BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
04-03-2015

STOP WYPALANIU TRAW!

 

Ju? od wielu lat prze?om zimy, wiosny oraz przedwio?nie to okresy, w których wyra?nie wzrasta liczba po?arów ??k i nieu?ytków. Wiele osób wypala trawy i nieu?ytki rolne, t?umacz?c swoje post?powanie ch?ci? u?y?niania gleby. Od pokole? w?ród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, ?e spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzy?ci ekonomiczne.

Jest to jednak ca?kowicie b??dne my?lenie. Rzeczywisto?? wskazuje, ?e wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w ?rodowisku naturalnym – ziemia wyja?awia si?, zahamowany zostaje bardzo po?yteczny, naturalny rozk?ad resztek ro?linnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje si? szereg zwi?zków chemicznych b?d?cych truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierz?t. Wypalanie traw jest równie? przyczyn? wielu po?arów, które niejednokrotnie prowadz? niestety tak?e do wypadków ?miertelnych.

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWD? NIEBEZPIECZNE, ALE TE? NIEDOZWOLONE!

               Ci, którzy mimo wszystko chc? ryzykowa?, musz? równie? liczy? si? z konsekwencjami.  
O tym, ?e post?powanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.                o ochronie przyrody  (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z ze. zm.), w art. 124. „Zabrania si? wypalania ??k, pastwisk, nieu?ytków, rowów, pasów przydro?nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” oraz w art. 131: „Kto...wypala ??ki, pastwiska, nieu?ytki, rowy, pasy przydro?ne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Tak?e ustawa z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z p. zm.) art. 30 ust. 3 mówi, ?e "w lasach oraz na terenach ?ródle?nych, jak równie? w odleg?o?ci do 100 m od granicy lasu, zabrania si? dzia?a? i czynno?ci mog?cych wywo?a? niebezpiecze?stwo, a w szczególno?ci:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez w?a?ciciela lasu lub nadle?niczego,
2. korzystania z otwartego p?omienia,

3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozosta?o?ci ro?linnych”.

Za wykroczenia tego typu gro?? surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykrocze? (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 482 z p. zm.)mówi o karze aresztu, nagany lub grzywny, której wysoko?? w my?l art. 24, § 1 mo?e wynosi? od 20 do 5000 z?.

Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z p. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagra?a ?yciu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, maj?ce posta? po?aru, podlega karze pozbawienia wolno?ci od roku do lat 10”.

W walk? ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw w??czy?a si?  tak?e Unia Europejska. Za?o?enia polityki rolnej UE reguluj? mi?dzy innymi zagadnienia ochrony ?rodowiska w rolnictwie. Jednym z narz?dzi umo?liwiaj?cych dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dop?at bezpo?rednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowi?zuje u?ytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w tak zwanej dobrej kulturze rolnej.

W ?lad za Agencj? Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nale?y stwierdzi? ?e wypalanie traw jest nie do??, ?e ?rodowiskowo szkodliwe, ale tak?e surowo zabronione. Za wypalanie traw gro??, oprócz kar nak?adanych np. przez policj? czy prokuratur?, tak?e dotkliwe kary finansowe nak?adane przez Agencj? w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, nale?nej wysoko?ci wszystkich rodzajów dop?at bezpo?rednich za dany rok.

              

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 19 marca 2015 12:10