A+ R A-
18-01-2013

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY GROMNIK

Uchwała Nr XXI/ 150/2012
Rady Gminy Gromnik

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gromnik 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie wyrażonej w piśmie NHK.4340.79.2012 z dnia 02.10.2012 r. – RADA GMINY GROMNIK u c h w a l a , co następuje: 

§ 1 

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gromnik, zwany dalej „regulaminem". 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 2 

Przepisy niniejszego regulaminu określają szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości położonych na obszarze Gminy dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpa-dów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obsza-rach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 3 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością, 

2) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady stałe i płynne powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów nie-bezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodar-stwach domowych, 

3) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki komunalne, zwane też odpadami komunalnymi płynnymi, gromadzonymi przejściowo w zbiornikach bezodpływowych, 

4) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, 

5) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, itp. oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach hodowlanych; 

6) zwierzętach gospodarskich – rozumie się prze to zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

2. W ramach odpadów komunalnych wyodrębnia się następujące rodzaje: 

1) ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, 

2) zielone - rozumie się przez to odpady komunalne powstające na prywatnych lub Publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji oraz ich uprawiania, a także odpady pochodzenia roślinnego z targowisk oraz kłody drzew i gałęzie zalegające na drogach publicznych, 

3) wielkogabarytowe –rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

4) niebezpieczne – rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 

5) niesegregowane – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane se-lektywnemu zbieraniu, 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 ze zm.) pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu o odpadach. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 4 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego, poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia stałych odpadów komunalnych oraz do ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

2) gromadzenia powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w pojemnikach, o których mowa w Rozdziale III, 

3) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach, 

4) usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 

5) likwidację śliskości chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości poprzez posypywanie materiałami uszarstniającymi, 

6) usuwanie z dachów i gzymsów sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, niezwłocznie po ich pojawieniu się, 

7) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo- hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach o nawożeniu, 

8) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru odpadów komunalnych, 

9) zbieranie w pojemnikach o wielkości uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości odpadów nie podlegających selekcji (odpady zmieszane), 

10) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem. 

11) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 ze zm.), 

12) usuwanie poprzez zamiatania, zbieranie, grabienie, zmywanie itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno- higienicznego, 

13) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecania wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia, 

14) oznaczenie nieruchomości zgodnie z art. 47b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –Prawo geodezyjne i kartograficzne przez umieszczenie w widocznym miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd, 

15) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych, niebędących rolnymi, ani obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ani obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami na których wydobywane są kopaliny, w stanie wolnym och zachwaszczenia, 

16) utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie ugoru czarnego lub zajętego (ugór czarny – teren nieobsiany przez określony czas w celu odchwaszczenia lub wzrostu żyzności; ugór zajęty – obsiany roślinami o krótkiej wegetacji, część okresu ugorowania przeznacza się na uprawę roślin motylkowych, które po przeoraniu przywracają glebie żyzność, pole nieuprawiane od końca żniw do połowy czerwca nosi nazwę ugoru świętojańskiego), 

17) utrzymywanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych, 

18) utrzymywanie rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach w stanie drożności i wykoszenia, 

19) stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81 poz. 991 ze zm.) 

§ 5 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2 14, 

2) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

3) zużytych baterii i akumulatorów, 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

7) zużytych opon, 

8) odpadów zielonych, 

9) papieru i tektury, 

10) szkła bezbarwnego, 

11) szkła kolorowego, 

12) tworzywa sztucznego, 

13) opakowań wielomateriałowych, 

14) metali, 

15) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania. 

3. Powstające na obszarze nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości zaleca się poddać segregacji mającej na celu oddzielenie odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i odpadów z remontu oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się od odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania. 

4. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci. 

5. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania (np. makulatura, plastik, szkło, ) należy umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach do segregacji. 

6. Meble i odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz metale należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. 

7. Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) i opony wydzielone z odpadów komunalnych powstałych w związku z bytowaniem człowieka, należy przekazywać do wskazanych punktów zbiórki. 

8. Wydzielony z odpadów komunalnych przeznaczony dla gospodarstw domowych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać z nieruchomości poprzez oddanie podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt ( np. sprzedawcy detalicznemu) lub dostarczyć do wskazanych punktów zbiórki. 

9. Przenośne, samochodowe lub przemysłowe zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne należy umieszczać w specjalnych pojemnikach w placówkach oświa-towych ( w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) lub prze-kazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii albo do wskazanych punktów zbiórki . 

10. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach lub w innych wskazanych do tego celu miejscach. 

11. Odpady zielone, które ulegają biodegradacji (pochodzące np. z ogrodów) mogą być poddawane procesowi kompostowania, w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości lub być zbierane w pojemniki przystosowane do tego celu i usuwane zgodnie z harmonogramem wywozu prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

§ 6 

1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, jeśli: 

a) powstały w godzinach nocnych – do 7 rano, 

b) powstały w godzinach od 7 do 22 – w ciągu dwóch godzin od momentu ich powstania. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez gminę. 

3. Nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust. 1, lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości. 

§ 7 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji, 

3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych, 

2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw, 

3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 8 

1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz na drogach publicznych przeznacza się: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240l, 1100l, 

2) worki z folii LDPE 60l, 120l, 

3) kosze uliczne o pojemności od 20l do 70l, 

4) kontenery przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe. 

2. Na terenie Gminy obowiązuje zasada gromadzenia odpadów segregowanych w workach z folii LDPE oznaczonych według segregacji odpowiednim kolorem. Oznaczenie worków powinno być trwałe i zawierać co najmniej nazwę odpadów dopuszczonych do zbierania w worku, nazwę, adres, numer telefonu przedsiębiorstwa wywozowego. 

§ 9 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż 3 osoby – w rozmiarze 60 L, 

2) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej 6 osób – w rozmiarze 120 L, 

3) więcej niż 7 osób – w rozmiarze 240 L. 

2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1 

§ 10 

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 5 ust.1 pkt. 8 – 15: 

a) nie więcej niż 3 osoby - w rozmiarze 60 L, 

b) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 6 osób – w rozmiarze 90 L, 

c) nie mniej niż 7 osób – w rozmiarze 2x 120 L. 

2. Dopuszcza się- przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust.1. 

§ 11 

1. Ustala się, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, kultury jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby (w szczególności pracownicy oraz klienci, korzystający z usług tych instytucji) - w liczbie: 

1) nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 240 L, 

2) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 2x 240L, 

3) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 1100 L, 

4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 40 osób – w rozmiarze 1100 L i 2 x 240 L. 

2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1. 

3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 4. 

§ 12 

Przepisy § 8–10 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy oraz na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy. 

§ 13 

Określa się rodzaj pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parku: 

a) kosze uliczne o pojemności od 20 L do 70 L, 

b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parku nie może przekroczyć 200 m, 

c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanków. 

2) przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami – zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury, wielomateriałowaych - o pojemności od 800 L do 1500 L, oznakowane kolorami takimi jak pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opisowo i znakiem graficznym. 

§ 14 

1. W stosunku do właścicieli nieruchomości, dla których nie ustalono w § 8-10 rodzaju minimalnych pojemników, przepisy te stosuje się odpowiednio. 

2. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. 

3. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku. 

4. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności. 

§ 15 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie. 

2. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi być dostosowania do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczenia określanego w przepisach odrębnych. 

§ 16 

Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i urządzeń do gromadzenia nieczystości płynnych: 

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, na powierzchni w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na terenie nieruchomości, tak, aby nie powodować utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów, 

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia, 

3) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości w dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania, usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony, 

4) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem przed wejściem na teren nieruchomości, lub w wyznaczonych miejscach, 

5) odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony, pojemnikach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego. 

§ 17 

Usuwanie odpadów przemysłowych, medycznych lub weterynaryjnych powstających w związku z prowadzoną działalnością podlega obowiązkowi gromadzenia, odbioru, unieszkodliwiania, według zasad i wymogów określonych w odrębnych przepisach. 

§ 18 

1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcia działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady właściciela nieruchomości. 

3. Zakazuje się usuwania śniegu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 

4. Obowiązki określone w ust. 1- 3 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów obciążonych obowiązkiem oczyszczania chodników i zarządców dróg. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 19 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania od padów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości. 

§ 20 

Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. 

§ 21 

Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych: 

1) powstających w gospodarstwie domowym – co najmniej raz w miesiącu, 

2) odpadów wielkogabarytowych – co najmniej raz na rok, chyba, że odpady takie nie powstały, 

3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych – co najmniej raz na rok, chyba, że odpady takie nie powstały, 

4) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – co najmniej raz na miesiąc. 

§ 22 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1. 

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do dokumentowania, w formie pisemnej umowy i dowodów opłat korzystania z usług podmiotu uprawnionego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Dowody uiszczania opłat za te usługi właściciele nieruchomości są zobowiązani przechowywać przez okres 2 lat. 

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 23 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów. 

§ 24 

Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiadają tytuł prawny – kompostowanie odpadów komunalnych. 

§ 25 

1. Intensyfikacja edukacji w zakresie zapobiegania powstawania odpadów i właściwego postępowania z odpadami oraz prowadzenia skutecznej kampanii informacyjno – edukacyjnej w tym zakresie. 

2. Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla zapewnienia skutecznej egzekucji prawa. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 26 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt, a w szczególności: 

1) utrzymywanie zwierząt niebezpiecznych w pomieszczeniach uniemożliwiających ich wydostanie się na tereny przeznaczone do wspólnego użytku, 

2) umieszczania w widocznym miejscu ostrzeżenia o fakcie utrzymywania zwierząt niebezpiecznych, 

3) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia, 

4) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

5) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe, 

6) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych stały i skuteczny dozór, 

7) poddawanie zwierząt okresowych szczepieniom ochronnym na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 27 

1. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe, 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, 

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi. 

3. Zabronione jest: 

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz, 

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci, 

3) wprowadzanie psów do obiektów użyteczności publicznej (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych). 

§ 28 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 29 

Hodowla i utrzymywanie psów ras agresywnych wymaga zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy na podstawie odrębnych przepisów. 

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 30 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej oznaczonych jako takie w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy są zobowiązane do utrzymywania tych zwierząt w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób nie zagrażający wyrządzeniem szkody oraz zgodnie z zasadami sanitarnymi. 

§ 31 

1. Wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której hodowla jest prowadzona. 

2. Wytworzone podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

3. Usuwanie nieczystości pozostawionych przez zwierzęta gospodarskie na terenach przeznaczonych do użytku publicznego: place, drogi, parkingi, chodniki i inne należy do właścicieli lub opiekunów tych zwierząt. 

4. Wywożenie obornika, gnojówki i gnojowicy powinno odbyć się w sposób nie powodujący zanieczyszczenia dróg, ulic i placów publicznych. 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 32 

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki wielorodzinne, zakłady gastronomiczne, podmioty gospodarcze sektora spożywczego. 

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności pomieszczenia produkcyjne, handlowe, magazynowe, hurtownie. 

§ 33 

1. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się: 

- w okresie wiosennym (kwiecień), 

- w okresie jesiennym (październik). 

2. Właściciel budynków jednorodzinnych przeprowadzają deratyzację w miarę potrzeby. 

3. Koszty przeprowadzania deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe 

§ 34 

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gromnik. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIII/253/06 Rady Gminy Gromnik z dnia 14 września 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 796 poz. 4785). 

§ 35 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Zdzisław Maniak