BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
21-09-2011

Brzozowa

„S?ownik Geograficzny Królestwa Polskiego...” z II pol. XIX wieku...

Brzozowa (z Zagrodziem) wie?, powiat tarnowski, ma 2579 mórg rozleg?a, wtem 1560 mórg roli ornej, 292 dymów, 1682 mieszka?ców, parafia dekanatu tuchowskiego w miejscu (dusz katolickich 1821). Ko?ció? pod wezwaniem ?w. Miko?aja zosta? zbudowany i po?wi?cony w 16 wieku. Szko?a ludowa jednoklasowa; kasa po?yczkowa gminna, po?o?enie pagórkowate. Brzozowa nale?a?a niegdy? do klasztoru tynieckiego. (...)

Pierwsze informacje o Brzozowej pojawiaj? si? w ?ród?ach historycznych z 1215 roku. Wie? lokowana na prawie niemieckim Pocz?tkowo wie? by?a w?asno?ci? opactwa Benedyktynów, pó?niej z kolei Spytka z Melsztyna i Miko?aja Jordana. Ponownie w roku 1557 wie? znalaz?a si? w r?kach Benedyktynów z Ty?ca. W 1335 r. powsta?a tutaj parafia, a w 1596 r.  szko?a parafialna.

Podstawowym elementem rze?by terenu s? w Brzozowej ?agodne pagórki w przewa?aj?cej cz??ci pokryte polami uprawnymi a w pozosta?ej lasami obfituj?cymi w grzyby.
Wzgórza te s? wspania?ymi trasami dla mi?o?ników w?drówek pieszych, niezbyt forsownych szlaków rowerowych i w?drówek konnych.

Teren ten, jak i ca?a Polska przeszed? du?? transformacj?, podniós? si? standard ?ycia ludno?ci, wie? jest w ca?o?ci zelektryfikowana, zgazyfikowana i stelefonizowana. Powi?ksza si? sie? dróg asfaltowych. Znajduje si? tutaj Dom Ludowy, O?rodek Zdrowia, Szko?a Podstawowa.
Wie? mo?e pochwali? si? zabytkowym ko?cio?em pw. ?w. Miko?aja Biskupa z ok. 1497 r. Budowla w stylu gotyckim, drewniana o konstrukcji zr?bowej, wie?a konstrukcji s?upowej. Ca?y ko?ció? jest oszalowany, pokryty blach?.
Z XVI wieku pochodz?:
  • krucyfiks,
  • okucia i zamki w drzwiach.
Do stylu pó?nobarokowego (I po?. XVIII w.) nale??:
  • o?tarz g?ówny gdzie widzimy obraz Matki Bo?ej Szkaplerznej z prze?omu XVII i XVIII w.
  • o?tarze boczne,
  • ambona.

W ko?ciele tym nadal odprawiane s? Msze ?wi?te.
Obok ko?cio?a stoi murowana dzwonnica w kszta?cie arkady z trzema dzwonami.

Na terenie wsi w przysió?ku Podlesie po?o?ony jest cmentarz z okresu I wojny ?wiatowej.
Projektowa?: H. Scholz. Obiekt za?o?ony na planie niesymetrycznego czworoboku obok starej kapliczki. W centralnym miejscu kapliczka z figur? Matki Boskiej. Mogi?y roz?o?one wewn?trz ogrodzenia, na nich betonowe stele z krzy?ami ?eliwnymi i emaliowanymi tabliczkami imiennymi na licu. Pochowanych jest tutaj 78 W?grów i 25 Rosjan w 7 mogi?ach zbiorowych i 24 pojedynczych.