BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:2029. Error 9: Invalid character
A+ R A-
05-03-2013

OG?OSZENIE

  

OG?OSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 05 marca 2013r. 

Zbiorcze zestawienie danych dotycz?cych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienale??cych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012r. po?o?onych na obszarze Gminy Gromnik.

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z p.zm.) gmina og?asza zestawienie danych dotycz?cych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienale??cych do publicznego zasobu mieszkaniowego, po?o?onych na jej obszarze lub cz??ci.

     Sporz?dzaj?c zestawienie jw. gmina korzysta z danych przekazanych przez w?a?cicieli i lokatorów oraz organizacji ich zrzeszaj?cych, a tak?e z innych dost?pnych ?róde?.

     Zarz?dcy nieruchomo?ci, znajduj?cych si? na terenie Gminy Gromnik, okre?laj? dane dotycz?ce czynszów wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2 do rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. (Dz.U. 2007, Nr 250, poz.1873).

Dane okre?lane s? za okresy pó?roczne danego roku kalendarzowego i przekazywane Urz?dowi Gminy w Gromniku (pok. nr 9, parter) w terminie:
1) za pierwsze pó?rocze – do ko?ca lipca danego roku;
2) za drugie pó?rocze - do ko?ca stycznia roku nast?pnego.

 

                                                                                              Wójt Gminy Gromnik

                                                                                                 mgr Bogdan Stasz

 

Zestawienie danych dotycz?cych czynszów za I oraz II pó?rocze 2012r. do pobrania w poni?szym za??czniku:

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 05 marca 2013 11:49