BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
15-08-2014

DREWNIANY UROK MA?OPOLSKI

„Drewniany urok Ma?opolski”

Najcenniejsze i najciekawsze spo?ród ma?opolskich zabytkowych obiektów drewnianych tworz? Szlak Architektury Drewnianej (SAD). Na Szlaku znalaz?y si? malownicze ko?cio?y, pi?kne cerkwie, smuk?e dzwonnice, staropolskie dwory, wille i skanseny.. Szlak Architektury Drewnianej powsta? w 2001 roku z inicjatywy Województwa Ma?opolskiego. Po opracowaniu jego koncepcji i podpisaniu umowy z s?siednimi województwami o wspó?pracy w zakresie jego tworzenia w latach 2001-2003 wszystkie obiekty zosta?y oznakowane tablicami, a dojazd do nich znakami drogowymi. Aktualnie na li?cie obiektów „SAD” znajduj? si? a? 253 obiekty.

W?ród nich znajduj? si? dwa, na które warto zwróci? szczególn? uwag?: ko?ció? pw. ?w. Marcina Biskupa w Gromniku oraz ko?ció? pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie.

Od 2013 roku w obu ?wi?tyniach prowadzone s? prace budowlane maj?ce na celu zabezpieczenie ich konstrukcji. Budowle by?y w tak z?ym stanie konstrukcyjnym, ?e wymaga?y natychmiastowej interwencji. Projekt ratunkowy jest realizowany przy znacznym udziale ?rodków z bud?etu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i bez takiego wsparcia realizacja ta by?aby niemo?liwa.

            Prace prowadzone w ko?ciele w Siemiechowie s? kontynuacj? ratunkowych prac zabezpieczaj?cych rozpocz?tych w 2013 roku. Natomiast prace konstrukcyjne w ko?ciele w Gromniku maj? na celu usuni?cie awaryjnego stanu konstrukcji, który jest konsekwencj? wysuwania si? pó?nocnej podpory ?uku t?czowego oraz deformacji ?cian zewn?trznych i dachu.

  1. Historia z wieków wzi?ta.

 

 

Ko?ció? ten jest jednonawowym, obiektem drewnianym, zbudowanym na prze?omie XV i XVI wieku na miejscu starszego ko?cio?a wzmiankowanego w ?ród?ach pisanych w pierwszej po?owie XIV wieku.

Z tego okresu zachowa?y si?: prezbiterium , partie ?cian nawy i by? mo?e zakrystia, a tak?e niektóre wi??by dachowe wykorzystane przy pó?niejszej przebudowie.

Dach ?wi?tyni jest kryty gontem, he?my wie?y i wie?yczki maj? sygnaturki obite blach?. Chór muzyczny wsparty jest na dwóch s?upach z parapetem pó?nobarokowym. G?ówny korpus wykonano w konstrukcji zr?bowej szalowanej od zewn?trz na podmurówce z kamienia. Od strony pó?nocnej zamkni?tego trójbocznie prezbiterium znajduje si? pomieszczenie zakrystii, za? od jego po?udniowej strony kruchta ze sk?adzikiem.

Sklepienie ?wi?tyni pokrywa XIX – wieczna, na?laduj?ca rozgwie?d?one niebo, dekoracja malarska. Wyposa?enie pochodzi g?ównie z 2. po?. XVIII w. Na barokowej, oryginalnie wygi?tej belce umieszczono pó?nogotycki krucyfiks z ko?ca XV w. W pó?nobarokowym o?tarzu g?ównym znajduje si? obraz ?w. Marcina dziel?cego si? p?aszczem z ?ebrakiem z ok. 1720–1730 r. (w tle obrazu widoczny jest dawny ko?ció? w Gromniku).

 

Ko?ció? ten zosta? zbudowany na pocz?tku XVI w. By? odnawiany prawdopodobnie w 1585 r. przy udziale cie?li Jana z Mstowa (Joannes Msthovius). Oko?o 1678 r. odbudowano zakrysti? zniszczon? po?arem. W XVII w. wzniesiono wie??, która zosta?a rozebrana w 1922 r. W ko?cu XVIII w. przybudowano murowan? kaplic?. W latach 1955-56 ko?ció? zosta? odnowiony, ze stanu niemal ruiny, wtedy wykonano fundamenty, wyremontowano ?ciany, dach, po?o?ono nowe pokrycie i wzniesiono nowe kruchty .

Ko?ció?, mimo licznych przekszta?ce? i wprowadzenia nowych elementów drewnianych ?cian zr?bowych, nie zatraci? swojego charakteru i nadal stanowi jeden z ciekawszych przyk?adów gotyckiej architektury drewnianej na tych terenach. Jednonawowa, obita gontem ?wi?tynia ma konstrukcj? zr?bow?, a jej smuk?? sylwetk? kryje jednokalenicowy, gontowy dach.

Wewn?trz zachowa?y si? elementy gotyckich detali architektonicznych: portale w nawie i obramienie okna w prezbiterium, zwie?czone ?ukami w o?li grzbiet. Zachowa?a si? równie? szafka na oleje (koniec XVI w.) oraz cenne malowid?a (najstarsze z XVI w.). Fragmenty polichromii pochodz? z XVI – XVII w. W prezbiterium mo?na dojrze? Adama i Ew?.

W 1953 r. kiedy uko?czono budow? nowej murowanej ?wi?tyni, stary drewniany ko?ció? przesta? pe?ni? swoj? funkcj?.

  1. 2.Fachowa pomoc w przywróceniu funkcjonalno?ci.

Na prze?omie ostatnich dwóch lat, prowadzono liczne prac? budowlane i konserwatorskie maj?ce na celu zabezpieczenie konstrukcji ko?cio?ów w Siemiechowie i Gromniku. Z pomoc? fachowców, cel ten zosta? osi?gni?ty.

Od lat nie pe?ni?ca ju? funkcji sakralnych ?wi?tynia pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie uleg?a znacznemu przechyleniu. Do destrukcji konstrukcji przyczyni?o si? prawdopodobnie równie? rozebranie wie?y ko?cielnej. Wychylenie ?cian od pionu si?gn??o 30 cm, co stanowi?o powa?ne zagro?enie wyst?pienia katastrofy budowlanej. Konieczna by?a natychmiastowa interwencja przywracaj?ca stabilno?? konstrukcji obiektu.

Dotychczas, uda?o si? przeprowadzi? prace przy wzmocnieniu posadowienia obiektu oraz przygotowawcze do realizacji usztywnienia naziemnej cz??ci jego konstrukcji. W ich trakcie ods?oni?to krypt? oraz elementy starej, ?redniowiecznej posadzki. Po zako?czeniu prac konstrukcyjnych, b?dzie mo?liwo?? przyst?pienia do konserwacji bogatego wystroju pochodz?cego z ró?nych okresów historycznych.

Podobnie w ko?ciele w Gromniku, okaza?o si?, ?e z przyczyn wad konstrukcji jego elementy uleg?y znacznej deformacji: ?ciany zewn?trzne uleg?y znacznemu wychyleniu, zdeformowa?y si? w?z?y belki t?czowej. Równie? w tym przypadku stan faktyczny stwarza? warunki awarii budowlanej. W konsekwencji tego w tym roku planowane jest zabezpieczenie obiektu i konieczne wzmocnienie wszystkich elementów konstrukcyjnych.

Aktualnie realizowany jest drugi etap prac konstrukcyjnych w ko?ciele w Siemiechowie, natomiast pierwszy etap w Gromniku. Oba ko?cio?y posiadaj? ogromne walory kulturowe. Zwa?ywszy na z?y stan techniczny, s? one obecnie wy??czone z ?ycia publicznego i nie pe?ni? funkcji sakralnych.

Po zako?czeniu prac budowlanych i konserwatorskich, mo?liwe b?dzie pe?ne udost?pnienie obiektów zarówno w celach kultu religijnego (ceremonie ?lubne, pogrzebowe oraz wa?nych uroczysto?ci zwi?zanych z rokiem obrz?dowym), jak i turystycznych.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 16 paĹşdziernika 2014 07:36