BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
28-05-2015

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY GROMNIK

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW            

Urz?d Gminy Gromnik informuje, ?e zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Gromnik odbywa? si? b?dzie we wskazanych miejscach na terenie poszczególnych miejscowo?ci, wed?ug nast?puj?cego harmonogramu:

L.p.

Miejscowo??

Miejsce odbioru

Data

Czas odbioru

1.

Brzozowa

Plac przy starej Remizie OSP

08.06.2015 r.

11.30-15.00

2.

Chojnik

Parking przy Ko?ciele

09.06.2015 r.

7.30-14.00

3.

Golanka

Plac przy Szkole Podstawowej

13.06.2015 r.

11.30-15.00

4.

Gromnik

Plac Targowy

13.06.2015 r.

7.30-14.00

5.

Polichty

Parking przy Domu Ludowym

08.06.2015 r.

7.30–11.00

6.

Rzepiennik Marciszewski

Parking przy Domu Ludowym

13.06.2015 r.

7.30-11.00

7.

Siemiechów

Plac przy Remizie OSP

13.06.2015 r.

7.30-14.00

Odpady b?d? odbierane przez Przedsi?biorstwo Komunalno-Budowlane ,,KOMBUD’’    Spó?ka z o.o. z/s w Ci??kowicach przy ul. Krynickiej 6.

Zebraniu podlegaj? nast?puj?ce rodzaje odpadów:

- meble (sto?y, krzes?a, szafy, dywany wyk?adziny, wózki dzieci?ce, materace, pierzyny, rowery, zabawki du?ych rozmiarów, itp.),

- zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny (lodówki, pralki, piece kuchenne, telewizory, monitory itd.),

- opony samochodów osobowych (bez ci?gnikowych),

- odpady rozbiórkowe i budowlane (panele, okna, drzwi, elementy ogrodzeniowe, wanny, umywalki, muszle klozetowe, sp?uczki, grzejniki, rolety, itp.),

- zu?yte baterie i akumulatory

                                                                                                                                

Odpady ?adowane b?d? w w/w terminach bezpo?rednio na samochody podstawione przez firm?.

 

 

Dodatkowe informacje dotycz?ce zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zu?ytego sprz?tu elektrycznego

i elektronicznego uzyska? mo?na w godzinach pracy tut. Urz?du Gminy, tj. 33-180 Gromnik ul. Witosa 2, pok. nr 9, tel. (0-14) 65 14 202 wew.14

Ostatnia aktualizacja: piÄ…tek, 29 maja 2015 07:54
WiÄ™cej z tej kategorii: « INFORMACJA DLA MIESZKA?CÓW