BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
25-05-2015

INFORMACJA o osi?gni?tych w 2014 roku przez Gmin? Gromnik poziomach recyklingu

INFORMACJA

o osi?gni?tych w 2014 roku przez Gmin? Gromnik poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazanych do sk?adowania

  1. Osi?gni?ty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji kierowanych do sk?adowania – 49,19 %
  2. Osi?gni?ty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia nast?puj?cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk?a – 19,19 %
  3. Osi?gni?ty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami innych ni? niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %.