09-04-2013

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

   Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


1.  
Kto wypełnia i gdzie składa deklarację?

Deklaracja jest obowiązkowa i wypełniają ją wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych. Deklarację można złożyć za pośrednictwem sołtysa, w Urzędzie Gminy Gromnik – pok. Nr 9, lub listownie na adres: Urząd Gminy Gromnik  - Gromnik ul. Witosa 2.

 2.       Co należy zrobić z dotychczasową umową podpisaną z firmą odbierającą odpady komunalne z mojej posesji?

Każdy właściciel nieruchomości powinien wypowiedzieć umowę z przedsiębiorcą z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia (30 dni) określonego w w/w umowie, z takim wyprzedzeniem aby przestała obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 r. Termin złożenia wypowiedzenia do 30.05.2013 r.

 3.       Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?

Firma, z którą Gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wyboru firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu.

 4.       Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji do 15 maja 2013 r.?

W przypadku nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości Wójt określi w drodze decyzji administracyjnej wysokość opłaty.

 5.       Kto będzie czuwał nad prawidłowym postepowaniem z odebranymi  od nas śmieciami?

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego będzie sprawować Gmina.

 6.       Jak naliczana będzie opłata i z jaką częstotliwością należy ją wpłacać?

Opłata naliczana jest miesięcznie. Należy ją uiszczać miesięcznie w terminach do 15-tego dnia każdego miesiąca (do 15 lipca, 15 sierpnia itd.) na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub w kasie Urzędu.

 7.       Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady ?

Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wyegzekwowanie należnej Gminie opłaty.

 8.       Kto wyposaży moją nieruchomość w pojemnik na odpady ?

Wybrana w drodze przetargu firma będzie zobowiązana wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub worki.

 9.       Jak często będą odbierane odpady z mojej nieruchomości?

Odbieranie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) będzie odbywało się dwa razy w miesiącu, natomiast odpady segregowane będą odbierane raz w miesiącu.

 10.   Jak prawidłowo segregować odpady?

Segregacja odpadów polega na oddzielnym zbieraniu w gospodarstwie domowym następujących odpadów:

1)      tworzywa sztuczne (m.in. zgniecione, plastikowe butelki) zbierane będą do worków w kolorze żółtym,

2)      suchy i niezanieczyszczony papier i tektura zbierane będą do worków w kolorze niebieskim,

3)      szkło opakowaniowe (bez podziału na białe i kolorowe) zbierane będzie do worków koloru zielonego,

4)      odpady zielone zbierane będą do worków koloru czarnego, chyba, że zgromadzone zostaną w przydomowych kompostownikach.

Odpady zbierane w workach należy oczyścić z resztek innych substancji. W dniu odbioru odpadów gromadzonych w workach, dostarczony będzie nowy worek na te odpady, które zostały odebrane. Pozostałe zmieszane odpady z gospodarstwa zbierane będą do pojemników.

11.   Czego nie należy wrzucać do pojemników z odpadami zmieszanymi, co z nimi robić?

Do pojemników z odpadami zmieszanymi nie wolno wrzucać:

odpadów niebezpiecznych m.in.:

- przeterminowanych leków,

- zużytych baterii i akumulatorów,

- zużytego sprzętu AGD i RTV,

- pojemników po farbach, lakierach.

Takie odpady należy przekazać odpowiednio do sklepów, aptek lub instytucji, które wystawiły pojemniki na odpady lub raz do roku bezpłatnie do mobilnego punktu zbierania odpadów w terminach i z miejsc wskazanych w informacji  (ogłoszeniu).

12.   Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje lub segreguje niewłaściwie?

Ponieważ opłata za odpady segregowane będzie niższa, a za odpady niesegregowane (zmieszane) wyższa, w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane lub są segregowane nieprawidłowo, zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu na właściciela nieruchomości wyższej opłaty.

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 09 kwietnia 2013 06:37
W górę