A+ R A-
Ogłoszenia

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju serdecznie zaprasza społeczność gmin: Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik oraz Ryglice na spotkania konsultacyjne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
W ramach spotkań przeprowadzona zostanie analiza obszaru pod kątem mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Uczestnicy spotkania będą mieć okazję do zgłaszania swoich pomysłów dotyczących zagospodarowania i rozwoju obszaru.
Serdecznie zapraszamy członków stowarzyszeń, przedstawicieli instytucji i organizacji, rolników, gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli rzemiosła i rękodzielnictwa, twórców, animatorów kultury i turystyki oraz wszystkich mieszkańców.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w terminach:

 1. GROMNIK - 3 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
  Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku, ul. Jana Pawła II 11, 33-180 Gromnik
 2. SZERZYNY - 4 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
  Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach, 38-246 Szerzyny 521
 3. RYGLICE - 5 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
  Spichlerz dworski w Ryglicach, ul. Tarnowska 29, 33-160 Ryglice
 4. RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI - 6 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
  Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rzepienniku Strzyżewskich, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
 5. TUCHÓW - 7 sierpnia 2015 r. – godz. 15:00 – 17:00
  Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

wtorek, 28 lipca 2015 12:36
Opublikowane w Ogłoszenia
Więcej…

Twoje bezpieczeństwo i fachowa pomoc na czas!

 • Gmina Gromnik dołączyła do gmin, które rozpowszechniają wśród swoich mieszkańców tzw. „Koperty życia". Koperty zawierają najistotniejsze informacje o przebytych chorobach, przyjmowanych lekach, a także numery telefonów do bliskich i nazwisko lekarza prowadzącego. Urząd Gminy rozdaje specjalne magnesy na lodówkę i koperty do których należy włożyć wypełnioną Kartę Informacyjną.
 • „Koperta życia" to akcja społeczna skierowana do osób starszych, samotnych i chorych zamieszkujących Gminę Gromnik. Ma na celu ułatwienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne.
 • W otrzymanej karcie informacyjnej należy umieścić ważne wskazówki na temat stanu swojego zdrowia, a następnie włożyć ją do plastikowej koperty. Kopertę należy umieścić w lodówce, a na lodówkę przyczepić załączony magnes z napisem „Tu jest koperta życia". Ratownicy, którzy przyjdą do domu w razie nagłej interwencji, będą mogli szybko zlokalizować dokument i znaleźć w nim dane na temat pacjenta. Zebrane w jednym miejscu podstawowe informacje będą bardzo pomocne dla służb medycznych, szczególnie w pierwszych minutach akcji, kiedy nie ma czasu lub możliwości przeprowadzenia wywiadu.
 • Koperty można odbierać w Urzędzie Gminy Gromnik przy ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik – na parterze w pok. nr 9 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromniku przy ul. Krynickiej 3.

Koperta może uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie podać podstawowych informacji o swojej chorobie.

środa, 10 czerwca 2015 07:32
Opublikowane w Ogłoszenia
Więcej…

  

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 05 marca 2013r. 

Zbiorcze zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012r. położonych na obszarze Gminy Gromnik.

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z p.zm.) gmina ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

     Sporządzając zestawienie jw. gmina korzysta z danych przekazanych przez właścicieli i lokatorów oraz organizacji ich zrzeszających, a także z innych dostępnych źródeł.

     Zarządcy nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Gromnik, określają dane dotyczące czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. (Dz.U. 2007, Nr 250, poz.1873).

Dane określane są za okresy półroczne danego roku kalendarzowego i przekazywane Urzędowi Gminy w Gromniku (pok. nr 9, parter) w terminie:
1) za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku;
2) za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego.

 

                                                                                              Wójt Gminy Gromnik

                                                                                                 mgr Bogdan Stasz

 

Zestawienie danych dotyczących czynszów za I oraz II półrocze 2012r. do pobrania w poniższym załączniku:

wtorek, 05 marca 2013 11:47
Opublikowane w Ogłoszenia
Więcej…

Od  01 stycznia 2013 roku kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym można załatwić podczas jednej wizyty w Urzędzie.

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych wprowadzono ustawą z dnia 07.12.2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw / Dz.U.r.2012 poz.1407/

*ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ

  Z  DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU

Polega na możliwości dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy przyjmujący  zameldowanie. 

Wymagane dokumenty

    -   wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie pobytu stałego”, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby /nie podaje się informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym, nie ma również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej/ , adres nowego miejsca zameldowania oraz wskazanie adresu  dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia;

      -   dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość – odpis skrócony aktu urodzenia);

       -  do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu;

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd gminy właściwy ze względu na nowe miejsce pobytu osoby.

Uwaga: Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego - organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Zameldowanie następuje na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził ten akt, bez konieczności wypełniania odpowiednio formularza „Zgłoszenie pobytu stałego”. 

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY I ZGŁOSZENIE POWROTU 

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi (właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu). Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu

* ZNIESIONO  SANKCJE  KARNE  DLA OBYWATELI POLSKICH  I OBYWATELI  UE  ZA   

   NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU  MELDUNKOWEGO

* DŁUŻSZY TERMIN  NA  ZGŁOSZENIE MELDUNKU

Wydłużono do 30 dni ,licząc od dnia przybycia , termin w którym osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące.

* MOŻLIWOŚĆ DOPEŁNIENIA FORMALNOŚCI MELDUNKOWYCH PRZEZ  PEŁNOMOCNIKA

Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące ,wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego pon.3 miesiące, zgłoszenia wyjazdu za granicę lub powrotu z wyjazdu poza granice RP  można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości;

* ZLIKWIDOWANO  OBOWIĄZEK  ZAMELDOWANIA OBYWATELI POLSKICH  ORAZ    OBYWATELI   UE  NA  POBYT  CZASOWY  NIE PRZEKRACZAJĄCY TRZECH MIESIĘCY

*WŁAŚCICIELE, DOZORCY  I  ADMINISTRATORZY  NIERUCHOMOŚCI  ORAZ  ZAKŁADY    PRACY  NIE MAJĄ OBOWIĄZKU  WERYFIKOWANIA  WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO  PRZEZ  MIESZKAŃCÓW  LUB  PRACOWNIKÓW

*ZNIESIONO  OBOWIĄZEK  MELDUNKOWY  WCZASOWICZÓW  I  TURYSTÓW

*ZGODNIE  Z  USTAWĄ  OBOWIĄZEK  MELDUNKOWY ZOSTANIE ZNIESIONY OD STYCZNIA  2016  ROKU.

*W   ZAŁĄCZENIU   WZORY  FORMULARZY  MELDUNKOWYCH

poniedziałek, 14 stycznia 2013 08:12
Opublikowane w Ogłoszenia
Więcej…
W związku z rozpoczynającą się ogólnopolską akcją „NIE dla czadu”, w organizację której zaangażował się Małopolski Urząd Wojewódzki, zamieszczamy na stronie internetowej  link: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216. Odsyła on do strony internetowej Państwowej Straży Pożarnej, na której znajdują się informacje na temat zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla oraz rady odnośnie zapobiegania i instrukcję postępowania w przypadku gdy dojdzie do zatrucia.
wtorek, 30 października 2012 07:35
Opublikowane w Ogłoszenia
Więcej…

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych stała się, na podstawie art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, działalnością regulowaną , wymagającą wpisu do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

                Warunkiem uzyskania wpisu do powyższego rejestru jest, stosownie do art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, złożenie pisemnego wniosku zawierającego:

1)       firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)       numer identyfikacji podatkowej NIP;

3)       numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4)       określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, z podaniem kodu odpadu.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 50 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej.

Obowiązek uiszczenia opłaty nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 1 .01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych.

 1. Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1)       dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2)       znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z p. zm.)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1)       nazwę przedsiębiorcy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2)       oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3)       podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji,

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

 

Wzór wniosku dostępny jest w urzędzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, pok. nr 11

oraz w BIP Gminy Gromnik i na www.gromnik.pl .

UWAGA

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

piątek, 13 stycznia 2012 08:58
Opublikowane w Ogłoszenia
Więcej…