BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
03-03-2015

Informacja o nowych dowodach osobistych

Od 1 marca 2015 b?dzie obowi?zywa? nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie b?dzie zawiera? ju? informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzro?cie. Nie b?dzie te? zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

Format i wymiary dowodu osobistego pozostan? takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która b?dzie wykorzystywana w dowodzie osobistym b?dzie taka sama jak ta, która obowi?zuje w paszportach.

Dowód osobisty b?dzie wa?ny przez 10 lat od daty wydania, z wyj?tkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poni?ej 5 roku ?ycia, który b?dzie wa?ny przez okres 5 lat.

 

Po 1 marca 2015 dotychczasowe dowody osobiste zachowaj? wa?no?? do up?ywu terminów w nich okre?lonych. Nie b?dzie konieczno?ci wymiany dokumentów.

Nowo?ci? b?dzie mo?liwo?? z?o?enia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drog? elektroniczn?. Wniosek sk?adany w gminie b?dziemy musieli podpisa? w?asnor?cznie, ale formularz b?dzie móg? wype?ni? za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego b?dziemy musieli uwierzytelni? podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Niezale?nie, czy zdecydujemy si? na form? pisemn? czy elektroniczn? do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy do??czy? fotografi?. W przypadku wniosku sk?adanego w formie pisemnej fotografia zachowuje dotychczasowe  wymiary 35x45 mm. Do elektronicznego wniosku powinni?my za??czy? fotografi? w pliku o wymiarach  co najmniej 492x610 pikseli i wielko?ci nie przekraczaj?cej 2,5 MB. W ka?dym przypadku fotografia do??czona do wniosku powinna by? wykonana nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed dniem z?o?enia  wniosku.

Dodatkowo, gdy z powodu choroby, niepe?nosprawno?ci lub innej niedaj?cej si? pokona? przeszkody nie b?dziemy mogli z?o?y? wniosku w gminie, pracownik gminy przyjmie     od nas ten formularz w miejscu naszego pobytu, a dowód osobisty b?dzie móg? odebra? w gminie pe?nomocnik. Podobnie jak dzisiaj w imieniu osoby nieposiadaj?cej zdolno?ci    do czynno?ci prawnych lub posiadaj?cej ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych ubiegaj?cej si? o wydanie dowodu osobistego wniosek sk?ada rodzic, opiekun prawny  lub kurator.

Je?li utracimy dowód osobisty, np. na wakacjach, dokument ten uniewa?ni ju? z chwil? zg?oszenia organ gminy, do którego zg?osimy utrat? dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. Otrzymamy te? za?wiadczenie potwierdzaj?ce zg?oszenie utraty dokumentu.

W przypadku uniewa?nienia dowodu osobistego odpowiednia adnotacja zostanie wprowadzona do Rejestru Dowodów Osobistych. Znajd? si? w niej informacje o dacie i przyczynie uniewa?nienia dokumentu.

Uniewa?niony dowód osobisty, przed?o?ony w gminie, zostanie przeci?ty lub przedziurkowany w taki sposób, aby uszkodzeniu uleg?a fotografia wraz ze znakiem holograficznym. Niewa?ny dowód zostanie zwrócony jego posiadaczowi b?d? cz?onkowi najbli?szej rodziny zmar?ego posiadacza dowodu osobistego, je?li rodzina b?dzie chcia?a zachowa? uniewa?niony dokument.

Nowy wzór dowodu osobistego oraz wzory formularzy zwi?zane z wydawaniem i uniewa?nieniem dowodów osobistych zosta?y okre?lone w projekcie rozporz?dzenia  w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu post?powania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, uniewa?nienia i zwrotu.

Z projektu rozporz?dzenia wynika równie? sposób post?powania przy wydaniu dowodu osobistego (w tym warunki jakie ma spe?nia? fotografia do dowodu osobistego) oraz jego utraty i uniewa?nienia.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 03 marca 2015 12:24