A+ R A-
18-01-2013

TERMIN, CZĘSTOTLIOWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwała Nr XXI/ 153/2012
Rady Gminy Gromnik

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) – RADA GMINY GROMNIK u c h w a l a , co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 15-go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust.3 i 4. 

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust.1 upływa z dniem 15 lipca 2013 roku. 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 2 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gromnik. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 


Zdzisław Maniak