A+ R A-
18-01-2013

SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Uchwała Nr XXI/ 151/2012
Rady Gminy Gromnik

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) - RADA GMINY GROMNIK u c h w a l a , co następuje: 

§ 1 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gromnik i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2 

1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny i nieselektywny. 

2. Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli nieruchomości z terenów zamieszkałych. 

§ 3 

1. Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny będą odbierane według ustalonego harmonogramu z częstotliwością 2 razy w miesiącu. 

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny będą odbierane według ustalonego harmonogramu z częstotliwością 1 raz w miesiącu. 

3. Harmonogramy odbioru zostaną dostarczone mieszkańcom przez przedsiębiorstwo odbierające odpady oraz dostępne będą na stronie internetowej www.gromnik.pl . 

§ 4 

1. Odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości według podziału na następujące frakcje: 

1) zmieszane odpady komunalne (niesegregowane), 

2) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) papier i tektura, 

5) szkło. 

2. Segregacja odpadów polega na oddzielnym zbieraniu w gospodarstwie domowym następujących grup odpadów: 

a) tworzywa sztuczne (m.in. zgniecione, plastikowe butelki) zbierane będą do worków w kolorze żółtym, 

b) suchy i niezanieczyszczony papier i tektura zbierane będą do worków w kolorze niebieskim, 

c) szkło opakowaniowe (bez podziału na białe i kolorowe) zbierane będzie do worków koloru zielonego, 

d) odpady zielone zbierane będą do worków koloru czarnego, chyba, że zgromadzone zostaną w przydomowych kompostownikach. 

3. Odpady zbierane w workach należy oczyścić z resztek innych substancji. W dniu odbioru odpadów gromadzonych w workach, dostarczony będzie nowy worek na te odpady, które zostały odebrane. 

4. Pozostałe zmieszane odpady z gospodarstwa zbierane będą do pojemników. 

5. Do pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych zabrania się wrzucania m.in. gruzu, gorącego popiołu i żużla, odpadów niebezpiecznych. 

6. Pojemniki i worki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez przedsiębiorstwo, ale przy zgłoszonej kolejnej nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia odpadów naliczona zostanie właścicielowi posesji opłata jak za odpady niesegregowane. 

§ 5 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady niebezpieczne odbierane będą z częstotliwością 1 raz w roku, po uprzednim ogłoszeniu terminu i miejsca ich zbierania, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

§ 6 

Powstające w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony odbierane będą z częstotliwością 1 raz w roku, po uprzednim ogłoszeniu terminu ich zbierania, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

§ 7 

Bioodpady, w tym odpady zielone odbierane będą : 

- w okresie od 1 maja do 30 września – raz na dwa tygodnie, 

- w okresie od 1 października do 30 kwietnia – 1 raz na miesiąc. 

§ 8 

Ustala się odbiór przeterminowanych leków w aptekach na terenie gminy, w godzinach ich pracy. 

§ 9 

Zobowiązuje się Wójta Gminy Gromnik do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w niniejszej uchwale. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gromnik. 

§ 11 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Zdzisław Maniak