A+ R A-
10-04-2015

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W dniach: 11.02.2015r. i 12.02.2015r. oraz 27.02.2015 r. w Urzędzie Gminy Gromnik została przeprowadzona kontrola przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatury w Tarnowie w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Kontrola WIOŚ odbyła sie na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności:

- art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., póz. 1399 z p. zm.), cyt.: „gminy prowadzą ewidencję:

1)      zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2)     przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej".

W zaleceniach pokontrolnych inspektor WIOŚ zalecił dla urzędników gminnych:

1.        Przeprowadzić kontrole gospodarstw i posesji, nie posiadających przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanych na terenie Gminy Gromnik, a korzystających ze zbiorników bezodpływowych ścieków bytowych, ewentualnie przydomowych oczyszczalni ścieków, pod kątem posiadania umów korzystania z usług wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczenia opłat za usługi wywozu nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach, lub okresowego wywozu osadu nadmiernego wytwarzanego w przydomowych oczyszczalniach, zgodnie z art. 5, ust. 6 cyt.: „Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt," oraz art. 6, ust.7 i art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z p. zm.),

w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 roku.

2.        W przypadku nieprawidłowości polegających na stwierdzeniu, że zbiornik, w którym gromadzone są ścieki bytowe jest nieszczelny, lub jest w złym stanie technicznym, poinformować, zgodnie z właściwością organy nadzoru budowlanego, tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowie, który jest organem właściwym zgodnie z art. 81 ust. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z p. zm.) do prowadzenia nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,

w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 roku.

3.        Zobowiązać właścicieli posesji, m.in. poprzez wydanie decyzji nakazującej przyłączenie posesji do istniejącej sieci kanalizacji gminnej z uwzględnieniem możliwości technicznych i ekonomicznych, za wyjątkiem właścicieli posesji wyposażonych wprzydomowe oczyszczalnie ścieków, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 roku, póz. 1399 z p. zm.),

w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 25 maja 2015 12:53