BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
11-03-2013

Informacja o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym

USTAWA  z dnia 29 lipca 2005 r. o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180 poz. 1495 z p. zm.) na?o?y?a min. obowi?zki na u?ytkowników sprz?tu i na zbieraj?cych zu?yty sprz?t.

W my?l art. 35  w/w ustawy u?ytkownik sprz?tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowi?zany do oddania zu?ytego sprz?tu zbieraj?cemu zu?yty sprz?t.

Art. 36  mówi, ?e zabrania si? umieszczania zu?ytego sprz?tu ??cznie z innymi odpadami.
W my?l art. 37 ustawy zbieraj?cy  zu?yty sprz?t jest obowi?zany do:

 1. selektywnego zbierania zu?ytego sprz?tu;
 2. nieodp?atnego przyjmowania zu?ytego sprz?tu pochodz?cego z gospodarstw domowych, z zastrze?eniem art. 42 ust. 1.

INFORMACJA O PODMIOTACH ZBIERAJ?CYCH ZU?YTY
SPRZ?T ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NA TERENIE GMINY GROMNIK

Art. 42.1 mówi, ?e sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy s? obowi?zani przy sprzeda?y sprz?tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodp?atnego przyj?cia zu?ytego sprz?tu w ilo?ci nie wi?kszej ni? sprzedawany nowy sprz?t, je?eli zu?yty sprz?t jest tego samego rodzaju.

Zgodnie z powo?anym wy?ej art. 42 ust. 1,  Gminna Spó?dzielnia „Samopomoc Ch?opska” w Gromniku prowadzi zbiórk? ni?ej wymienionego sprz?tu w sklepie nr 3 w Gromniku ul. Jana Paw?a II nr 3
 

Rodzaje sprz?tu elektrycznego i elektronicznego

Wielkogabarytowe urz?dzenia gospodarstwa domowego

 1. Urz?dzenia kuchenne, w tym kuchenki
 2. Grzejniki elektryczne

Ma?ogabarytowe urz?dzenia gospodarstwa domowego

 1. ?elazka i pozosta?e urz?dzenia do prasowania, maglowania i pozosta?e urz?dzenia s?u??ce do piel?gnacji ubra?
 2. Tostery
 3. Rozdrabniacze, m?ynki di kawy oraz urz?dzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowa?
 4. Urz?dzenia do strzy?enia w?osów, suszenia w?osów, szczotkowania z?bów, golenia, masa?u oraz pozosta?e urz?dzenia do piel?gnacji cia?a
 5. Zegary , zegarki oraz urz?dzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu.

Sprz?t teleinformatyczny i telekomunikacyjny

 1. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
 2. Telefony komórkowe

Sprz?t o?wietleniowy

 1. Pozosta?e urz?dzenia o?wietleniowe s?u??ce do celów rozpraszania i kontroli ?wiat?a

Narz?dzia elektryczne i elektroniczne z wyj?tkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narz?dzi przemys?owych

 1. Wiertarki
 2. Narz?dzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych

 

Przedsi?biorcy prowadz?cy dzia?alno?? na terenie województwa ma?opolskiego  i ca?ego kraju w zakresie odbioru zu?ytego sprz?tu gospodarstwa domowego oraz odpadów niebezpiecznych, którzy przys?ali do Urz?du Gminy Gromnik swoj? ofert?.

Przedsi?biorstwo In?ynieryjne „TARCHEM” sp. z o.o.
Ul. Chemiczna 128
33-101 Tarnów
tel. /0-14/ 63 74 771

„ARGO – FILM” Zak?ad nr 2 w Tarnowie
ul. Fabryczna 7a
33-100 Tarnów
tel. /0-14/ 62 63 331

Eko Harpoon Technologie Ekologiczne w Cz?stkowie Mazowieckim
Tel. /0-22/ 49 89 001 lub 0697 056 330

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 26 marca 2013 12:16