BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
23-09-2011

Polichty

„S?ownik Geograficzny Królestwa Polskiego...” z II pol. XIX wieku...

„…Polichty dawniej Polikta, wie? w gminie Brzozowa, powiat tarnowski. W 1880 r. ma 75 domów, 381 mieszka?ców. (169 m??czyzn, 212 kobiety). W XV w. wie? Polythka, w par. Brzozowa, w?asno?? Spytka z Melsztyna herbu Leliwa, p?aci?a z 2 ?anów dziesi?cin? kapitule krakowskiej po fertonie szerokich groszy pragskich z ?anu (D?ugosz, L, B., I, 177). Wed?ug registru poborów powiatu sandeckiego z r. 1581 wie? Polikta i Brzozowa, dzier?awiona przez Chrz?stowskiego, mia?a 14 ?anów kmiecych, 10 zagrodników z rol?, 8 komorników z byd?em, 5 komorników bez byd?a, przekupie?, 1 kurnik, 2 rzemie?lników Cz??? nale??ca do Adama Giera?ta mia?a 4 zagród bez roli, 1 komornika z byd?em (Pawi?ski, Ma?op., str.145)…”


Polichty to ma?a miejscowo?? w gminie Gromnik, po?o?ona w ca?o?ci w terenie górzystym, z najwy?ej po?o?onym obszarem w gminie jakim jest pasmo Suchej Góry. Teren ze wzgl?du na swoje walory przyrodnicze i mikroklimat, po?o?ony ca?kowicie w Ci??kowicko – Ro?nowskim Parku Krajobrazowym. Przez teren Policht przebiegaj? atrakcyjne szlaki turystyczne piesze i rowerowe, min.: na Budzy?, do Zakliczyna.
Rozporz?dzeniem wojewody tarnowskiego nr 44/98 z dnia 27 sierpnia 1998 roku w so?ectwie Polichty, na terenie Ci??kowicko – Ro?nowskiego Parku Krajobrazowego zosta? utworzony u?ytek ekologiczny „Polichty”. Znajduje si? tam O?rodek Edukacyjny Zespo?u Parków Krajobrazowych Pogórza i wytyczona wokó? niego 1,5 km d?ugo?ci ?cie?ka przyrodnicza, gdzie mo?na obserwowa? trzydzie?ci gatunków ro?lin chronionych w ich naturalnych siedliskach. Intryguj?c? atrakcj? jest staw, pe?en ro?linno?ci, wodnych stworze? i owadów z wychodz?cym z brzegu pomostem drewnianym, pozwalaj?cym z bliska ogl?da? biosfer? stawu, zagl?da? w "oko przyrody".
We wsi Polichty wyst?puj? trzy ?ród?a wód mineralnych – siarczkowych. Jest to najwi?kszy naturalny wyp?yw powierzchniowy wody mineralnej na tym terenie. Zasi?g
i zasoby z?o?a nie s? bli?ej znane, a ich eksploatacja jest niewielka. Jest to fragment z?o?a wód mineralnych ci?gn?cego si? pasem progu czchowskiego pocz?wszy od Filipowic w gminie Zakliczyn. Dostarczaj? one wod? wodorow?glanowo -wapniow? i wapniowo-sodow?, zawieraj?c? siarkowodór. Zawarto?? siarkowodoru w poszczególnych ?ród?ach wynosi 15,5; 17,8 i 38 mg/dm3 . Mineralizacja wynosi 0,5 – 0,8 g/dm3. Wody siarczkowe stwarzaj? mo?liwo?? wykorzystania w lecznictwie.
Mieszka?cy Policht zapraszaj? na zbiory borówek oraz jesieni? na „pewne” grzybobranie.