A+ R A-
18-01-2013

METODA USTALANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIA STAWKI OPŁATY

Uchwała Nr XXI/152/2012
Rady Gminy Gromnik

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k w związku z art.6i pkt.1 i art. 6j ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) – RADA GMINY GROMNIK u c h w a l a , co następuje: 

§ 1 

1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – od gospodarstwa domowego. 

2. Przez gospodarstwo domowe rozumieć należy zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli któraś z osób mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie osoba ta tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe. 

§ 2 

Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w następującej wysokości: 

1) gospodarstwo domowe 1 – 3 osobowe: 

- za odpady niesegregowane - 15 zł, 

- za odpady segregowane - 10 zł, 

2) gospodarstwo domowe 4 – 6 osobowe: 

- za odpady niesegregowane - 25 zł, 

- za odpady segregowane - 20 zł, 

3) gospodarstwo domowe powyżej 6 osób: 

- za odpady niesegregowane – 33 zł, 

- za odpady segregowane - 25 zł. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Zdzisław Maniak