A+ R A-
23-01-2013

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

  1. Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – od gospodarstwa domowego. 
  2. Przez gospodarstwo domowe rozumieć należy zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli któraś z osób mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie osoba ta tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe.  
  3. Ustalone zostały miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w następującej wysokości: 

1) gospodarstwo domowe 1 – 3 osobowe: 

- za odpady niesegregowane            - 15 zł, 

- za odpady segregowane                 - 10 zł, 

2) gospodarstwo domowe 4 – 6 osobowe: 

- za odpady niesegregowane            - 25 zł, 

- za odpady segregowane                 - 20 zł, 

3) gospodarstwo domowe powyżej 6 osób: 

- za odpady niesegregowane            - 33 zł, 

- za odpady segregowane                 - 25 zł. 

4.       Właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, bez wezwania do 15 – go dnia każdego miesiąca.

5.      Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w pkt 4 upływa z dniem 15 lipca 2013 roku. 

6.      Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gromnik. 

7. Deklaracje będą dystrybuowane poprzez sołtysów, na zebraniach wiejskich, dostępne są w Urzędzie Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, pok. 11 oraz na stronie internetowej: www.gromnik.pl/utrzymanie czystości i porządku w gminie.

8.  Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklaracje w Urzędzie Gminy Gromnik w następujących terminach:

- pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do 15 maja 2013 roku,

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

- w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Gromnik w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 9. Właściciele nieruchomości są obowiązani wypowiedzieć dotychczasową umowę na odbiór odpadów komunalnych: z MPGK i KOMBUDEM za 1 - miesięcznym okresem wypowiedzenia (ponieważ 1 maja jest dniem świątecznym, wypowiedzenie umowy trzeba złożyć odpowiednio wcześniej czyli w maju 2013 r.).

 

 

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 04 lutego 2013 13:54