BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
27-02-2015

KOMUNIKAT I URZ?DU SKARBOWEGO W TARNOWIE

WNIOSKI O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI  I INFORMACJI                         O DZIA?ALNO?CI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

                                              S? WOLNE OD OP?AT

Do organów podatkowych w kraju nap?ywaj? informacje o próbie wy?udzenia op?atyrejestracyjnej od podatnika, który zg?osi? rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej (CEIDG).

Tre?? przekazywanych do podatnikówi nformacji (wezwa? do uiszczenia zap?aty)wskazuje jednoznacznie, ?ejest to próbao szustwa (wy?udzenia) nienale?nej kwoty.

W zwi?zku z powy?szym Naczelnik Pierwszego Urz?du Skarbowego w Tarnowie zwraca uwag? na przepisy obowi?zuj?cej ustawy zdnia 2 lipca 2004 r. o swobodziedzia?alno?cigospodarczej (Dz.U.2013.672 t.j. zezm.).

W szczególno?ci przepisy ustawy okre?laj?:

Rozdzia? 2 - Zasady podejmowania i wykonywania dzia?alno?ci gospodarczej, w tym art. 14 w brzmieniu:

Art. 14.1. Przedsi?biorca mo?e podj?? dzia?alno?? gospodarcz? w dniu z?o?enia wniosku      o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu  do rejestru przedsi?biorców w Krajowym Rejestrze S?dowym.

2. Wpisowi do ewidencji podlegaj? przedsi?biorcy b?d?cy osobami fizycznymi.

3. Przedsi?biorca ma prawo we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji               o Dzia?alno?ci Gospodarczej okre?li? pó?niejszy dzie? podj?cia dzia?alno?ci gospodarczej ni? dzie? z?o?enia wniosku.

4. Spó?ka kapita?owa w organizacji mo?e podj?? dzia?alno?? gospodarcz? przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsi?biorców.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje si?, w przypadku gdy ustawy uzale?niaj? podejmowanie i wykonywanie dzia?alno?ci gospodarczej od obowi?zku uzyskania przez przedsi?biorc? koncesji albo zezwolenia, o którym mowa w art. 75.

6. W przypadku przedsi?biorców b?d?cych osobami fizycznymi, podejmuj?cych dzia?alno?? gospodarcz? wi???c? si? z obowi?zkiem uzyskania przez przedsi?biorc? wpisu w rejestrze dzia?alno?ci regulowanej, stosuje si? przepis art. 65 ust. 3.

7. Zasady wpisu do rejestru przedsi?biorców okre?laj? odr?bne przepisy.

Z kolei Rozdzia? 3 powy?szej ustawy mówi o utworzeniu i zadaniach Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w brzmieniu:

Art. 23. 1. Tworzy si? Centraln? Ewidencj? i Informacj? o Dzia?alno?ci Gospodarczej, zwan? dalej "CEIDG".

2. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister w?a?ciwy do spraw gospodarki.

3. Zadaniem CEIDG jest:

1) ewidencjonowanie przedsi?biorców b?d?cych osobami fizycznymi;

2) udost?pnianie informacji o przedsi?biorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym   w ustawie;

3) umo?liwienie wgl?du do danych bezp?atnie udost?pnianych przez Centraln? Informacj? Krajowego Rejestru S?dowego;

4) umo?liwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzaj?cego je organu.

Art. 29. Wnioski o wpis do CEIDG s? wolne od op?at.

            Podkre?la si? zatem, ?e:

-        jedynym oficjalnym i urz?dowym (obowi?zkowym) rejestrem przedsi?biorców jest Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia?alno?ci Gospodarczej „CEIDG”, któr? prowadzi Minister Gospodarki, pozosta?e maj? charakter komercyjny,

-        wnioski o wpis do CEIDG s? wolne od op?at.

Wszelkie wezwania do zap?aty nadsy?ane przez ró?ne podmioty nale?y traktowa? jako próby oszustw.                                          

Zaznajomienie si? z przepisami powy?szej ustawy pozwoli podatnikom, w szczególno?ci tym, którzy dopiero co zarejestrowali swoj? dzia?alno??, w?a?ciwie zareagowa? na przedstawione na wst?pie próby oszustw.                                         

Ostatnia aktualizacja: piÄ…tek, 27 lutego 2015 09:42