02-12-2013

  1. Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – od gospodarstwa domowego.
  2. Przez gospodarstwo domowe rozumieć należy zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli, któraś z osób mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie osoba ta tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe.
  3. Ustalone zostały miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  w następującej wysokości:

a) Gospodarstwo 1-osobowe:

- za odpady niesegregowane     15 zł,

- za odpady segregowane         10 zł,

b)    Gospodarstwo 2-3 osobowe:

- za odpady niesegregowane     23 zł,

- za odpady segregowane         13 zł,

c)     Gospodarstwo 4-6 osobowe:

- za odpady niesegregowane     33 zł,

- za odpady segregowane         23 zł,

d)    
Gospodarstwo pow. 6 osób:

- za odpady niesegregowane     43 zł,

- za odpady segregowane         33 zł.

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, bez wezwania do 15-go dnia każdego miesiąca.

5. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w pkt. 4 upływa z dniem  15 stycznia 2014 roku.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gromnik.

7. Deklaracje będą dystrybuowane poprzez sołtysów, dostępne są również w Urzędzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, pok.9 oraz na stronie internetowej www.gromnik.pl/utrzymanie czystości i porządku w gminie

8. Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklaracje w Urzędzie Gminy Gromnik w następujących terminach:

- do 31 grudnia 2013 roku- z powodu zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2014 r. ,

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

- w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub  określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację  do Wójta Gminy Gromnik w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 02 grudnia 2013 08:27
W górę