BÅ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
09-03-2015

GMINNY KONKURS WIEDZY PO?ARNICZEJ

W ?rod?, 4 marca 2015 r. w Gminnym O?rodku Kultury w Gromniku odby? si? gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej pn. „M?odzie? zapobiega po?arom”. Zosta? on przeprowadzony w trzech grupach wiekowych. Pierwsz? z nich stanowili uczniowie szkó? podstawowych, drug? – m?odzie? gimnazjalna, natomiast trzeci? – m?odzie? szkó? ponadgimnazjalnych. Jury w sk?adzie: p. Czes?aw Cudek – Przewodnicz?cy komisji, p. Ewelina Stefa?ska – Sekretarz, p. Roman Iwaniec – Cz?onek komisji, wy?oni?o nast?puj?cych zwyci?zców:

I grupa wiekowa:

  1. Wiktor Kwa?ny – Rzepiennik Marciszewski
  2. Oskar Reczkowski – Gromnik
  3. Mateusz Sarad – Rzepiennik Marciszewski

II grupa wiekowa:

 

1. Bart?omiej Bartosik – Siemiechów

2. Pawe? Witwicki – Gromnik

3. Maciej Pytko – Gromnik

 

III grupa wiekowa:

 

1. Grzegorz S?owik – Gromnik

2. Daniel Malski – Gromnik

 

Laureaci pierwszych i drugich miejsc konkursu zostali zakwalifikowani do kolejnego, powiatowego etapu OTWP. Zwyci?zcy otrzymali nagrody i pami?tkowe dyplomy z r?k Wójta Gminy Gromnik, Przewodnicz?cego Rady Gminy oraz Jury. Wszystkim serdecznie gratulujemy du?ej wiedzy i zapraszamy ju? za rok!

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 10 marca 2015 10:48