BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
04-03-2015

APEL DO W?A?CICIELI NIERUCHOMO?CI S?SIADUJ?CYCH Z DROGAMI PUBLICZNYMI

Wójt gminy Gromnik zwraca si? z pro?b? do w?a?cicieli nieruchomo?ci s?siaduj?cych z drogami publicznymi o usuni?cie z drzew ga??zi zwisaj?cych nad pasem drogowym.

Zwisaj?ce ga??zie zagra?aj? bezpiecze?stwu ruchu drogowego i pieszych, utrudniaj? widoczno?? oraz mog? powodowa? uszkodzenia przemieszczaj?cych si? pojazdów. Natomiast krzewy i drzewa rosn?ce w fosach przydro?nych utrudniaj? swobodny przep?yw wód roztopowych lub opadowych.

W zwi?zku z powy?szym prosi si? o dokonanie w okresie wiosennym prac piel?gnacyjnych w przydro?nym drzewostanie.