BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
23-09-2011

Siemiechów

„S?ownik Geograficzny Królestwa Polskiego...” z II pol. XIX wieku...


„…Siemiechów albo Siemiechów wie?, powiat tarnowski , nad potokiem Brzozowskim (lewy dop?. Dunajca) i przy go?ci?cu z Zakluczyna do Gromnika (nad Bia?? 5 km), wzniesiony 245 metrów npm., sk?ada si? z w?a?ciwej wsi i przysio?ków: Góry Wielkie, Góry Ma?e, ??k, Moszczenice i Wiesio?ka. Podobnie i obszar wi?kszej posiad?o?ci dzieli si? na trzy cz??ci: Siemiechów, Le?niczówk? i Dybówk?. Ca?a osada liczy 247 dymów (11 na obszarze wi?kszej posiad?o?ci) i 1595 mieszka?ców (769 m??czyzn, 826 kobiet); 1547 rzymskich katolików i 48 izraelitów. Obszar wi?kszej posiad?o?ci wynosi 579 roli, 6 ??k, 14 past. i 511 mórg lasu; pos. mniejsza ma 1687 roli, 132 ??k, 310 pastwisk i 307 mórg lasu. We wsi jest drewniany ko?ció? paraf. i szko?a ludowa. Parafia nale?y do dyecezji tarnowskiej, dekanatu tuchowskiego. Wed?ug D?ugosza (L. B., III, 216) wie? Szemychów mia?a parafi? i nale?a?a dawniej do opactwa tynieckiego na mocy przywileju Kazimierza Wielkiego. z r. 1354, ale j? Spytek z Melsztyna przemoc? odebra? klasztorowi, nied?ugo przed bitw? nad Worsk?? 1398 r., w której poleg? "i s?usznie utraci? swoje, który zaj?? cudze". V drugiej wzmiance (II, 276) milczy D?ugosz i?by Siemiechów nale?a? do opactwa tynieckiego. W 1581 r. Sziemichow (Pawi?ski, Ma?op., 118) ze so?tystwem nale?a? do Siemichowskiego i liczy? 25 ?anów kmiecych, 10 zagród bez roli, 3 komorników z byd?em, 8 bez byd?a, 4 rzemie?lników i 1 1/2 ?ana so?tysiego. Wioska ta graniczy na zach. z Fa?ciszow?, na wschód z Gromnikiem, na p?d. z Brzozow? a na p?n. przez du?y bukowy las z ?ubink?. Siemiechowskie starostwo niegrodowe, w woj. krakowskiem, pow. bieckim, pod?ug spisów podskarbi?skich z r. 1770 obejmowa?o wie? Siemiechów z wójtowstwem i trzy folwarki, które w tym czasie posiada? Ignacy Krasi?ski, op?acaj?c ze? kwarty z?p. 1266 gr. 17, a hyberny z?p. 458 gr. 12. Po zaj?ciu tych dóbr przez rz?d austryacki w r. 1772, ten?e sprzeda? je w r. 1789 temu? Krasi?skiemu za cen? lustracyjn?…”

Siemiechów to najwi?ksza obszarowo wie? gminy Gromnik. Znajduj? si? tutaj najwi?ksze gospodarstwa rolne w gminie. Wiele gospodarstw specjalizuje si? w uprawie krzewów owocowych i warzyw. Jedno gospodarstwo specjalizuje si? w uprawie winoro?li.
Siemiechów przecina droga wojewódzka nr 980 Jurków – Biecz, wzd?u? której koncentruje si? budownictwo mieszkaniowe i dzia?alno?? us?ugowa.
Przewa?aj?ca cz??? wsi ze wzgl?du na cenne w?a?ciwo?ci przyrodnicze w??czona zosta?a do Ci??kowicko – Ro?nowskiego Parku Krajobrazowego. Przebiega przez ni? wiele ciekawych szlaków turystycznych: pieszych i rowerowych.
W przysio?ku Wielkie Góry znajduje si? wyci?g narciarski, teleskopowo – tale?ykowy, typu WM-10 PATRONIK wysokiego prowadzenia, d?ugo?? 300 m, usytuowany na wyprofilowanym stoku. Przepustowo?? 820 osób/godzin?. Pr?dko?? max 2,3 m/s. ?redni czas zjazdu 2 min 30 sekund. Trasa jest sztucznie na?nie?ona i o?wietlona. W pobli?u  wyci?gu bacówka z wypo?yczalni? sprz?tu narciarskiego,  jad?odajni?, grill, taras widokowy, parking.
W Siemiechowie znajduje si? zabytkowy Ko?ció? p.w. Matki Boskiej Gromnicznej , dawny parafialny - gotycki, jednonawowy, drewniany, konstrukcji zr?bowej, pokryty i pobity gontem, z pó?nobarokow? kaplic? murowan? z kamienia zbudowan? na pocz?tku XVI wieku, przebudowan? oko?o 1800 r. Ko?ció? odnawiany prawdopodobnie w 1585 r. przy udziale cie?li Jana z Mstowa. Zachrystia, uszkodzona po?arem odbudowana zosta?a oko?o 1678 r. Wie?? wzniesiono w XVII wieku, jednak w 1922 roku rozebrano. W latach 1955 - 56 ko?ció? zosta? gruntownie odnowiony. W 1953 roku zosta?y odkryte fragmenty polichromii z 1643 i 1726 roku.
Ponadto mo?na zobaczy?:
polichromi? ze zniszczonymi scenami figuralnymi z 1872 roku malowanymi przez A. Paszy?skiego oraz ambon? pó?nobarokow?.
Drugi Ko?ció?, dzisiejszy parafialny pw. Matki Boskiej Gromnicznej i Wniebowst?pienia Pana Jezusa, zbudowany  w latach 1929 - 1935, bezstylowy, jednonawowy, z ceg?y, otynkowany, kryty dachówk?. Wn?trze ?wi?tyni zdobi? przeniesione ze starego ko?cio?a:
- polichromia figuralna i dekoracyjna z 2 po?owy XVIII w.,
- o?tarz g?ówny z 2 po?owy XVIII w.,
- boczny prawy oraz chrzcielnica rokokowe z 2 po?. XVIII w.,
- dawna chrzcielnica kamienna, gotycka z 2 po?owy XV wieku.,
Obok ko?cio?a dzwonnica, a na niej dzwony: 1. Odlany w 1534 r.; 2. Odlany w 1557 r. w Brnie na Morawach.