BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
30-05-2014

MODERNIZACJA ODDZIA?ÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE GROMNIK

MODERNIZACJA ODDZIA?ÓW PRZEDSZKOLNYCH  PRZY SZKO?ACH  

W GMINIE GROMNIK

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITA? LUDZKI

          

 

Gmina Gromnik w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Dzia?anie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako?ci us?ug edukacyjnych ?wiadczonych w systemie o?wiaty , Poddzia?anie 9.1.1 Zmniejszenie nierówno?ci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej realizuje od 23 maja 2014r projekt

p.n. „ Modernizacja oddzia?ów przedszkolnych przy szko?ach w Gminie Gromnik”.

Celem projektu jest doposa?enie oddzia?ów przedszkolnych przy szko?ach w taki sposób, aby spe?ni? warunki niezb?dne do przyj?cia i zapewnienia w?a?ciwej opieki i realizacji dzia?a? wychowawczych i opieku?czych dla wi?kszej liczby dzieci 3 i 4 – letnich.

Warto?? projektu wynosi 323 035,46.

Projektem zosta?y obj?te oddzia?y przedszkolne w nast?puj?cych placówkach :

- Zespó? Szkó? w Gromniku- Punkt Filialny Polichty

- Zespó? Szkó? w Gromniku- Punkt Filialny Golanka

- Zespó? Szkó? w Chojniku

- Szko?a Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim

- Szko?a Podstawowa w Brzozowej

Udoskonalenie zaplecza infrastrukturalnego realizowane jest w trzech obszarach :

1.organizacji placów zabaw: zakupione zostan? : karuzele, spr??ynowce, hu?tawki, domki, ?awki, zje?d?alnie, ?cianki spinaczkowe, piaskownice.

2.dostosowanie pomieszcze? : obejmuje modernizacj? ?azienek w szko?ach oraz zakup : podgrzewaczy do wody, luster, podestów , pó?ek, umywalek, misek ust?powych, brodzików, podajników na myd?o, r?czniki i papier.

3.zakup wyposa?enia takiego jak : odkurzacze, pralki, meble, zabawki , pomoce dydaktyczne, dywany, zmywarki,, wyparzacze, naczynia , sztu?ce, apteczki pierwszej pomocy, rolety okienne, tablice, szafy, telewizory, urz?dzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne , drukarki laserowe, projektory multimedialne, laptopy.

Jednostk? realizuj?c? projekt w imieniu Gminy jest Administracja Szkó? i Przedszkoli Samorz?dowych w Gromniku.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 30 września 2014 06:35