BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
09-04-2013

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

   Najcz??ciej zadawane pytania dotycz?ce nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


1.  
Kto wype?nia i gdzie sk?ada deklaracj??

Deklaracja jest obowi?zkowa i wype?niaj? j? wszyscy w?a?ciciele nieruchomo?ci zamieszka?ych. Deklaracj? mo?na z?o?y? za po?rednictwem so?tysa, w Urz?dzie Gminy Gromnik – pok. Nr 9, lub listownie na adres: Urz?d Gminy Gromnik  - Gromnik ul. Witosa 2.

 2.       Co nale?y zrobi? z dotychczasow? umow? podpisan? z firm? odbieraj?c? odpady komunalne z mojej posesji?

Ka?dy w?a?ciciel nieruchomo?ci powinien wypowiedzie? umow? z przedsi?biorc? z uwzgl?dnieniem okresu wypowiedzenia (30 dni) okre?lonego w w/w umowie, z takim wyprzedzeniem aby przesta?a obowi?zywa? z dniem 30 czerwca 2013 r. Termin z?o?enia wypowiedzenia do 30.05.2013 r.

 3.       Kto po 1 lipca 2013 r. b?dzie odbiera? moje ?mieci?

Firma, z któr? Gmina zawrze umow? na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowi?zek wyboru firmy odbieraj?cej odpady komunalne od w?a?cicieli nieruchomo?ci wy??cznie w drodze przetargu.

 4.       Jakie b?d? konsekwencje nie z?o?enia deklaracji do 15 maja 2013 r.?

W przypadku nie z?o?enia deklaracji przez w?a?ciciela nieruchomo?ci Wójt okre?li w drodze decyzji administracyjnej wysoko?? op?aty.

 5.       Kto b?dzie czuwa? nad prawid?owym postepowaniem z odebranymi  od nas ?mieciami?

Nadzór nad prawid?owym zagospodarowaniem odpadów przez odbieraj?cego b?dzie sprawowa? Gmina.

 6.       Jak naliczana b?dzie op?ata i z jak? cz?stotliwo?ci? nale?y j? wp?aca??

Op?ata naliczana jest miesi?cznie. Nale?y j? uiszcza? miesi?cznie w terminach do 15-tego dnia ka?dego miesi?ca (do 15 lipca, 15 sierpnia itd.) na rachunek bankowy Urz?du Gminy lub w kasie Urz?du.

 7.       Co w przypadku, kiedy nie b?d? p?aci? za odpady ?

Zostanie wszcz?te post?powanie administracyjne maj?ce na celu wyegzekwowanie nale?nej Gminie op?aty.

 8.       Kto wyposa?y moj? nieruchomo?? w pojemnik na odpady ?

Wybrana w drodze przetargu firma b?dzie zobowi?zana wyposa?y? nieruchomo?? w pojemniki lub worki.

 9.       Jak cz?sto b?d? odbierane odpady z mojej nieruchomo?ci?

Odbieranie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) b?dzie odbywa?o si? dwa razy w miesi?cu, natomiast odpady segregowane b?d? odbierane raz w miesi?cu.

 10.   Jak prawid?owo segregowa? odpady?

Segregacja odpadów polega na oddzielnym zbieraniu w gospodarstwie domowym nast?puj?cych odpadów:

1)      tworzywa sztuczne (m.in. zgniecione, plastikowe butelki) zbierane b?d? do worków w kolorze ?ó?tym,

2)      suchy i niezanieczyszczony papier i tektura zbierane b?d? do worków w kolorze niebieskim,

3)      szk?o opakowaniowe (bez podzia?u na bia?e i kolorowe) zbierane b?dzie do worków koloru zielonego,

4)      odpady zielone zbierane b?d? do worków koloru czarnego, chyba, ?e zgromadzone zostan? w przydomowych kompostownikach.

Odpady zbierane w workach nale?y oczy?ci? z resztek innych substancji. W dniu odbioru odpadów gromadzonych w workach, dostarczony b?dzie nowy worek na te odpady, które zosta?y odebrane. Pozosta?e zmieszane odpady z gospodarstwa zbierane b?d? do pojemników.

11.   Czego nie nale?y wrzuca? do pojemników z odpadami zmieszanymi, co z nimi robi??

Do pojemników z odpadami zmieszanymi nie wolno wrzuca?:

odpadów niebezpiecznych m.in.:

- przeterminowanych leków,

- zu?ytych baterii i akumulatorów,

- zu?ytego sprz?tu AGD i RTV,

- pojemników po farbach, lakierach.

Takie odpady nale?y przekaza? odpowiednio do sklepów, aptek lub instytucji, które wystawi?y pojemniki na odpady lub raz do roku bezp?atnie do mobilnego punktu zbierania odpadów w terminach i z miejsc wskazanych w informacji  (og?oszeniu).

12.   Co si? stanie, je?eli w?a?ciciel nieruchomo?ci zadeklarowa?, ?e b?dzie segregowa? odpady a ich nie segreguje lub segreguje niew?a?ciwie?

Poniewa? op?ata za odpady segregowane b?dzie ni?sza, a za odpady niesegregowane (zmieszane) wy?sza, w przypadku stwierdzenia, ?e odpady nie s? segregowane lub s? segregowane nieprawid?owo, zostanie wydana decyzja administracyjna o na?o?eniu na w?a?ciciela nieruchomo?ci wy?szej op?aty.

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 09 kwietnia 2013 06:37