BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
Z ?ycia Gminy

            Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym to ci?g?e poszukiwanie nowych mo?liwo?ci jego rozwoju, kszta?towanie zainteresowa?, postaw. Wychodz?c na przeciw tym oczekiwaniom przedszkole w Siemiechowie w roku szkolnym 2014/2015 zaplanowa?o ró?norodne dzia?ania maj?ce na celu umo?liwienie wychowankom dzia?a? na

rzecz najbli?szego otoczenia, jak i równie? propagowanie zachowa? ekologicznych w?ród najm?odszych.                                                             

Efektem tych stara? jest miedzy innymi zorganizowanie w przedszkolu ró?norodnych konkursów, akcji, spotka? z ciekawymi lud?mi, wystaw. Nasze przedszkole wspó?pracuj?c  z Urz?dem Gminy w Gromniku og?osi?o konkurs rodzinny na wykonanie dowoln? technik? ekologicznej choinki wykorzystuj?c materia?y wtórne – odpady.

Celem konkursu by?o:
-   ­­kszta?towanie w?a?ciwych postaw wobec ?rodowiska,

-   poszerzenie wiadomo?ci z zakresu ochrony ?rodowiska i ekologii przyrody,

-   rozwijanie inwencji twórczej i kreatywno?ci dziecka,

-   budzenie zainteresowa? ró?nymi technikami plastycznymi,

-    wzmacnianie wiary we w?asne si?y,

-    rozwijanie zainteresowa? tradycjami zwi?zanymi ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia.

            Dzieci z rodzicami wykona?y choinki ró?nymi technikami, wykorzystuj?c bardzo ró?norodne surowce wtórne, które znajdowa?y si? w ich najbli?szym otoczeniu. Do konkursu przyst?pi?o 27 uczestników i ka?da przedstawiona przez nich praca by?a wyj?tkowa w swoim rodzaju. Prace uczestników wzbudza?y zachwyt organizatorów jak i równie? jury. Komisja konkursowa w sk?adzie: M. Kubi?, B. Wójcik, M. Kras po d?ugich naradach dokona?a wyboru prac i laureatami konkursu zostali:

-       I miejsce D. So?tys, K. Smole?

-       II miejsce M. Kwiek, F.Koza

-     III miejsce D. Lubera, K.Krzy?ak

Wyró?nienie: K. G?dek, M. Kwiek, J. Pot?pa, W. Chlipa?a

          Zwyci?zcy zostali uhonorowani nagrodami i dyplomami, które ufundowali sponsorzy. Gratulujemy wszystkim laureatom  i zapraszamy dalej do udzia?u w konkursach organizowanych przez przedszkole. Bardzo dzi?kujemy sponsorom za ufundowanie nagród dla zwyci?zców.

                                                                     Opracowa?a: Renata Irytowska Nowak

czwartek, 12 lutego 2015 07:34
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

INFORMUJE SI? ?e z dniem 3 listopada 2014 r. siedziba Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnowie zosta?a przeniesiona na ulic? Krakowska 134.

wtorek, 03 lutego 2015 08:03
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

„Zwalczanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”

19 marca 2015 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 Listopada 46) odb?dzie si? konferencja naukowa pt. „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”.

       

Zainteresowani udzia?em w konferencji mog? zg?asza? prace obejmuj?ce wyniki bada? z zakresu ró?nych form zwalczania barszczu Sosnowskiego oraz z nast?puj?cych obszarów:

-          inwentaryzacja wyst?powania barszczu Sosnowskiego w gminach, województwach, mezoregionach oraz na obszarach chronionych,

-          skutki wyst?powania barszczu Sosnowskiego w ?rodowisku,

-          siedliskowe aspekty wyst?powania barszczu Sosnowskiego,

-          problemy wyst?powania i zwalczania barszczu Sosnowskiego na obszarach parków narodowych,

-          logistyczne i prawne aspekty zwalczania barszczu Sosnowskiego.

Podczas konferencji b?dzie okazja do spotka? nieformalnych oraz wymiany do?wiadcze? i pogl?dów na tematy dotycz?ce wyst?powania i zwalczania barszczu Sosnowskiego.

Zach?camy do udzia?u w konferencji naukowców i praktyków zarówno
z kraju jak i z zagranicy. Mi?o nam b?dzie go?ci? przedstawicieli administracji, firm ?wiadcz?cych us?ugi dla rolnictwa i praktyków, których udzia? w konferencji oraz g?os w dyskusji b?dzie znacz?cym ?ród?em informacji o ró?nych aspektach wyst?powania, szkodliwo?ci i zwalczania barszczu Sosnowskiego. B?dzie stanowi? te? inspiracj? do podejmowania bada? naukowych zmierzaj?cych do opracowania efektywnych
i przyjaznych dla ?rodowiska metod zwalczania barszczu Sosnowskiego.

Istnieje mo?liwo?? ekspozycji stoiska reklamowego firm obs?uguj?cych rolnictwo.

 

DALSZA TRE?? INFORMACJI NT. KONFERENCJI W ZA??CZNIKU

poniedziałek, 05 stycznia 2015 09:48
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

Kasy fiskalne obowi?zkowe niezale?nie od obrotu

Pierwszy Urz?d Skarbowy w Tarnowie informuje, ?e z dniem 1 stycznia 2015 roku zacz??y obowi?zywa? przepisy rozporz?dzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnie? z obowi?zku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj?cych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Nowe regulacje zmieni?y dotychczasowe zasady zwolnie? o których mowa w tym rozporz?dzeniu i obliguj? kolejne grupy zawodowe  do rejestrowania sprzeda?y na rzecz osób fizycznych nieprowadz?cych dzia?alno?ci gospodarczej i rolników rycza?towych za pomoc? kasy – niezale?nie od wielko?ci osi?gni?tego obrotu.

 

CA?O?? KOMUNIKATU W ZA??CZNIKU

wtorek, 27 stycznia 2015 08:28
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

Na podstawie Uchwa?y nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada2014 r. w sprawie zarz?dzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych - Zarz?d Ma?opolskiej Izby Rolniczej informuje, ?e termin wyborów do Rad Powiatowych Ma?opolskiej Izby Rolniczej ustalony zosta? na na dzie? 31 maja 2015 r.

WA?NE DATY:

do dnia 11 maja 2015 r. - zg?aszanie kamdydatów Rad Powiatowych

do dnia 17 maja 2015 r.  - wy?o?enie w Urz?dach Gmin spisu Cz?onków Izby Rolniczej uprawnionych do g?osowania w wyborach.

 

PLAKAT INFORMACYJNY W ZA??CZNIKU

czwartek, 22 stycznia 2015 07:13
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

Naczelnik Pierwszego Urz?du Skarbowego w Tarnowie zaprasza na bezp?atne spotkania
informacyjno-szkoleniowe, które odb?d? si? w budynku g?ównym Pierwszego Urz?du Skarbowego
w Tarnowie ul. Lwowska 72-96a, III pi?tro sala nr 301.
Prosimy o wcze?niejsze zg?oszenie uczestnictwa w szkoleniu telefonicznie pod numerem
014 6302302 lub na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Harmonogram spotka? informacyjno-szkoleniowych w za??czniku.

czwartek, 15 stycznia 2015 11:08
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

            W dniu 10 stycznia 2015 r. w Sali Gminnego O?rodka Kultury w Gromniku odby?o si? Samorz?dowe Spotkanie Op?atkowe. Gospodarzami spotkania byli Przewodnicz?cy Rady – Zdzis?aw Maniak i Wójt Gminy - Bogdan Stasz.

            W spotkaniu udzia? wzi?li radni Gminy Gromnik (obecnej i poprzedniej kadencji), so?tysi z terenu gminy, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy jednostek funkcjonuj?cych na terenie gminy.

            Szczególnie mi?o by?o go?ci? na spotkaniu ksi?dza pra?ata Adolfa Jaworowskiego, ksi?dza proboszcza doktora Andrzeja Jedynaka, ksi??y wikariuszy Piotra Siemka i Mariusza Sach?.

            W ?wi?tecznej atmosferze, przy ?amaniu si? op?atkiem wszyscy sk?adali sobie ?yczenia.

            Wójt Gminy dokona? krótkiego podsumowania ubieg?ego roku. Wspólnie z Przewodnicz?cym Rady dzi?kowali wszystkim za prac? na rzecz spo?eczno?ci gminnej.

            Spotkanie up?yn??o w mi?ej, serdecznej atmosferze. Wspólnemu kol?dowaniu towarzyszy?a Kapela Ludowa „Siemiechowianie” i Grupa ?piewacza z Siemiechowa.

czwartek, 15 stycznia 2015 07:34
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

„NIE DLA NISKIEJ EMISJI !”

czyli czy wiesz czym oddychasz?

Sk?ad chemiczny dymu i py?u:

- tlenki w?gla,

- tlenki siarki i azotu,

- gro?ne zwi?zki chloru i fluoru,

- metale ci??kie: rt??, kadm, o?ów, mangan, chrom,

- wielopier?cieniowe w?glowodory aromatyczne, w??cznie z benzo(?)pirenem,

- w?glowodory alifatyczne,

- aldehydy i ketony,

- dioksyny, furany,

- py?y wraz z rakotwórczymi smo?owymi aerozolami.

Co to jest niska emisja?

Poj?cie niska emisja wzi??o si? od wysoko?ci kominów, z których emitowane s? szkodliwe substancje. Przemys?owe komuny s? du?o wy?sze od tych domowych. Umownie przyjmuje si?, ?e kominy tworz?ce nisk? emisj? maj? wysoko?? do 40 metrów. Z regu?y nie mierz? one wi?cej ni? 10 metrów. Niski komin powoduje, ?e wypuszczane zanieczyszczenia rozprzestrzeniaj? si? po najbli?szej okolicy.

Zjawisko niskiej emisji zwi?zane jest z niebezpiecznymi dla zdrowia py?ami i gazami pochodz?cymi ze spalania w domowych piecach.

Kilka czynników znacznie zwi?ksza szkodliwo?? niskiej emisji:

- palenie ?mieci: palenie plastiku, gumy czy innych odpadów powoduje powstanie bardzo du?ych ilo?ci szkodliwych zwi?zków chemicznych,

- stosowanie niskiej jako?ci w?gla – taki w?giel jest z czasem zmieszany z mu?em w?glowym, ma du?? zawarto?? zwi?zków siarki, popio?u i przy spalaniu uwalnia truj?ce substancje. Jest niskokaloryczny – nie daje du?o ciep?a i trzeba go pali? wi?cej i cz??ciej. Py? pochodz?cy ze spalania niskiej jako?ci w?gla i ?mieci mo?e by? bardziej toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciep?owni.

- korzystanie z niesprawnych, przestarza?ych urz?dze? grzewczych, które nie gwarantuj? optymalnych warunków spalania.

Niebezpieczne zwi?zki chemiczne - sk?adniki niskiej emisji, wnikaj? do gleby   a tak?e w rosn?ce warzywa i owoce.

Zwi?zki chemiczne znajduj?ce si? w niskiej emisji potrafi? rozpu?ci? cement budowlany.

Niska emisja ma bardzo niekorzystny, a czasem wr?cz zabójczy wp?yw na nasz organizm. Jest powodem wielu chorób uk?adu oddechowego, alergii, bólów g?owy, uk?adu kr??enia, chorób w?troby, chorób skórnych, zaburze? hormonalnych a nawet nowotworów. Skutki niskiej emisji, takie jak na przyk?ad nowotwory mog? pojawi? si? dopiero po wielu latach od zatrucia organizmu zanieczyszczonym powietrzem!

Czy wiesz co Ty mo?esz zrobi? aby ograniczy? nisk? emisj??

Sprawd? ju? dzisiaj!

www.czymoddychasz.pl

poniedziałek, 15 grudnia 2014 08:33
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

OG?OSZENIE

             Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 zpó?n. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z p. zm.) stosownie do uchwa?y Nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Gromnik z dnia 19 wrze?nia 2013 r. w sprawie przyst?pienia do sporz?dzania zmiany studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gromnik, przyj?tego uchwa?? Nr XXXIVII/203/01 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 grudnia 2001 r. - w zakresie obejmuj?cym obszar gminy Gromnik w granicach administracyjnych, tj. miejscowo?ci: Brzozowa, Chojnik, Golanka, Gromnik, Polichty, Rzepiennik Marciszewski, Siemiechów.

WÓJT GMINY GROMNIK ZAWIADAMIA

O WY?O?ENIU DO PUBLICZNEGO WGL?DU

projektu zmiany studium uwarunkowa? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gromnik wraz z prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko w zakresie obejmuj?cym obszar gminy Gromnik w granicach administracyjnych, tj. miejscowo?ci: Brzozowa, Chojnik, Golanka, Gromnik, Polichty, Rzepiennik Marciszewski, Siemiechów,

w siedzibie Urz?du Gminy Gromnik, 33-180 Gromnik, ul. Witosa 2,

w dniach od 15 stycznia 2015 do 13 lutego 2015 r.

w godz. 730 do 1530.

DYSKUSJA PUBLICZNA

nad przyj?tymi rozwi?zaniami w projekcie zmiany studium odb?dzie si?

w siedzibie Urz?du Gminy Gromnik, 33-180 Gromnik, ul. Witosa 2,

w dniu 05 lutego 2015 r.

o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 11ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy  o udost?pnianiu  informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj?ce osobowo?ci prawnej oraz ka?dy, kto kwestionuje ustalenia przyj?te w wyk?adanych dokumnetach, mo?e wniosi? uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddzia?ywania na ?rodowisko (w ramach strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko).

                 Uwagi nale?y sk?ada? na pi?mie do Wójta Gminy Gromnik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomo?ci której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca  2015 r.:

 - w siedzibie Urz?du Gminy Gromnik 2, 33-180 Gromnik,

 - drog? pocztow? na adres: Urz?d Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik,

 - drog? elektroniczn?: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub przez Elektroniczn? Platform? Us?ug Administracji Publicznej (e PUAP).

-  

wtorek, 13 stycznia 2015 07:33
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…

Elektroniczny PIT obowi?zkowy  dla p?atników w 2015r.

Pierwszy Urz?d Skarbowy w Tarnowie informuje, ?e od 1 stycznia 2015 roku, moc? ustawy  z dnia 26 wrze?nia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563), wprowadzono obowi?zek sk?adania informacji  PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, rocznego obliczenia PIT-40 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR  w formie elektronicznej. Obowi?zek ten dotyczy przedsi?biorców zatrudniaj?cych powy?ej 5 pracowników oraz biur rachunkowych dzia?aj?cych w imieniu i na rzecz swoich klientów, niezale?nie od liczby zatrudnionych osób. Dla ma?ych firm (zatrudniaj?cych w roku  do 5 pracowników) pozostawiono mo?liwo?? sk?adania w/w formularzy w formie papierowej, ale w skróconym terminie – do ko?ca stycznia.

P?atnicy, którzy wystawiaj? informacje PIT dla nie wi?cej ni? 5 podatników.

Ustawodawca pozostawia tym podmiotom wybór, co do formy przesy?ania dokumentów  do urz?du skarbowego  papierowo lub elektronicznie. Wyj?tkiem jest  informacja  IFT-3/IFT-3R, która musi by? sk?adana drog? elektroniczn?.

Przesy?aj?c ww. dokumenty za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej nale?y, co do zasady, pos?u?y? si? bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu (BPE). Wyj?tek dotyczy p?atników b?d?cych osobami fizycznymi, którzy maj? mo?liwo?? podpisywania dokumentów wysy?anych drog? elektroniczn? danymi autoryzuj?cymi (podobnie jak to jest w przypadku zezna? rocznych).

Termin sk?adania PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R do urz?du skarbowego jest ró?ny w zale?no?ci od formy ich przes?ania:

q   dokument papierowy do ko?ca stycznia roku nast?puj?cego po roku podatkowym

q   dokument elektroniczny do ko?ca lutego roku nast?puj?cego po roku podatkowym.

Termin sk?adania deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR, bez wzgl?du na form?, nie uleg? zmianie -  do ko?ca stycznia roku nast?puj?cego po roku podatkowym.

P?atnicy, którzy wystawiaj? informacje PIT dla wi?cej ni? 5 podatników.

Od 1 stycznia 2015 r. istnieje obowi?zek sk?adania przez te podmioty do urz?dów skarbowych dokumentów PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-3/IFT-3R wy??cznieza pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej.

Przesy?aj?c ww. dokumenty za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej nale?y,  co do zasady, pos?u?y? si? bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu (BPE). Wyj?tek dotyczy p?atników b?d?cych osobami fizycznymi, którzy maj? mo?liwo?? podpisywania dokumentów wysy?anych drog? elektroniczn? danymi autoryzuj?cymi (podobnie jak to jest w przypadku zezna? rocznych).

Termin sk?adania dokumentów do urz?dów skarbowych za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej:

q   PIT-4R, PIT-8AR, IFT-3/IFT-3R – do ko?ca stycznia roku nast?puj?cego po roku podatkowym,

q   PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40 - do ko?ca lutego roku nast?puj?cego po roku podatkowym.

Sposób przesy?ania deklaracji droga elektroniczn?

W celu przes?ania deklaracji za pomoc? ?rodków komunikacji elektronicznej mo?na skorzysta?   z jednej z trzech opcji:

q   Modu?u systemu finansowo-ksi?gowego, stosowanego przez p?atnika;

q   Formularzy interaktywnych, do pobrania ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl;

q   Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), umo?liwiaj?cej sk?adanie dokumentu zbiorczego zawieraj?cego do 20 000 deklaracji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40 (oznaczonych jako PIT-8CZ, PIT-11Z, PIT-RZ, PIT-40Z).

Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) to nowy kana? komunikacji elektronicznej dla p?atników, który ma u?atwi? i usprawni? sk?adanie deklaracji drog? elektroniczn?. Pozwoli na z?o?enie w ramach jednej transmisji danych do 20 000PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40oraz pobranie jednego Urz?dowego Po?wiadczenia Odbioru (UPO) dla ca?ej wysy?ki. W praktyce oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umo?liwiaj?cego p?atnikom wysy?anie urz?dowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem elektronicznym.

Wi?cej informacji mo?na uzyska? na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów:  www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow

 

piÄ…tek, 09 stycznia 2015 07:09
Opublikowane w Z ?ycia Gminy
WiÄ™cej…