wrze?nia

2   , 17      pa?dziernika

4   , 19      listopada

3   , 17     grudnia

11 lipca

13 sierpnia

12 wrze?nia

11 pa?dziernika

13 listopada

12 grudnia

GROMNIK

- UL. TARNOWSKA

- OS. JAGIELLO?SKIE

- UL. WITOSA

 

2   , 17      lipca

2   , 19      sierpnia

3   , 17      wrze?nia

2   , 17      pa?dziernika

4   , 19      listopada

3   , 17     grudnia

11 lipca

13 sierpnia

12 wrze?nia

11 pa?dziernika

13 listopada

12 grudnia

 

OBWÓD 3

 

MIEJSCOWO??

 

DATA ODBIORU

 

 

NIESEGREGOWANE

 

 

SEGREGOWANE

SIEMIECHÓW

pozosta?e domy od strony Gromnika

3   , 18      lipca

5   , 20      sierpnia

4   , 18      wrze?nia

3   , 18      pa?dziernika

5   , 20      listopada

4   , 18     grudnia

 

11 lipca

13 sierpnia

12 wrze?nia

11 pa?dziernika

13 listopada

12 grudnia

GROMNIK

- UL. ZALESIE

- UL. D?BROWA

- UL. GRANICZNA

 

3   , 18      lipca

5   , 20      sierpnia

4   , 18      wrze?nia

3   , 18      pa?dziernika

5   , 20      listopada

4   , 18     grudnia

11 lipca

13 sierpnia

12 wrze?nia

11 pa?dziernika

13 listopada

12 grudnia

RZEPIENNIK MARCISZEWSKI

przy g?ównej drodze wojewódzkiej

3   , 18      lipca

5   , 20      sierpnia

4   , 18      wrze?nia

3   , 18      pa?dziernika

5   , 20      listopada

4   , 18     grudnia

11 lipca

13 sierpnia

12 wrze?nia

11 pa?dziernika

13 listopada

12 grudnia

GOLANKA

przy g?ównej drodze wojewódzkiej

3   , 18      lipca

5   , 20      sierpnia

4   , 18      wrze?nia

3   , 18      pa?dziernika

5   , 20      listopada

4   , 18     grudnia

11 lipca

13 sierpnia

12 wrze?nia

11 pa?dziernika

13 listopada

12 grudnia

CHOJNIK

- przy g?ównej drodze wojewódzkiej

 - przy g?ównej drodze przez wie? : w stron? szko?y

 

3   , 18      lipca

5   , 20      sierpnia

4   , 18      wrze?nia

3   , 18      pa?dziernika

5   , 20      listopada

4   , 18     grudnia

11 lipca

13 sierpnia

12 wrze?nia

11 pa?dziernika

13 listopada

12 grudnia

 

OBWÓD 4

 

MIEJSCOWO??

 

DATA ODBIORU

 

 

NIESEGREGOWANE

 

 

SEGREGOWANE

CHOJNIK

pozosta?e gospodarstwa

4   , 19      lipca

6   , 21      sierpnia

5   , 19      wrze?nia

4   , 21      pa?dziernika

6   , 21      listopada

5   , 19     grudnia

 

12 lipca

14 sierpnia

13 wrze?nia

12 pa?dziernika

14 listopada

13 grudnia

GROMNIK

- UL. ZAK?ADOWA

- UL. SPORTOWA

- UL. PARKOWA

- UL. POGÓRZE

- UL. M?ODO?CI

- UL. KRYNICKA

 

4   , 19      lipca

6   , 21      sierpnia

5   , 19      wrze?nia

4   , 21      pa?dziernika

6   , 21      listopada

5   , 19     grudnia

 

 

12 lipca

14 sierpnia

13 wrze?nia

12 pa?dziernika

14 listopada

13 grudnia

 

OBWÓD 5

 

MIEJSCOWO??

 

DATA ODBIORU

 

 

NIESEGREGOWANE

 

 

SEGREGOWANE

RZEPIENNIK MARCISZEWSKI

pozosta?e gospodarstwa

5   , 22      lipca

7  ,  22      sierpnia

6   , 20      wrze?nia

7   , 22     pa?dziernika

7   , 22      listopada

6   , 20     grudnia

 

12 lipca

14 sierpnia

13 wrze?nia

12 pa?dziernika

14 listopada

13 grudnia

GOLANKA

pozosta?e gospodarstwa

5   , 22      lipca

7  , 22      sierpnia

6   , 20      wrze?nia

7   , 22      pa?dziernika

7   , 22      listopada

6   , 20     grudnia

 

 

12 lipca

14 sierpnia

13 wrze?nia

12 pa?dziernika

14 listopada

13 grudnia

 

 

MIEJSCOWO??

 

DATA ODBIORU

 

 

NIESEGREGOWANE

 

 

SEGREGOWANE

GROMNIK
gospodarstwa po prawej stronie rzeki Bia?ej

- ul. Widok
- ul. ?okietka
- ul. Strzeleckiego
- ul. Zacisze

5   , 22      lipca

7  ,  22      sierpnia

6  ,  20      wrze?nia

7   , 22      pa?dziernika

7   , 22      listopada

6   , 20     grudnia

12 lipca

14 sierpnia

13 wrze?nia

12 pa?dziernika

14 listopada

13 grudnia

 

 

 

 

 

piÄ…tek, 28 czerwca 2013 12:10
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

„W Przedszkolu Publicznym w Siemiechowie –uczymy dzia?a? proekologicznych”.

Kszta?towanie ?wiadomo?ci ekologicznej to proces, który powinien rozpoczyna? si? ju? na etapie edukacji przedszkolnej. Poniewa? najm?odsi najszybciej ucz? si? poprzez zabaw? i praktyczne do?wiadczenia, warto wykorzysta? codzienne aktywno?ci do przekazania im cennej wiedzy dotycz?cej miejsca i roli cz?owieka w ?wiecie przyrody. 
              We wspó?czesnym ?wiecie, ludzie coraz cz??ciej zastanawiaj? si?, w jaki sposób chroni? przyrod?, po?wi?caj?c temu problemowi coraz wi?cej uwagi i coraz cz??ciej s?yszymy s?owo „ekologia”. Doskonale wiemy, ?e u?wiadamianie i nauka zaczyna si? od najm?odszych lat dlatego te? pracuj?c z ma?ymi dzie?mi w przedszkolu mamy doskona?? okazj?, ?eby kszta?towa?  u nich  zachowania proekologicznie i czyni? ich ?wiadomymi u?ytkownikami ?rodowiska naturalnego.

 Przedszkolu Publicznym w Siemiechowie du?o czasu po?wi?camy problematyce edukacji ekologicznej przez co staramy si? rozbudza? u najm?odszych zami?owanie do przyrody.  Podczas cz?stych spacerów, wycieczek dzieci  maj? mo?liwo??  obserwacji  najbli?szego ?rodowiska przyrodniczego: zwierz?t, ptaków, owadów i ró?norodnej ro?linno?ci.

      W ci?gu ca?ego roku prowadzone by?y ró?norodne zaj?cia, konkursy, akcje zbiórek    surowców wtórnych,  realizowane by?y programy „Kubusiowi Przyjaciele Natury” , „Czyste powietrze wokó? nas” podczas których uczyli?my dzieci, jak wa?na dla nas jest „zdrowa przyroda” i jak post?powa?, aby by?a ona  naszym przyjacielem.

Oto kilka zagadnie?  realizowanych w roku szkolnym  2012/2013:

  – surowce wtórne,

 – oszcz?dzanie energii,

 – zanieczyszczenie przyrody,

 – segregowanie ?mieci, poznanie poj?cia recykling,

-dbamy o czysto?? i oszcz?dnie korzystamy z wody

Udzia? w akcjach ekologicznych:

- „Chro?my drzewa” – zbiórka makulatury.

G?ównym celem by?o kszta?towanie nawyków proekologicznych oraz u?wiadomienie

dzieciom, ?e papier mo?na pozyskiwa? i ponownie przetwarza? oraz ?e zbieraj?c makulatur?,

chroni? ?rodowisko naturalne – ratuj?c drzewa

-zbieramy baterie,

Celem udzia?u w akcji by?o u?wiadomienie przedszkolakom, ?e takie odpady jak baterie, ró?ne akumulatorki s? nie tylko niebezpieczne dla ?rodowiska ale i dla nas samych i  powinno si? je odda?  do recyklingu. To jest nast?pne s?owo, które na sta?e zago?ci?o  w naszym przedszkolu.

-zbieramy plastikowe zakr?tki,

Dzieci i ca?e ich rodziny bardzo ch?tnie w??czy?y si? w akcj? charytatywn? „ Zakr?tki dla Basi” to ju? drugi rok jak przedszkolacy w ten sposób pragn? pomóc chorej kole?ance. By?a ona 14.czerwca go?ciem w naszym przedszkolu,  mama w jej imieniu podzi?kowa?a dzieciom za zbiórk? zakr?tek.  Wiemy, ?e potrzebne s? ogromne ilo?ci tego materia?u, ale dzi?ki pomocy przedszkolaków oraz ich rodziców b?dziemy dalej  realizowa? zamierzony cel.

Konkurs fotograficzny „ Wiosna w obiektywie” by? podsumowaniem naszych dzia?a? maj?cych u?wiadomi? przedszkolakom, ?e pi?kno naszej przyrody zale?y wy??cznie od nas samych.

W  dniu 06.06.2013r odby?o si?w naszym przedszkolu rozstrzygni?cie konkursu fotograficznego pt. „Wiosna w obiektywie”. Dzieici wzspólnie z rodzicami  przez 2 miesiace fotogafowa?y najpi?kniejsze okazy przyrody.  Najwi?kszym zainteresowanim cieszy?y si? wiosenne kwiaty m. in. przebi?niegi, zawilce, tulipany czy kwiaty jab?oni. Niektóre przedszkolaki uchwyci?y owady np. motyle, pszczo?y, biedronki,  ?limaki i gniazda ptaków  z jajkami. W konkursie wzi??o udzia? 26 dzieci , które wykona?y 228 zdj??.

Komisja konkursowa w sk?adzie: Wójt Gminy Gromnik Pan mgr Bogdan Stasz, Kierownik ASiP mgr Magdalena Pichner, Dyrektor banku BSiR mgr W?odzimierz Stacho? oraz IO? mgr Ma?gorzata Kras mia?a bardzo trudny wybór , gdy?  zdj?cia by?y pi?kne i niepowtarzalne. Zamiast wybra? I , II i III miejsce jednog?o?nie og?osili 11 wyró?nie?. A oto laureaci, którzy otrzymali za swoje fotografie dyplomy i nagrody :

Kacper Kozio?

Micha? Pot?pa

Bartek Chlipa?a

Karol Gryz?o

Dawid Lubera

Katarzyna Kwiek

Filip Krzy?ak

 Igor Iwaniec

Krystian Krzy?ak

Laura Sterner

Julia Korzeniowska

Pozostali  uczestnicy konkursu otrzymali  równie? dyplomy oraz s?odkie upominki.

W imieniu dzieci i rodziców chcemy  bardzo serdecznie podzi?kowa? jurorom za udzia? w komisji i za ufundowanie nagród.

                                                                               Nauczycielka przedszkola Monika Wójcik

 

czwartek, 27 czerwca 2013 10:03
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…