BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
26-09-2011

Cmentarze wojenne

CMENTARZE WOJENNE Z I WOJNY ?WIATOWEJ NA TERENIE GMINY GROMNIK

Cmentarz wojenny nr 115 w Rzepienniku Marciszewskim po?o?ony w przysió?ku Ostrzesze. Pochowanych jest tutaj 151 ?o?nierzy: 69 z armii austro – w?gierskiej, 4 z armii niemieckiej oraz 78 z armii rosyjskiej. Cmentarz za?o?ony na planie litery „V”, dostosowany do terenu. Mogi?y ziemne roz?o?one nieregularnie, na mogi?ach drewniane krzy?e, zako?czone trójk?tnie. Brak tabliczek imiennych. Pochowanych jest tutaj 151 ?o?nierzy: 69 z armii austro – w?gierskiej, 4 z armii niemieckiej i 78 z armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny nr 145 w Gromniku po?o?ony w ?rodkowej cz??ci cmentarza parafialnego w Gromniku, na prawo od g?ównej alejki. Projektowa? H. Scholz. Obiekt na planie litery "T". Na wprost wej?cia smuk?y kamienny obelisk na trójstopniowym cokole, z p?askorze?b? antycznego he?mu na licu. Na tylnej ?cianie data "MCMXIV - MCMXV". Mogi?y ustawione rz?dowo, stele z tabliczkami imiennymi na licu. Pochowanych jest tutaj 131?o?nierzy armii austro - w?gierskiej i 14 ?o?nierzy armii rosyjskiej w 15 mogi?ach zbiorowych i 38 pojedynczych.

Cmentarz wojenny nr 146 w Gromniku po?o?ony w Gromniku przy lokalnej drodze Gromnik - Polichty - Kipszna. Projektowa? H. Scholz. Obiekt na planie prostok?ta, centralny kamienny cokó? z datami 1914 - 1915 zwie?czony kamienn? mis? ofiarn?. Na ?cianach kute motywy ro?linne. Pochowanych jest tutaj w dwóch mogi?ach zbiorowych 41 W?grów i 19 Austriaków poleg?ych w dniach 20-25.XII.1914 r.

Cmentarz wojenny nr 147 w Golance na wzgórzu, w przysio?ku Ptasi Dzio?. Projektowa? H. Scholz. Cmentarz za?o?ony na planie pó?kola. Po?rodku uwag? zwraca masywny, betonowy krzy? ?aci?ski. Mogi?y za?o?one w trzech okr?gach, na nich betonowe coko?y z ?eliwnymi krzy?ami ?aci?skimi i prawos?awnymi. Pochowanych jest tutaj 108 ?o?nierzy: 74 ?o?nierzy z armii austro – w?gierskiej i 34 ?o?nierzy armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny nr 148
w Chojniku po?o?ony w po?udniowej cz??ci wsi. Projektowa? H. Schulz. Obiekt na planie prostok?ta, ogrodzony niskimi betonowymi s?upkami po??czonymi stalow? por?cz?. Po?rodku na wysokim, zw??aj?cym si? ku górze postumencie masywny krzy? ?aci?ski. Mogi?y po obu stronach g?ównej alei, na mogi?ach betonowe cokoliki z tabliczkami imiennymi na licu i krzy?ami ?eliwnymi. Pochowanych jest tutaj 60 ?o?nierzy: 40 ?o?nierzy armii austro – w?gierskiej i 20 ?o?nierzy armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny nr 149
w Chojniku po?o?ony w zachodniej cz??ci wsi. Projektowa? H. Schulz. Cmentarz za?o?ony na planie prostok?ta, ze ?ci?tymi tylnymi naro?ami. Obiekt ogrodzony. Wej?cie uj?te w betonowe s?upki z bramk? dwuskrzyd?ow?. Mogi?y ziemne dwurz?dowe z betonowymi cokolikami z krzy?ami ?eliwnymi. Pochowanych jest tutaj 122 ?o?nierzy: 82 z armii austro – w?gierskiej i 40 z armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny Nr 150 w Chojniku po?o?ony przy drodze g?ównej Tarnów – Moszczenica. Projektowa? H. Schulz. Obiekt po?o?ony na dwóch prostok?tnych tarasach, oddzielonych kamiennym murem z piaskowca. Tarasy po??czone schodami umo?liwiaj?cymi wej?cie do centralnie po?o?onego pomnika na tylniej ?cianie najwy?szego tarasu. Pomnik w kszta?cie kamiennego postumentu, zwie?czony rze?b? antycznego he?mu. Mogi?y roz?o?one równolegle do drogi, z betonowymi cokolikami z ?eliwnymi krzy?ami. Na cokolikach tabliczki imienne. Pochowanych jest tutaj 40 ?o?nierzy: 13 z armii austro – w?gierskiej i 27 z armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny nr 154 w Chojniku po?o?ony w zachodniej cz??ci wsi, w przysió?ku Zadziele. Projektowa? H Scholz. Obiekt w kszta?cie prostok?ta, otoczony ?ywop?otem. Mogi?y roz?o?one nieregularnie, z betonowymi cokolikami z tabliczkami imiennymi na licu. Znajduje si? tutaj kilka masowych mogi? z a?urowymi dwuramiennymi krzy?ami. W centralnym miejscu widnieje wspó?czesny belkowy krzy? ?aci?ski. Pochowanych jest tutaj: 87 ?o?nierzy: 43 z armii austro – w?gierskiej i 44 z armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny nr 155 w Chojniku po?o?ony w przysió?ku Stadniczówka, projektu H. Scholza. Cmentarz w lesie, w miejscu trudnym do odnalezienia. Obiekt na planie prostok?ta, ze ?ci?tymi tylnymi naro?nikami. Mogi?y ziemne roz?o?one równolegle po obu stronach g?ównej alei. Na mogi?ach wysokie, betonowe stele stylizowane na krzy?e o krótkich ramionach. Na licach imienne tabliczki emaliowane i ?eliwne krzy?e. Pochowanych jest tutaj: 148 ?o?nierzy: 17 z armii austro – w?gierskiej i 131 z armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny nr 181 w Siemiechowie po?o?ony w przysio?ku Moszczenica. Projektowa?: S. Haller. Pierwotnie obiekt za?o?ony na planie prostok?ta ze ?ci?tym naro?nikiem. Po dokonanej w latach 1986- 1987 generalnej przebudowie, obiekt za?o?ony na planie nieforemnego pi?cioboku. Cmentarz ogrodzony metalowym p?otkiem ustawionym na fundamencie. W obiekcie neoklasycystyczna kaplica, w której odprawiane s? okazjonalnie msze ?wi?te. Na mogi?ach betonowe cokoliki, a na nich ?eliwne krzy?e w ró?nych rozmiarach. Na licu owalne, emaliowane tabliczki imienne. Pochowanych jest tutaj 178 ?o?nierzy: 159 z armii austro – w?gierskiej i 19 z armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny nr 182 w Siemiechowie po?o?ony przy granicy z miejscowo?ci? Lichwie, na po?udniowym stoku góry Wa?. Obiekt bardzo ma?y, za?o?ony na planie prostok?ta, gruntownie przebudowany. Mogi?y zosta?y zlikwidowane a tylko symbolicznie wykonano pomnik oficera. Pochowanych jest tutaj 45 ?o?nierzy z armii austro – w?gierskiej.

Cmentarz wojenny nr 183 w Siemiechowie. Du?y obiekt po?o?ony na cmentarzu parafialnym w Siemiechowie. Projekt H. Scholz. Nekropolia ogrodzona. W centralnym miejscu pomnik w kszta?cie o?tarza polowego ustawionego na podium i opartego o p?yt? z dwoma kolumnami. Nad o?tarzem p?askorze?ba ?w. Jerzego zabijaj?cego smoka. Pochowanych jest tu: 127 Austriaków i 6 Rosjan w 92 mogi?ach pojedynczych i 15 zbiorowych.

Cmentarz wojenny nr 184 w Brzozowej po?o?ony w przysió?ku Podlesie. Projektowa?: H. Scholz. Obiekt za?o?ony na planie niesymetrycznego czworoboku obok starej kapliczki. W centralnym miejscu kapliczka z figur? Matki Boskiej. Mogi?y roz?o?one wewn?trz ogrodzenia, na nich betonowe stele z krzy?ami ?eliwnymi i emaliowanymi tabliczkami imiennymi na licu. Pochowanych jest tutaj 78 W?grów i 25 Rosjan w 7 mogi?ach zbiorowych i 24 pojedynczych.