BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
20-03-2015

INFORMACJA DLA MIESZKA?CÓW

PRAWID?OWE WYPE?NIANIE DOWODÓW WP?ATY

Urz?d Gminy Gromnik apeluje aby mieszka?cy dokonuj?cy wp?aty z tytu?u op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Urz?du Gminy w Gromniku, w tytule przelewu dok?adnie wskazali dane osoby, która z?o?y?a deklaracj? z danej nieruchomo?ci, a tak?e miesi?c którego dotyczy wp?ata. Pozwoli to nie unikni?cie w?tpliwo?ci dotycz?cych prawid?owego zaksi?gowania wp?aty.