BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
21-09-2011

Chojnik

„S?ownik Geograficzny Królestwa Polskiego...” z II pol. XIX wieku...

„ …Choynik, wie?, powiat tarnowski, ma 1414 m. rozleg?a, wtem 933 mórg roli ornej, 132 domów, 902 mieszka?ców, parafia w Gromniku, szko?a ludowa jednoklasowa, po?o?enie pagórkowate, gleba ?ytnia…”

Wie? po?o?ona w pó?nocno - wschodniej cz??ci gminy Gromnik. Charakteryzuje si? urozmaicon? rze?b? terenu, z pasmami wzgórz poprzecinanych potokami, roz?ogami pól i ??k oraz lasami. W krajobrazie wyró?nia si? dolina rzeki Bia?ej.
Chojnik jest wsi? z bardzo atrakcyjnym po?o?eniem komunikacyjnym, przebiega przez ni? droga wojewódzka nr 977 Tarnów – Konieczna oraz linia kolejowa Tarnów – Leluchów, co niew?tpliwie wp?ywa na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Wie? jest w ca?o?ci zgazyfikowana, zelektryfikowana i stelefonizowana. W chwili obecnej opracowany jest projekt wodoci?gowania wsi a w roku przysz?ym rozpocznie si? ju? budowa wodoci?gu.  Sukcesywnie powi?ksza si? sie? dróg asfaltowych. Funkcjonuje tutaj Zespó? Szkó?: szko?a podstawowa z gimnazjum, o?rodek zdrowia, pr??nie dzia?a Ochotnicza Stra? Po?arna.
Takie po?o?enie wsi oraz pe?ne uzbrojenie terenu, rozwój placówki o?wiatowej staje si? niew?tpliwie zach?t? dla m?odych mieszka?ców wsi do osiedlania si? w rodzinnej miejscowo?ci a lokalnych przedsi?biorców do inwestowania.

Nie brak równie? tutaj miejsc pami?ci narodowej. Na terenie Chojnika znajduj? si? 4 cmentarze wojskowe z okresu I wojny ?wiatowej:
  • Cmentarz wojenny nr 149  po?o?ony w zachodniej cz??ci wsi,
  • Cmentarz wojenny nr 150 po?o?ony przy drodze g?ównej Tarnów – Konieczna,
  • Cmentarz wojenny nr 154  po?o?ony w zachodniej cz??ci wsi, w przysió?ku Zadziele.
  • Cmentarz wojenny nr 155 po?o?ony w przysió?ku Stadniczówka.