BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-

  1. Metoda ustalania op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodz?cymi od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy – od gospodarstwa domowego.
  2. Przez gospodarstwo domowe rozumie? nale?y zespó? osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkaj?cych razem i wspólnie utrzymuj?cych si?. Je?eli, która? z osób mieszkaj?cych razem utrzymuje si? oddzielnie osoba ta tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe.
  3. Ustalone zosta?y miesi?czne stawki op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których zamieszkuj? mieszka?cy  w nast?puj?cej wysoko?ci:

a) Gospodarstwo 1-osobowe:

- za odpady niesegregowane     15 z?,

- za odpady segregowane         10 z?,

b)    Gospodarstwo 2-3 osobowe:

- za odpady niesegregowane     23 z?,

- za odpady segregowane         13 z?,

c)     Gospodarstwo 4-6 osobowe:

- za odpady niesegregowane     33 z?,

- za odpady segregowane         23 z?,

d)    
Gospodarstwo pow. 6 osób:

- za odpady niesegregowane     43 z?,

- za odpady segregowane         33 z?.

4. W?a?ciciele nieruchomo?ci obowi?zani s? uiszcza? op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesi?cznie, bez wezwania do 15-go dnia ka?dego miesi?ca.

5. Termin wniesienia pierwszej op?aty, o której mowa w pkt. 4 up?ywa z dniem  15 stycznia 2014 roku.

6. Op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza si? w kasie lub na rachunek bankowy Urz?du Gminy Gromnik.

7. Deklaracje b?d? dystrybuowane poprzez so?tysów, dost?pne s? równie? w Urz?dzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, pok.9 oraz na stronie internetowej www.gromnik.pl/utrzymanie czysto?ci i porz?dku w gminie

8. W?a?ciciele nieruchomo?ci obowi?zani s? z?o?y? deklaracje w Urz?dzie Gminy Gromnik w nast?puj?cych terminach:

- do 31 grudnia 2013 roku- z powodu zmiany wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2014 r. ,

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo?ci pierwszego mieszka?ca lub powstania na danej nieruchomo?ci odpadów komunalnych,

- w przypadku zmiany danych b?d?cych podstaw? ustalenia wysoko?ci nale?nej op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub  okre?lonej w deklaracji ilo?ci odpadów komunalnych powstaj?cych na danej nieruchomo?ci w?a?ciciel zobowi?zany jest z?o?y? now? deklaracj?  do Wójta Gminy Gromnik w terminie 14 dni od dnia nast?pienia zmiany. Op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysoko?ci uiszcza si? za miesi?c, w którym nast?pi?a zmiana.

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 02 grudnia 2013 08:27