BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
23-09-2011

Rzepiennik Marciszewski

„S?ownik Geograficzny Królestwa Polskiego...” z II pol. XIX wieku...

„…Rzepiennik Marciszowski wie?, powiat gorlicki, blisko uj?cia Rzepiennika do Bia?y, zajmuje obszerniejsz? dolin? od poprzedniego [Rz. Biskupiego] i graniczy na zachód z Golank?, na pó?n. z Lubaszow?, na zachód z Rzepiennikiem Strzy?owskim a na po?ud. z Turskiem. Dwa m?yny wodne. Wie? liczy 138 domów, 760 mieszka?ców. 755 rzymskich katolików i 5 izraelitów. Posiad?o?? wi?ksza (Luc. Zeisingera) wynosi 321 roli, 17 ??k, 57 pastwisk i 222 mórg lasu; pos. mniejsza 371 roli, 34 ??k, 150 pastwisk i 179 mórg lasu. W XVI w. (Rzepiennik Marciszów) liczy? (Pawi?ski, Ma?op., 122) 21 pó??anków kmiecych, 3 zagrody bez roli, 4 komorników z byd?em, 2 rzemie?lników, 1 so?tysa. By?a do 1772 r. w wójtowstwem królewskiem i dopiero przez rz?d austryacki zosta?a sprzedan?…”


Rzepiennik Marciszewski to miejscowo?? po?o?ona przy drodze wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz. Niegdy? przebiega? t?dy wa?ny szlak handlowy do Biecza i dalej na W?gry. Budownictwo mieszkaniowe i us?ugi skoncentrowane s? przy drodze wojewódzkiej. Z przysió?ka Cisie i Ostrzesze rozci?gaj? si? wspania?e widoki, teren obfituje w lasy i zwierz?ta.
Wzgórza te s? wspania?ymi trasami dla mi?o?ników w?drówek pieszych, niezbyt forsownych szlaków rowerowych i w?drówek konnych. Teren wsi uzbrojony jest w podstawowe media: energia elektryczna, gaz, telefony. Corocznie powi?ksza si? sie? utwardzonych dróg.            W przysz?o?ci zostanie wybudowany wodoci?g i kanalizacja. We wrze?niu 2007 oddano do u?ytkowania now? szko?? podstawow?. W budynku mie?ci si? równie? filia Biblioteki publicznej.