BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
20-01-2014

GOSPODARKA ODPADMI - REJESTRY, WYKAZY, INFORMACJE

WYKAZ PRZEDSI?BIORCÓW POSIADAJ?CYCH WPIS DO REJESTRU DZIA?ALNO?CI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD W?A?CICIELI NIERUCHOMO?CI

 

PRZEDSI?BIORSTWO KOMUNALNO – BUDOWLANE „KOMBUD” spó?ka z o.o.

Ul. Krynicka 6, 33-190 Ci??kowice

Tel.: 14 6510215, Fax: 14 6510595

KRS: 0000224477

Umowa z Gmin? Gromnik nr GO?/155/2013 z dnia 17 pa?dziernika 2013 r. do wykonania us?ugi pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie Gminy Gromnik".

- poz. 2 TRANS – FORMERS KARPATIA Sp. z o.o.

siedziba 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46
Tel.: 014 626 35 40, Fax: 014 627 59 73
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
KRS
: 0000047175

adres prowadzenia dzia?alno?ci
33-100 Tarnów, Ul. Fabryczna 20
Tel./fax 014 621 45 85
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- poz. 3  Miejskie   Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

33-100 Tarnów, ul. Okr??na 11
Tel.:   014 6213642, Fax.:  014 6218673
KRS: 0000168311

- poz. 4 Firma Us?ugowo – Handlowa „Dimarco” Marek Strzelec
32-861 Iwkowa 482
Tel.: 14/6844059

- poz. 5 Przedsi?biorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP  s. c.

33-300 Nowy S?cz, Ul. Wyspia?skiego 3

- poz. 6 CONTEKO SP.  Z O.O., 33-130 RAD?ÓW, UL. WOLE?SKA 15

- poz. 7 PRZEDSI?BIORSTWO US?UG KOMUNALNYCH  van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.
30-740 Kraków, ul. Pó??anki 64

- poz. 8 STARZYK PIOTR PETERTRANS

UL. WYPOCZYNKOWA 13,  33-112 TARNOWIEC

REJESTR DZIA?ALNO?CI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD W?A?CICIELI NIERUCHOMO?CI
w za??czniku

WYKAZ PRZEDSI?BIORCÓW POSIADAJ?CYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIA?ALNO?CI W ZAKRESIE OPRÓ?NIANIA ZBIORNIKÓW BEZODP?YWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTO?CI CIEK?YCH

1. 
PRZEDSI?BIORSTWO KOMUNALNO – BUDOWLANE „KOMBUD” spó?ka z o.o.

Ul. Krynicka 6, 33-190 Ci??kowice

Tel.: 14 6510215, Fax: 14 6510595

2. US?UGI ASENIZACYJNE Andrzej Kopek, 33-163 Rzepiennik Strzy?ewski 47, tel. 787 970 078,

3. ZAK?AD US?UG KOMUNALNYCH W ZAKLICZYNIE,  ul. Krakowska 11, 32-840 Zakliczyn, tel. 14 6653501,

4. F.H.U. Ma?gorzata Kozio?, 33-172 Siedliska 113C, tel. 510 633 485 

5. Firma Handlowo Us?ugowa „ZBYSZKO” Ciurej Zbigniew Por?ba Radlna 61A/1, 33-112 Tarnowiec, tel. 570 300 102.  

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJ?CE ODPADY KOMUNALNE OD W?A?CICIELI NIERUCHOMO?CI Z TERENU GMINY GROMNIK ZMIESZANYH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

1. Sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Pó??anki 64, Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych van Ganselwinkel sp. z o.o.),

2. Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Tarnowie – Klikowej, GRUPA AZOTY – Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie,

3. Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie, ul. Cmentarna 29,

4. Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów.

 

POZOSTA?O?CI Z ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJ?CE BIODEGRADACJI, PRZEKAZANE S? DO SK?ADOWANIA NA:

1. Sk?adowisko odpadów komunalnych innych ni? niebezpieczne i oboj?tne „Za rzek? Bia??”, w Tarnowie, ul. Czysta,

2. Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych Sp. z o.o., ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów,

3. Sk?adowisko odpadów innych ni? niebezpieczne i oboj?tne w Trzebini, ul. Pi?sudskiego.

 

 

INFORMACJA  

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach /j. t. Dz. U. 2013.1399 ze zm./ gminy maj? obowi?zek podania do publicznej wiadomo?ci danych o osi?gni?tych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania: 

- do dnia 16 lipca 2013r. – do nie wi?cej ni? 50% wagowo ca?kowitej masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania, 

- do dnia 16 lipca 2020r. – do nie wi?cej ni? 35% wagowo ca?kowitej masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Osi?gni?ty przez Gmin? Gromnik w 2013r.  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych na sk?adowiska:

- na dzie? 16.07.2013 r. : 0 %

- na dzie? 31.12.2013 r.: 38,95 %

(wymagany poziom < 50 % do 16 lipca 2013 r.).

 

Do dnia 31 grudnia 2020 r., Gminy obowi?zane s? osi?gn??: 

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u?ycia nast?puj?cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk?a w wysoko?ci co najmniej 50 % wagowo;

Osi?gni?ty przez Gmin? Gromnik w 2013 r.  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia nast?puj?cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk?a:

– 12,09 % (wymagany poziom w 2013 r.: 12 %).

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami innych ni? niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysoko?ci co najmniej 70% wagowo.

Osi?gni?ty przez Gmin? Gromnik w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami innych ni? niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

– 100 % (wymagany poziom > 36 %).

 

 

W Gminie Gromnik w 2013 r., dzia?a? Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na dzia?ce nr 570/2 w Gromniku (plac targowy w Gromniku), w?a?ciciel: Gmina Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik.

 

INFORMACJA O PODMIOTACH ZBIERAJ?CYCH ZU?YTY
SPRZ?T ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NA TERENIE GMINY GROMNIK

Art. 42.1 mówi, ?e sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy s? obowi?zani przy sprzeda?y sprz?tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodp?atnego przyj?cia zu?ytego sprz?tu w ilo?ci nie wi?kszej ni? sprzedawany nowy sprz?t, je?eli zu?yty sprz?t jest tego samego rodzaju.

Zgodnie z powo?anym wy?ej art. 42 ust. 1,  Gminna Spó?dzielnia „Samopomoc Ch?opska” w Gromniku prowadzi zbiórk? ni?ej wymienionego sprz?tu w sklepie nr 3 w Gromniku ul. Jana Paw?a II nr 3
 

Rodzaje sprz?tu elektrycznego i elektronicznego

Wielkogabarytowe urz?dzenia gospodarstwa domowego

 1. Urz?dzenia kuchenne, w tym kuchenki
 2. Grzejniki elektryczne

Ma?ogabarytowe urz?dzenia gospodarstwa domowego

 1. ?elazka i pozosta?e urz?dzenia do prasowania, maglowania i pozosta?e urz?dzenia s?u??ce do piel?gnacji ubra?
 2. Tostery
 3. Rozdrabniacze, m?ynki di kawy oraz urz?dzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowa?
 4. Urz?dzenia do strzy?enia w?osów, suszenia w?osów, szczotkowania z?bów, golenia, masa?u oraz pozosta?e urz?dzenia do piel?gnacji cia?a
 5. Zegary , zegarki oraz urz?dzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu.

Sprz?t teleinformatyczny i telekomunikacyjny

 1. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
 2. Telefony komórkowe

Sprz?t o?wietleniowy

 1. Pozosta?e urz?dzenia o?wietleniowe s?u??ce do celów rozpraszania i kontroli ?wiat?a

Narz?dzia elektryczne i elektroniczne z wyj?tkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narz?dzi przemys?owych

 1. Wiertarki
 2. Narz?dzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych

 

 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 14 maja 2015 05:43