BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
28-08-2013

Ratujemy ko?ció? pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie

Ratujemy ko?ció? pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie

Od wiosny bie??cego roku w Siemiechowie realizowane s? prace ratunkowe w ko?ciele pw. Matki Boskiej Gromnicznej, maj?ce zabezpieczy? konstrukcj? ko?cio?a umo?liwiaj?c jego bezpieczne u?ytkowanie oraz rozpocz?cie prac konserwatorskich.

Projekt realizowany ze ?rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (??czna kwota przyznanej dotacji: 900 000 PLN) jest pierwszym etapem prac zaplanowanych przez proboszcza parafii pw. Ofiarowania w ?wi?tyni i Wniebowst?pienia Pana Jezusa w Siemiechowie Bogdana Wi?cka.

Unikatowe dziedzictwo

Po?o?ona na Szlaku Architektury Drewnianej ?wi?tynia posiada d?ug? i interesuj?c? histori?.  Cho? pierwsze wzmianki o tutejszej parafii si?gaj? roku 1346, obecny ko?ció? wybudowany zosta? na pocz?tku XVI w. Jest modelowym przyk?adem drewnianego gotyckiego budownictwa sakralnego po?udniowej Polski. Zachowa? si? bowiem w niemal?e niezmienionej formie, dzi?ki czemu prezentuje oryginalny ?redniowieczny system konstrukcyjny (dach wsparty na gotyckiej wi??bie storczykowej, konstrukcja zr?bowa ?cian). Jest w ca?o?ci pokryty i pobity gontem. W XVII w. dobudowano do ko?cio?a wie?? rozebran? w 1922 r. Zachowa?a si? natomiast wzniesiona w ko?cu XVIII w. pó?nobarokowa murowana kaplica.

W latach pi??dziesi?tych ubieg?ego wieku stan ko?cio?a by? bliski ruinie w zwi?zku z czym podj?to prace remontowe: wykonano fundamenty, wyremontowano ?ciany i dach, na którym po?o?ono nowe pokrycie. Wzniesiono te? nowe kruchty. Jednonawowa ?wi?tynia, z prezbiterium zamkni?tym trójbocznie, zakrysti? i wspomnian? wcze?niej kaplic? we wn?trzu wyposa?ona jest w gotyckie detale architektoniczne oraz odkryte w 1953 r. cenne fragmenty polichromii, najstarsze pochodz?ce z XVI w.

W?a?nie w roku 1953 ko?ció? przesta? pe?ni? swoj? funkcj? poniewa? zako?czy?a si? budowa po?o?onej nieopodal nowej murowanej ?wi?tyni. Wraz z funkcj?, przeniesione zosta?y równie? wa?ne elementy wyposa?enia ?wi?tyni. Pozosta?y w niej natomiast datowana na wiek XVI szafka na oleje, osiemnastowieczna ambona z obrazem ?w. Wincentego Ferrero w zaplecku i klasycystyczne epitafium Antoniego Star?y de Schaaf.

Realizowane dzia?ania

By przywróci? funkcjonalno?? ko?cio?a oraz wydoby? w pe?ni jego potencja? konieczne jest wykonanie szeregu prac budowlanych i konserwatorskich. Obecnie realizowany jest ich pierwszy etap. Bry?a ?wi?tyni by?a ju? bowiem na tyle zdeformowana, ?e by? to ostatni moment na ratowanie obiektu. Przy nietypowym uk?adzie obci??e? mog?o nast?pi? nawet  zawalenie budynku. W pierwszej kolejno?ci realizowane s? prace polegaj?ce na stabilizacji istniej?cych fundamentów ko?cio?a oraz przygotowaniu posadowienia dla konstrukcji usztywniaj?cej zdeformowan? bry?? ko?cio?a przy pomocy ram stalowych. Dzia?ania te umo?liwi? przeprowadzenie dalszych prac maj?cych na celu bezpieczne u?ytkowania ko?cio?a, a w przysz?o?ci tak?e wyeksponowanie wszystkich walorów estetycznych i historycznych ?wi?tyni.

W ramach projektu prowadzone jest rozpoznanie geologiczne i archeologiczne, a ca?o?? prac odbywa si? pod nadzorem konserwatorskim i archeologicznym. Wcze?niejsze badania pozwoli?y dotrze? do dobrze zachowanych, pi?knych polichromii z drugiej po?owy XVII w. Wydaje si? jednak, ?e na terenie obiektu wci?? pozosta?o sporo do odkrycia. Jakie tajemnice kryj? jeszcze ?wi?tynia? W najbli?szych tygodniach pracuj?cy na terenie zabytku archeolodzy pomog? odpowiedzie? na to pytanie.

„Prace badawcze cz?sto przynosz? zaskakuj?ce znaleziska. W tym roku  odkryli?my np. pod posadzk? prezbiterium ko?cio?a pw. ?w. Miko?aja Biskupa w Skrzydlnej zapomnian? krypt?. W ubieg?ym roku mieli?my podobne do?wiadczenia w synagodze Remuh, gdzie odkryli?my gotyck? piwnic?” – mówi dr in?. Henryk Pachla, w?a?ciciel firmy KROZ, prowadz?cej prace w ko?ciele w Siemiechowie.

Plany na przysz?o??

Prowadzone prace ratunkowe pozwol? na dalsz? sukcesywn? restauracj? zabytku. Rozwa?y? mo?na na przyk?ad odbudow? rozebranej w 1922 r. wie?y, której rozbiórka by?a g?ówn? przyczyn? aktualnego awaryjnego stanu obiektu. Wa?nym  zaplanowanym etapem, którego efekty b?d? równie? bardziej widoczne dla zwiedzaj?cych, to konserwacja malowide? ?ciennych. Prace przywróc? ?wi?tyni jej dawny blask. Poka?? te? osobom odwiedzaj?cym z jakich obrazów sk?ada?y si? wyobra?enia scen biblijnych dawnych mieszka?ców Siemiechowa – jakie oblicza mieli Adam i Ewa (polichromie z XVI w.), jak wygl?da?a dla nich scena Ofiarowania Pana Jezusa w ?wi?tyni oraz Zwiastowanie Naj?wi?tszej Marii Panny (w obu wypadkach polichromie z XVII w.).

Docelowo planuje si? udost?pni? zabytek w ramach Otwartego Szlaku Architektury Drewnianej. Przywrócenie obiektu umo?liwi realizowanie w jego unikatowych wn?trzach dzia?a? o charakterze kulturalnym i edukacyjnym dla mieszka?ców gminy oraz osób przyjezdnych. ?al by?oby nie skorzysta? z takiego potencja?u.

(zn)

Ostatnia aktualizacja: środa, 28 sierpnia 2013 06:46