BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
10-04-2015

INFORMACJA DLA MIESZKA?CÓW

W dniach: 11.02.2015r. i 12.02.2015r. oraz 27.02.2015 r. w Urz?dzie Gminy Gromnik zosta?a przeprowadzona kontrola przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska w Krakowie - Delegatury w Tarnowie w zakresie przestrzegania przepisów ochrony ?rodowiska. Kontrola WIO? odby?a sie na podstawie obowi?zuj?cych przepisów a w szczególno?ci:

- art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., póz. 1399 z p. zm.), cyt.: „gminy prowadz? ewidencj?:

1)      zbiorników bezodp?ywowych w celu kontroli cz?stotliwo?ci ich opró?niania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2)     przydomowych oczyszczalni ?cieków w celu kontroli cz?stotliwo?ci i sposobu pozbywania si? komunalnych osadów ?ciekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej".

W zaleceniach pokontrolnych inspektor WIO? zaleci? dla urz?dników gminnych:

1.        Przeprowadzi? kontrole gospodarstw i posesji, nie posiadaj?cych przy??czy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanych na terenie Gminy Gromnik, a korzystaj?cych ze zbiorników bezodp?ywowych ?cieków bytowych, ewentualnie przydomowych oczyszczalni ?cieków, pod k?tem posiadania umów korzystania z us?ug wykonywanych przez podmioty prowadz?ce dzia?alno?? w zakresie opró?niania zbiorników bezodp?ywowych i transportu nieczysto?ci ciek?ych oraz dowodów uiszczenia op?at za us?ugi wywozu nieczysto?ci p?ynnych gromadzonych w zbiornikach, lub okresowego wywozu osadu nadmiernego wytwarzanego w przydomowych oczyszczalniach, zgodnie z art. 5, ust. 6 cyt.: „Nadzór nad realizacj? obowi?zków okre?lonych w ust. 1-4 sprawuje wójt," oraz art. 6, ust.7 i art. 9 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z p. zm.),

w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 roku.

2.        W przypadku nieprawid?owo?ci polegaj?cych na stwierdzeniu, ?e zbiornik, w którym gromadzone s? ?cieki bytowe jest nieszczelny, lub jest w z?ym stanie technicznym, poinformowa?, zgodnie z w?a?ciwo?ci? organy nadzoru budowlanego, tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowie, który jest organem w?a?ciwym zgodnie z art. 81 ust. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z p. zm.) do prowadzenia nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,

w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 roku.

3.        Zobowi?za? w?a?cicieli posesji, m.in. poprzez wydanie decyzji nakazuj?cej przy??czenie posesji do istniej?cej sieci kanalizacji gminnej z uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci technicznych i ekonomicznych, za wyj?tkiem w?a?cicieli posesji wyposa?onych wprzydomowe oczyszczalnie ?cieków, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 roku, póz. 1399 z p. zm.),

w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 25 maja 2015 12:53