BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
21-09-2011

Golanka

„S?ownik Geograficzny Królestwa Polskiego...” z II pol. XIX wieku...

„…Golanka lub Golonka wie? nad Bia?? Dunajcow?, w pow. tarnowskim, nale?y do s?du powiatowego w Tuchowie, urz?du pocztowego i parafii rzym. kat. w Gromniku o 3 kilometry; le?y w okolicy górskiej, 359 metrów wzniesionej i liczy 349 mieszka?ców. Wi?ksza posiad?o?? wynosi 144 mórg lasu; mniejsza 229 mórg roli, 21 mórg ogrodów i ??k, 51 mórg pastwisk i 67 mórg lasu. W XVI w. w?asno?? klasztoru t?czy?skiego…”


Obok Policht, to najmniejsza miejscowo?? gminy Gromnik. Po?o?ona w rozleg?ej dolinie rzeki Bia?ej, przy wa?nym szlaku komunikacyjnym, jakim jest droga wojewódzka nr 980 Jurków – Biecz. Zabudowa w tym so?ectwie tworzy uk?ad ?a?cuchowy wzd?u? g?ównych ci?gów komunikacyjnych, z koncentracj? przy drodze wojewódzkiej. Teren wsi jest uzbrojony w podstawowe media: energia elektryczna, gaz, telefony, wodoci?g gminny. W chwili obecnej opracowana jest dokumentacja budowy kanalizacji.
Staraniem ca?ej spo?eczno?ci tej niewielkiej miejscowo?ci, w?adz lokalnych i gminnych wybudowano pi?kn? szko??. Budynek ten pe?ni? b?dzie nie tylko funkcje szko?y, b?dzie to placówka kulturalna na uroczysto?ci okoliczno?ciowe a tak?e odprawiana jest tutaj coniedzielna Msza ?wi?ta.
Cz??? wsi ze wzgl?du na swoje walory przyrodnicze i krajobrazowe zosta?a w??czona do Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

Na wzgórzu, w przysio?ku Ptasi Dzio? znajduje si? cmentarz wojenny nr 147 z okresu I wojny ?wiatowej, projektu H. Scholza. Pochowanych jest tutaj 108 ?o?nierzy: 74 ?o?nierzy z armii austro – w?gierskiej i 34 ?o?nierzy armii rosyjskiej.